РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за
25.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 267/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

Д.Й.Ч.

Й.Д.Ч.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 25.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща на закона и добрите нрави при следните условия: Ответникът Й.Д.Ч., ЕГН **********, с адрес: ***, мс.Върли бряг №5, ет.1 СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на детето си Д.Й.Ч., ЕГН **********, действащ със съгласието на М.Д.С., ЕГН **********, като майка и законен представител на ищеца, двамата с постоянен адрес:***, месечна издръжка в размер на 140.00 лева /сто и четиридесет лева/, начиная от 28.04.2016 година до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска от датата на падежа – последното число на съответния месец до окончателното й изплащане. Издръжката ще се плаща с пощенски запис.
В законна сила от 25.7.2016г.

2

АНД No 232/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

М.Ш.М.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 25.7.2016г.
ПРИЗНАВА М.Ш.М. с ЕГН ********** ***, за ВИНОВЕН в това, че в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 16-0454-000113/2016г. от 28.04.2016г. на Началника на РУ-гр.Сунгурларе при ОД на МВР-гр.Бургас, влязло в сила на 27.06.2016г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, на 03.07.2016г. около 09.30 часа в с.Завет, общ.Сунгурларе, обл.Бургас управлявал моторно превозно средство лек автомобил „Опел Астра” с рег.№ **** без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство- престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
М.Ш.М.
Мотиви от 25.7.2016г.
В законна сила от 10.8.2016г.

3

ЧНД No 240/2016

Производство по чл. 243 НПК

И.Н.Н.

 

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 25.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА постановлението на Районна прокуратура – Бургас, от 08.06.2016г., с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 07-399/2011 г. по описа на РУП –Карнобат, ДП №532/2014г. на БРП, водено срещу А.Ф.А. за престъпление по чл.129, ал.2 във вр. ал.1 от НК.

4

НОХД No 275/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

С.В.С.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 25.7.2016г.
С.В.С.
На осн.чл. 343б, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т.1 от НК на обв.С.В.С. се определя наказание от 6 месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на осн. чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от три години и глоба от 195.00 лева /сто деветдесет и пет лева/. На осн. чл. 343 г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обв. С.В.С. се лишава от право да управлява МПС за срок от седем месеца.
В законна сила от 25.7.2016г.