П Р О Т О К О Л

 

03.08.2016 година                                                                   град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д , І    състав

На трети август две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА СТАНЧЕВА

 

                                                Съдебни заседатели: 1. Н.Н.

                                                                2. С.Ж.

 

Секретар ……………………Д.Е.……....................................

Прокурор.............................Щ.П.…....................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……….СТАНЧЕВА..……

Частно наказателно дело номер………257…......по описа за...2016....година

На именното повикване в ........................13.30…………..............часа се явиха:

 

За РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Карнобат, редовно призована, се явява прокурорът П..

Осъденият  К.А.М., редовно призован се явява лично, доведен от ОД „Охрана“ Бургас.

Явява се адв. Ц., определена за служебен защитник от АК-Бургас.

ПРОКУРОРЪТ П.: Да се даде ход на делото.

Осъденият К.А.М.: Желая да ме защитава назначеният ми за служебен защитник адв. Ц..

АДВ. Ц.: Ход на делото.

СЪДЪТ  счита, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е по чл.306, ал.1, т.1 от НПК, във вр. чл.25, ал.1 от НК, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, образувано е по предложение на КРП за определяне на общо наказание по НОХД № 57/2016 г., НОХД № 218/2016 г., НОХД № 219/2016 г. и НОХД № 236/2016 г. – всички по описа на РС-гр.Карнобат на осъдения К.А.М..

 

Съдът е изискал от ГД „ИН“ София информация относно търпените от М. наказания, откъдето с писмо изх. № И 10096/27.7.2016 г. на ГД „ИН“-София  е  постъпила е  информация, че към настоящия момент М. *** от 10.2.2016 г. за изтърпяване на наложено общо наказание в размер на една година лишаване от свобода, определено на основание чл.25, 24 от НК по  НОХД № 31/2016 г. и НОХД № 57/2016г. на РС-Карнобат.

Осъденият М., преди наложеното общо наказание от една година лишаване от свобода, определено по реда на чл.25, чл.24 от НК, по НОХД № 31/2016г. и НОХД № 57/2016г., двете на КРС е търпял наказание лишаване от свобода, както следва:

1.Постъпил в ПД-Бойчиновци на 17.08. 1989 г. с присъда по НОХД № 89/89 г. РС Карнобат – една година лишаване от свобода.

Освободен на 19.1.1990 година със Закона за амнистията.

2. Постъпил в затвора Бургас на 22.11.1991 година за изтърпяване на определено на основание чл.25, чл.27 НК общо наказание в размер на четири години лишаване от свобода по НОХД № 144/1992 година на ОС-Бургас и НОХД № 1/1993 г. на РС-Карнобат.

Освободен на 30.8.1995 г. по изтърпяване.

3. Постъпил в Затвора Бургас на 11.10.1995 година за изтърпяване на определено на основание чл.25 НК общо наказание в размер на пет години лишаване от свобода по НОХД № 378/1995 г. на ОС-Бургас и НОХД № 274/1997 г. на ОС-Бургас.

Освободен на 2.12.1999 г. по изтърпяване.

4. Постъпил в затвора Бургас на 21.11.2000 г. с присъда по НОХД № 104/2000 г. на РС-Карнобат – три години лишаване от свобода.

Освободен на 7.4.2003 година по изтърпяване.

5. Постъпил в затвора Бургас на 30.4.2004 година /начало 12.3.2004 г./ с присъда по НОХД № 96/2004 г. на ОС-Бургас – осем години лишаване от свобода.

Освободен на 25.2.2011 година по изтърпяване /от работа 1 г.15 дни/.

6. Постъпил в затвора Бургас на 28.2.2012 година  за изтърпяване на определено на основание чл.25, 24 НК общо наказание в размер на една година и два месеца лишаване от свобода по НОХД № 80/2012 г. и НОХД № 85/2012 г. - двете по описа на РС-Карнобат.

Освободен на 22.3.2013 година по изтърпяване /от работа 1 м.6 дни/.

7. Постъпил в затвора Бургас на 29.5.2013 година  за изтърпяване на определено на основание чл.25 НК общо наказание в размер на една година и шест месеца лишаване от свобода по НОХД № 225/2013  г. и НОХД № 5/2014 г. –двете по описа на РС-Карнобат.

Освободен на 27.11.2014 година по изтърпяване /от работа 2 дни/.

По ЧНД №100/2016г. на Районен съд – гр.Карнобат, с писмо изх. № 72/2016 от 11.4.2016 г. от Затвора - Бургас, информират съда, че К.А.М. търпи от 10.2.2016 година наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода по НОХД № 31/2016 г. по описа на РС-Карнобат.

