РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 12.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1021/2015

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА

С.Г.М.

Г.Д.Д.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 12.8.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, по отношение на ответника Г.Д.Д., ЕГН **********,***, че дължи на С.Г.М., ЕГН **********,***, сумата в общ размер от 3300лв. (три хиляди и триста лева), от която сумата от 1 200 (хиляда и двеста) лева се дължи въз основа на Запис на заповед без протест, издаден на 27.03.2012г. в гр. Бургас с падеж - 29.06.2012г. и сумата от 2 100 (две хиляди и сто) лева се дължи въз основа на Запис на заповед без протест, издаден на 27.03.2012г. в гр. Бургас с падеж - 30.08.2012г., ведно със законната лихва върху главницата от 3300лв. (три хиляди и триста лева), считано от 22.05.2015г. до окончателното изплащане на задължението, за което вземане ищецът се е снабдил срещу ответника със заповед № 284 от 22.05.2015г. за изпълнение на парично задължение по чл. 417 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 418/2015 г. по описа на КРС.

2

Гражданско дело No 206/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

Г.К.Х.

К.А.Х.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 12.8.2016г.
ИЗМЕНЯ размера на издръжката, която К.А.Х., ЕГН: **********, постоянен адрес: *** е осъден да заплаща на Г.Б.М. с постоянен адрес:***, ЕГН: **********, действаща като майка и законен представител на Г.К.Х., ЕГН **********, съгласно Решение №5/09.01.2012 г. постановено по гр.дело №701/2011 г. на РС гр.Карнобат, като УВЕЛИЧАВА този размер от 100 (сто) лева месечно на 170 (сто и седемдесет) лева месечно, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда – 6.4.2016г., до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена месечна вноска до окончателното й изплащане.

3

Гражданско дело No 523/2016

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Й.М.Т.

Д.Ч.Н.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 12.8.2016г.
НАЛАГА мярка за защита на Й.М.Т. с ЕГН ********** *** и настоящ адрес *** срещу домашно насилие, осъществявано на 23.07.2016г. и 24.07.2016г. от Д.Ч.Н. с ЕГН ********** *** като: ЗАДЪЛЖАВА Д.Ч.Н. с ЕГН ********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие срещу Й.М.Т. с ЕГН **********. ЗАБРАНЯВА на Д.Ч.Н. с ЕГН ********** *** да приближава на по-малко от 10м Й.М.Т. с ЕГН **********, жилището, в което тя живее, местата й за социални контакти и отдих за срок от девет месеца, считано от влизане на решението в сила. ОСЪЖДА на основание чл.5,ал.4 ЗЗДН Д.Ч.Н. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд Карнобат глоба в размер на 200лв. ОСЪЖДА Д.Ч.Н. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 25лв., представляваща държавна такса. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на за присъждане на съдебно-деловодните разноски. Настоящето решение подлежи на незабавно изпълнение. След влизане в сила на решението да се издаде заповед за защита, която ведно с препис от решението се връчи на страните и на Районното управление –гр.Карнобат. Препис от молбата и решението да се изпратят на КРП за преценка наличие на извършено престъпление от общ характер. Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на ответника че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на влизане в сила на решението, да заплати доброволно определените глоба в размер на 200лв. и държавна такса в размер на 25лв. в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Карнобат. В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението. В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното и събиране, като странат дължи 5лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителни листи в полза на бюджета на съдебната власт. Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд-гр.Бургас в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 26.8.2016г.

4

Гражданско дело No 523/2016

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Й.М.Т.

Д.Ч.Н.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Заповед за защита от 12.8.2016г.