РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 18.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 370/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

С.Н.Т.

Н.Д.Т.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 18.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която: Ответникът Н.Д.Т. с ЕГН ********** *** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща месечна издръжка на малолетното си дете С.Н.Т., с ЕГН ********** в размер на 130 лв., начиная от 06.06.2016 г. до 30.09.2016 г. и в размер на 150 лв., начиная от 01.10.2016 г. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска. Плащането на издръжката ще става чрез майката Й.М.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** до 15 число на съответния месец по банкова сметка ***.
В законна сила от 18.8.2016г.

2

АНД No 212/2016

МВР

С.О.О.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ГР. КАРНОБАТ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 18.8.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № № 15-0282-000494/27.10.2015 г. на Началник група към ОДМВР Бургас, РУ –Карнобат, с което на С.О.О., ЕГН **********,***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата и чл.53 от ЗАНН е наложено административно наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10(десет) месеца и глоба в размер на 500(петстотин) лева, като законосъобразно.

3

НОХД No 303/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

С.А.Т.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 18.8.2016г.
ОТМЕНЯ наложената на С.А.Т. с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
С.А.Т.
ОТМЕНЯ наложената на С.А.Т. с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
В законна сила от 26.8.2016г.

4

НОХД No 303/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

С.А.Т.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Споразумение от 18.8.2016г.
С.А.Т.
На осн. чл. 343б, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия С.А.Т. се определя наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и наказание ГЛОБА в размер на СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия С.А.Т. наказание в размер на пет месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият С.А.Т. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият С.А.Т. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 14.08.2016 година.
В законна сила от 18.8.2016г.