РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 29.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 427/2015

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Р.Д.С.,
Д.Г.Д.,
И.Г.Г.,
Д.Д.П.

 

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 29.8.2016г.
съдът О П Р Е Д Е Л И : НА ОСНОВАНИЕ чл. 129 ал. 3 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 427/2015 г. по описа на Карнобатски районен съд, поради неотстраняване на указаните на ищците Р. Д.С. , Д.Г.Д. , И.Г.Г. и Д.Д.П. действащи чрез пълномощника си и процесуален представител адв. Д.В. .
В законна сила от 8.9.2016г.