РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 26.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 68/2016

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Ц.П.Н.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 26.7.2016г.

2

АНД No 210/2016

РДГ

А.Т.О.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 26.7.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 831/08.06.2016 година на директора на РДГ-град Бургас,Област Бургаска,упълномощен със заповед № РД 49-199/16.05.2011 година на Министъра на земеделието и храните,с което на А.Т.О.,ЕГН-**********,***,е наложено административното наказание “глоба” в размер на 500 лева на основание чл.257,ал.1,т.1,във връзка с чл.108,ал.3 от ЗГ,във връзка с чл.12”б”,т.7 от Наредба № 1 за контрол и опазване на горските територии. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-отменено