        

         Съдът докладва, че е изискал от Бюро съдимост справка за съдимост на лицето К.А.М., ведно с бюлетините за съдимост.

 

Съдът е изискал и са приложени към делото НОХД № 31/2016г. НОХД № 57/2016 г., НОХД № 218/2016 г., НОХД № 219/2016 г., НОХД № 236/2016 г. и ЧНД №100/2016г.– всички по описа на РС-гр.Карнобат.

 

Съдът снема самоличност на осъденото лице, както следва:

К.А.М. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, ***, ЕГН **********.

Съдът разясни на страните на страните правата по чл.274 от НПК.

Не се направиха отводи на съда и секретаря.

ПРОКУРОРЪТ П.: Поддържам направеното предложение за определяне на общо наказание на осъдения М..

АДВ. Ц.: Поддържам предложението на КРП само не сме съгласни с частта в която се иска увеличение на общото наказание с 3 месеца лишаване от свобода на основание чл. 24 от НК.

ОСЪДЕНИЯТ М.: Желая да ми се определи общо наказание по посочените НОХД и да не ми се увеличава наказанието на основание чл. 24 от НК.

ПРОКУРОРЪТ П.: Предложението за определяне на общо наказание е основателно. Няма да соча доказателства. Да се приемат писмените доказателства. Да се приключи съдебното следствие.

АДВ. Ц.: Считам, че са налице основания за определяне на общо наказание. Няма да соча други доказателства. Да се приемат писмените доказателства. Да се приключи съдебното следствие.

ОСЪДЕНИЯТ М.:  Няма да соча доказателства. Да се приемат писмените доказателства. Да се приключи съдебното следствие.

СЪДЪТ  по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА приложените към делото писмени доказателства, а именно: справка съдимост рег. № 624/01.08.2016 г., писмо изх. № И 10096/27.07.2016 г. от ГД „Изпълнение на наказанията“ София, писмо изх. № 72/16 от 11.4.2016 г. от Затвора – Бургас, приложено по ЧНД № 100/2016г.

ПРИЕМА като доказателства НОХД № 31/2016г., НОХД № 57/2016 г., НОХД № 218/2016 г., НОХД № 219/2016 г., НОХД № 236/2016 г. и ЧНД № 100/2016 г.– всички по описа на РС-гр.Карнобат.

 

С оглед становищата на страните и по доказателствата, на основание чл.283 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРОЧИТА писмените доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата за съдебни прения.

ПРОКУРОРЪТ П.:  Уважаема г-жо председател и съдебни заседатели считам, че от събраните по делото доказателства е налице основание за налагане на общо наказание на осъдения М., предвид разпоредбата на чл. 25 ал.1, вр. чл. 23 ал.1 от НК, като на това основание предлагам на осъдения М. да бъдат наложени наказание в две групи, а именно: В първа група да бъде наложено общо най-тежко наказание в размер на 11 месеца лишаване от свобода по НОХД № 57/16 г., НОХД № 218/16, НОХД № 219/16 и 236/16 всички по описа на РС-Карнобат, което наказание да се изтърпи на основание чл. 41 ал. 6 от НК и чл. 60 ал.1 и чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС при първоначален строг режим в затвор. Предвид личността на осъдения М., който е многократно осъждан и предвид високата степен на обществена опасност на извършените от него деяния, извършени при условията на опасен рецидив намирам, че така наложеното общо най-тежко наказание от 11 месеца трябва да се увеличи с 3 месеца и осъдения М. да търпи общо най-тежко наказание в размер на 1 година и 2 месеца лишаване от свобода, което наказание на основание чл. 41 ал. 6 и чл. 60, ал.1 и чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС при първоначален строг режим в затвор, като на основание чл. 25 ал. 2 от НК следва да се приспадне търпяното от осъдения М. наказание лишаване от свобода, наложено му по ЧНД № 100/2016 г. по описа на РС-Карнобат, като във втората група на осъдения М. следва да се наложи наказание в размер на 6 месеца лишаване от свобода по НОХД № 31/16 г. по описа на РС-Карнобат, което следва да се изтърпи отделно при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, считано от 10.02.2016 г. Моля да постановите определението си в този смисъл.

