РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 19.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 452/2016

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Х.П.Б.,
С.В.Т.,
Р.М.Ч.,
С.С.Т.

ПК СЕЯЛКА

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 19.8.2016г.
съдът О П Р Е Д Е Л И : НА ОСНОВАНИЕ чл. 129 ал. 3 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 452/2016 г. по описа на Карнобатски районен съд, поради неотстраняване на указаните на ищците Х.Б., С.Т., Р.Ч. и С. Т. чрез пълномощника си и процесуален представител адв. С. Г. – Т. нередовности на исковата молба свързани и с невнасянето на указаната им държавна такса в размер на 80 лв. дължима се по чл. 3 от ТДТ, които се събрат от съдилищата по ГПК..

2

Гражданско дело No 566/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

Л.А.Т.

А.К.Т.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 19.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 566/2016 г. по описа на Карнобатския районен съд, образувано въз основа на искова молба А.М.Х. и Л.А.Т. за осъждане на А.К.Т., да плаща издръжка на непълнолетното си дете Л.А.Т. в размер на 150лв.месечно .