РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 9.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 567/2016

Производства по Закона за защита от домашното насилие

М.Д.М.

Д.В.М.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 9.9.2016г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 567/2016 г. по описа на РС-Карнобат. ОБЕЗСИЛВА издадената в полза на Т.В.М., ЕГН **********, с адрес ***, Център за превенция на насилието и престъпността и М.Д.М., ЕГН **********, първата действаща лично за себе си и в качеството си на законен представител на втората заповед за незабавна защита по настоящото гр.д. № 567/2016 г. по описа на КРС.