АДВ. Ц.:  Г-жо съдия, уважаеми съдебни заседатели, налице са условията на чл. 25, вр. чл. 23 от НК, като на осъдения М. следва да се наложи едно общо наказание в размер на 11 месеца лишаване от свобода по посочените НОХДела в предложението на районния прокурор. Моля да не уважавате искането  на районния прокурор за увеличаване на общото наказание в размер на 3 месеца лишаване от свобода, на основание чл. 24 от НК, тъй като престъпленията по НОХД № 31/16 г. и НОХД № 218/2016 г. и двете по описа на КРС са извършени в един и същи период, а именно 3,4 и 5 февруари 2016 г., като е следвало да се приложи института на чл. 26 от НК, но по независещи от дееца причини са се водили две отделни наказателни производства, приключили със споразумение. По двете дела РС-Карнобат е наложил наказанието си с приложението на нормата на чл. 55, ал.1 т. 1 от НК. Действително по благоприятно за дееца е било да се води едно наказателно производство, което би довело до осъждане, което нямаше да са търпи отделно от наказанията, включени в съвкупността. Моля на основание чл. 25 ал.2 от НК да бъде приспаднато от определеното обща наказание, изтърпяното общо наказание лишаване от свобода, наложено по ЧНД № 100/16 по описа на РС-Карнобат. Целите на чл. 36 на НК биха били постигнати и без да бъде увеличено определеното общо наказание на осъдения М.. Моля почитаемия съд да се произнесе с определение в този смисъл.

ОСЪДЕНИЯТ М.:  Поддържам казаното от адвоката ми. Моля да не ми се увеличава определеното общо наказание.

СЪДЪТ приключва изслушването на съдебните прения и дава възможност за последна дума на осъдения.

ПОСЛЕДНА дума на осъдения К.А.М.: Моля да ми се определи общо наказание по посочените дела, като приспаднете изтърпяното от мен до момента. Моля да не се прилага чл. 24 НК. Нямам какво друго да кажа. Предоставям на съда.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че след тайно съвещание

ще произнесе определението си.

 

        

                 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ:

 

 

 

 

Съдът намира предложението на Районна прокуратура Карнобат, че са налице основанията  на чл.25, ал.1 във вр. чл.23, ал.1 от НК, за групиране на  наказанията наложени на осъдения М. по НОХД №31/2016г. НОХД № 57/2016 г., НОХД № 218/2016 г., НОХД № 219/2016 г. и НОХД № 236/2016 г. – всички по описа на РС-гр.Карнобат, са основателни по следните съображения:

 

     1. С определение № 8  от 4.2.2016 г. е одобрено споразумение по НОХД № 31/2016 г. по описа на Районен съд Карнобат, влязло в сила на 4.2.2016  г., с което  К.А.М. е осъден за престъпление  по чл. 196, ал.1, т. 2, вр. чл.195, ал. 1, т.3, предл.І-во, т.4 предл.ІІ-ро, т.5, вр.чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б“а“ и б.“б“ от НК, като на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му е наложено наказание - ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 41, ал. 6 от НК и чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС на К.А.М. е определен първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор.

Престъплението е извършено на 3.2.2016 г.

 

    2. С определение № 30 от 30.3.2016 г. е одобрено споразумение по НОХД 57/2016 г.  по описа на Районен съд Карнобат, влязло в сила на 30.3.2016 г., с което К.А.М. е осъден за престъпление  по чл.  269, ал. 1 от НК, като на основание чл.  269, ал. 1 от НК, във вр. чл.54 от НК му е наложено наказание от единадесет месеца лишаване от свобода.

На основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС на К.А.М. е определен първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание единадесет месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор.

Престъплението е извършено на 22.12.2015 г.

 

            С определение № 91 от 04.05.2016 г. по ЧНД № 100/2016 г. по описа на РС-Карнобат, влязло в законна сила на 20.05.2016 г., на осъдения К.А.М., ЕГН **********, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК е наложено общо най-тежко наказание измежду определените му по НОХД № 31/2016 г. и по НОХД № 57/2016 г., двете по описа на РС-Карнобат, а именно: лишаване от свобода в размер на единадесет месеца.

На основание чл.24 от НК съдът е увеличил с един месец така наложеното на осъдения М. най-тежко наказание, т.е. общото му наказание възлиза в размер на дванадесет месеца лишаване от свобода.

На основание чл. 41, ал. 6 от НК, чл. 60, ал. 1 и чл.61, т. 2 от ЗИНЗС е определил първоначален „строг” режим на изтърпяване наложеното на осъдения М. най-тежко наказание, увеличено на основание чл.24 от НК с един месец, или общо в размер на ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно в затвор.  

На основание чл.25, ал.2 от НК съдът е приспаднал от така наложеното на осъдения М. общо най-тежко и увеличено наказание в размер на дванадесет месеца лишаване от свобода изтърпяната част от наложеното наказание лишаване от свобода по НОХД № 31/2016г. по описа на КРС, с начало 10.02.2016г.

