РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 1.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 181/2016

ИСКОВЕ ПО КТ

П.Р.С.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 1.8.2016г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявения от П.Р.С. с ЕГН ********** *** , със съдебен адрес: адвокат Д.Д.В. *** против Община Сунгурларе с адрес:гр.Сунгурларе, ул.“Г.Димитров“№2, ЕИК:000057250, ИН по ЗДДС : BG000057250, представлявана от инж.В.П. ***Г.,***, адрес на кантора на АД „Трайков и Гонкова“ и адрес за получаване на призовки и съобщения: гр.Карнобат, ул.“Сашо Кофарджиев“№2ел.адрес:traikovi@abv.bg иск, с който моли съда да постанови решение , с което да признае Заповед № 81 от 29.01-2016г. на Кмета на Община Сунгурларе за неправилна и незаконосъобразно и отмени същата, с правно основание чл. 344, ал.1, т. 1 от КТ, като неправилна и незаконосъобразна и да признае уволнението й за незаконно, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ и акцесорните претенции , с които моли съдът да постанови решение, с което да възстанови П.Р.С. с ЕГН ********** *** на заеманата от нея до уволнението длъжност и да осъди Община Сунгурларе и да заплати на П.Р.С. *** обезщетение за времето, през което е останала без работа в размер на 6 /шест/ брутни трудови възнаграждения, представляващи 838.50лв. месечно, в общ размер за шест месеца 5031.00лева/пет хиляди тридесет и един лев/, с правно основание чл. 344, ал.1, т.2 от КТ , вр.чл.225, ал.от КТ , като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА П.Р.С. с ЕГН ********** *** , със съдебен адрес: адвокат Д.Д.В. *** заплати на Община Сунгурларе с адрес:гр.Сунгурларе, ул.“Г.Димитров“№2, ЕИК:000057250, ИН по ЗДДС : BG000057250, представлявана от инж.В.П. ***Г.,***, адрес на кантора на АД „Трайков и Гонкова“ и адрес за получаване на призовки и съобщения: гр.Карнобат, ул.“Сашо Кофарджиев“№2ел.адрес:traikovi@abv.bg направените по делото разноски в размер на 1377,86 лв./хиляда триста седемдесет и седем лева и 86 стотинки/, от която сума – 1177,86лв./хиляда сто седемдесет и седем лева и 86 стотинки/-заплатени от ответника за правна помощ и съдействие и 200 лв./двеста лева / съдебно-деловодни разноски , а на КРС да заплати направените разноски в размер на 50,00лв./петдесет лева/,както и да заплати държавна такса в размер на 5 лв. /пет лева / за издаване на всеки изпълнителен лист. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в 14 дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

2

НОХД No 283/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

Ш.М.Ч.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 1.8.2016г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия Ш.М.Ч. с ЕГН **********,***, мярка за неотклонение „Подписка" по бързо производство № 156/2016г. РУ МВР- Сунгурларе, Прокурорска преписка 748/2016 г. Районна Прокуратура - гр.Карнобат. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.
Ш.М.Ч.
В законна сила от 9.8.2016г.

3

НОХД No 283/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

Ш.М.Ч.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 1.8.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 283/2016 г. по описа на Районен съд – Карнобат между РП –Карнобат, представлявана от прокурора Щ.П. и обвиняемия Ш.М.Ч. с ЕГН **********, роден на ***г***, общ.Сунгурларе , обл.Бургас, ул. „Иван Вазов“ № 26, български гражданин, от турска народност, не осъждан, с основно образование, женен, безработен, представляван от неговия защитник адв. Р., съгласно което: Обвиняемият Ш.М.Ч. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 343б, ал.1 от НК, за това че: на 23.07.2016г. около 00:27 часа в с.Велислав , общ.Сунгурларе, Бургаска област управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ‘’ВАЗ 21013’’ без регистрационни табели, с номер на рама **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,21 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410+“с фабричен номер № АRSM-00532. Престъплението е извършено от обвиняемия Ш.М.Ч. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. НАЛАГА на обвиняемия Ш.М.Ч. за извършеното престъпление, на основание чл.343б, ал.1, във вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и наказание ГЛОБА в размер на СТО ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на обвиняемия Ш.М.Ч. наказание в размер на ТРИ месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. ЛИШАВА на основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК обв. Ш.М.Ч. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК времето, през което за същото деяние обв. Ш.М.Ч. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 27.07.2016 година.
Ш.М.Ч.
В законна сила от 1.8.2016г.