 

3. С определение № 63 от 05.07.2016 г.  е одобрено споразумение по НОХД № 218/2016 г.  по описа на Районен съд Карнобат, влязло в сила на 05.07.2016 г., с което К.А.М. е осъден за престъпление  по чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл.І-во, т.4, предл.ІІ-ро, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.  „а” и б.  „б” от НК, като на основание чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл.І-во, т.4, предл.ІІ-ро, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.  „а” и б.  „б” от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му е наложено наказание от единадесет месеца лишаване от свобода.

На основание чл. 41, ал. 6 от НК, чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС на К.А.М. е определен първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание единадесет месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

Престъплението е извършено в периода 18,30 часа на 04.02.2016г. до 16,00 часа на 05.02.2016г.

 

4. С определение № 67 от 11.07.2016 г.  е одобрено споразумение по НОХД № 219/2016 г.  по описа на Районен съд Карнобат, влязло в сила на 11.07.2016 г., с което К.А.М. е осъден за престъпление  по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „а” и б. „б” от НК, като на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „а” и б. „б” от НК, във вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК му е наложено наказание от шест месеца лишаване от свобода.

На основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС на К.А.М. е определен първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание шест месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор.

Престъплението е извършено през периода 25.08.2015г.-26.08.2015г.

 

5. С определение № 69 от 11.07.2016 г.  е одобрено споразумение по НОХД № 236/2016 г.  по описа на Районен съд Карнобат, влязло в сила на 11.07.2016 г., с което К.А.М. е осъден за престъпление  по чл.196, ал.1, т.2, предл.І-во, вр. чл.195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.  „а” и б.  „б” от НК, като на основание чл.196, ал.1, т.2, предл.І-во, вр. чл.195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.  „а” и б.  „б” от НК, във вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК му е наложено наказание от седем месеца лишаване от свобода.

На основание чл. 41, ал. 6 от НК, чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС на К.А.М. е определен първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание седем месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор.

Престъплението е извършено на 07.08.2015г.

 

С определение по ЧНД № 100/2016г. на РС-Карнобат на основание чл.25, ал.1 във вр. чл.23, ал.1 от НК, на осъдения М. е определено едно общо най-тежко наказание измежду наложените му по НОХД № 31/2016г. и НОХД 57/2016 г. и двете по описа на Районен съд Карнобат, а именно: лишаване от свобода в размер на единадесет месеца.

На основание чл. 41, ал. 6 от НК, чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС на К.А.М. е определен първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание единадесет месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор.

На основание чл.24 от НК,  така определеното общо наказание е увеличено с един месец, като общият размер на наказанието по групираните присъди е в размер на дванадесет месеца лишаване от свобода.

На основание чл. 41, ал. 6 от НК, чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС на К.А.М. е определен първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание дванадесет месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор.

СЪДЪТ, като взе предвид приложените към делото доказателства намира за установено, че са налице основанията за групиране на наказанията лишаване от свобода, наложени на осъдения М. по посочените по-горе дела, като се формират две групи, както следва:

К.А.М. е осъден по НОХД №31/2016г. на шест месеца лишаване от свобода. По НОХД № 219/2016г. на осъдения М. също е наложено наказани шест месеца лишаване от свобода. Осъденият М. е извършил престъпленията, за които са му наложени посочените наказания преди да има влязла в сила присъда, за което и да е от тях, с оглед на което следва да се  приложи чл. 25, ал.1 във връзка с чл.23, ал.1 от НК, като на осъдения К.А.М. се наложи едно общо, най-тежко наказание, измежду споменатите по-горе, а именно едно общо наказание лишаване от свобода в размер на шест месеца.

На основание чл. 41, ал. 6 от НК и чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС на К.А.М. следва да се определи първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание шест месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор.

Втората група наказания, за които следва да се приложи чл.25, ал.1 във вр. чл.23, ал.1 от НК са осъжданията по  НОХД № 57/2016 г., НОХД № 218/2016 г. и НОХД № 236/2016 г. – всички по описа на Районен съд Карнобат.

Осъденият К.А.М. е извършил престъпленията, за които са му наложени съответните наказания по горепосочените  НОХД № 57/2016 г., НОХД № 218/2016 г. и НОХД № 236/2016 г. – всички по описа на Районен съд Карнобат, преди да е имало влязла в сила присъда, за което и да е от тях, с оглед на което са налице основания за прилагане на чл. 25, ал.1 във връзка с чл.23, ал.1 от НК, като на осъдения К.А.М. се наложи едно общо, най-тежко наказание, измежду споменатите по-горе наказания по посочените НОХДела, а именно наказание лишаване от свобода в размер на единадесет месеца.

На основание чл. 41, ал. 6 от НК и чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС на К.А.М. следва да се определи първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание единадесет месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор.

Така посоченото групиране на наказанията по посочените НОХД № 31/2016г., НОХД № 57/2016 г., НОХД № 218/2016 г., НОХД № 219/2016 г., НОХД № 236/2016 г.е най-благоприятно за осъдения М..

Съдът предвид предходните осъждания на М., както и обстоятелството, че същият не веднъж е бил осъждан и е търпял наказание лишаване от свобода, които не са довели до неговото поправяне и превъзпитание, като взе предвид че осъжданията му по  НОХД № 31/2016г., НОХД № 218/2016 г., НОХД № 219/2016 г., НОХД № 236/2016 г., всички на РС-Карнобат са за престъпления кражба, при условията на опасен рецидив, счита че следва да се приложи чл.24 от НК, като така определеното общо най-тежко наказание по НОХД № 57/2016 г., НОХД № 218/2016 г. и НОХД № 236/2016 г. се увеличи с един месец.

Общият размер на наказанието, което следва да изтърпи осъденият М. по тази група присъди да е в размер на дванадесет месеца лишаване от свобода при “строг” режим.

Предвид наличието на доказателства, че молителят К.А.М. е изтърпял част от наказанието лишаване от свобода, следва на основание чл.25, ал.2 от НК, от определеното общо наказание по НОХД № 31/2016г. и по НОХД № 219/2016г. да се приспадне изтърпяната част от наказанието лишаване от свобода по НОХД № 31/2016 г., с начало 10.2.2016 г.

Съдът, на основание чл.25, ал.2 от НК, счита че следва да се приспадне изтърпяната част от определеното общо най-тежко наказание от единадесет месеца по НОХД № 57/2016 г., НОХД № 218/2016 г., НОХД № 219/2016 г. и НОХД № 236/2016 г. – всички по описа на Районен съд Карнобат, увеличено на основание чл.24 от НК на дванадесет месеца лишаване от свобода.

Мотивиран от горното, съдът

 

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И : №

 

          Определя на основание  чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК на К.А.М., ЕГН **********,  с постоянен и настоящ адрес ***, в момента в Затвора Бургас, едно общо най-тежко наказание измежду определените му по НОХД № 31/2016 г. и НОХД № 219/2016 г. всички по описа на Районен съд Карнобат, а именно: лишаване от свобода в размер на шест  месеца.

На основание чл. 41, ал. 6 от НК, чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС на К.А.М. определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание шест месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор.

         ПРИСПАДА на основание  чл. 25, ал. 2 от НК, от определеното общо най-тежко наказание шест месеца лишаване от свобода, изтърпяната част по НОХД № 31/2016 г. на КРС, с начало 10.2.2016 г.

Определя на основание  чл.25, ал.1, във връзка с  чл.23, ал.1 от НК на К.А.М., ЕГН **********,  с постоянен и настоящ адрес ***, в момента в Затвора Бургас, едно общо най-тежко наказание измежду определените му по НОХД № 57/2016 г., НОХД № 218/2016 г. и НОХД № 236/2016 г. – всички по описа на Районен съд Карнобат, а именно: лишаване от свобода в размер на единадесет месеца.

На основание чл. 41, ал. 6 от НК, чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС на К.А.М. определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание единадесет месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор.

УВЕЛИЧАВА, на основание чл. 24 от НК,  така определеното общо наказание от единадесет месеца лишаване от свобода с един месец и определя осъденият К.А.М. да изтърпи наказание в размер на ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 

Определя  на основание чл. 41, ал. 6 от НК, чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, така наложеното общо най-тежко и увеличено наказание дванадесет месеца лишаване от свобода да бъде изтърпяно от осъдения  К.А.М. при първоначален "СТРОГ" режим в затвор.

ПРИСПАДА на основание  чл. 25, ал. 2 от НК, от определеното общо и увеличено най-тежко наказание дванадесет месеца лишаване от свобода, изтърпяната част по НОХД № 57/2016 г., НОХД № 218/2016 г. и НОХД № 236/2016 г.

 

         Настоящото определение може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес.

 

След влизане в сила на настоящото определение, препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура гр. Карнобат, Затвора гр. Бургас и Бюро “Съдимост” при РС Карнобат.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа с прочитане определението в присъствието на страните.

 

 

 

 

                                                         СЪДИЯ:

 

                           

 

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1....................................

 

 

 

 

 

                                                                           2...................................

 

 

 

                                              

 

                                                  СЕКРЕТАР: