РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 22.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 162/2016

РИОСВ

В.П.П.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 22.7.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 6/ 22.04-2016г. на Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас- инж.Тонка Динкова Атанасова, упълномощена със Заповед № РД- 622 от 08.08-2012г. на Министъра на околната среда и водите ,с което на жалбоподателя В.П. *** за нарушение по чл. 19, ал.3, т.15 от Закона за управление на отпадъците, на основание чл.151,ал.2, т.6 от Закона за управление на отпадъците, наложена глоба в размер на 3000,00 лв. / три хиляди лева /. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ: НП-отменено

2

АНД No 222/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

И.А.А.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 22.7.2016г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА обвиняемият И.А.А., ЕГН- **********,с постоянен и настоящ адрес ***,ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че като пълнолетно лице,което без да е сключило граждански брак,от месец януари 2015 година до 29.12.2015 година в град Карнобат,Област Бургас,като пълнолетен,без да е сключил граждански брак,живял на съпружески начала с лице от женски пол ненавършило 16 години -Христина Русева Христова от град Карнобат, което му деяние представлява престъпление по чл. 191,ал.1 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00(хиляда) лева. ОСЪЖДА И.А.А., ЕГН- **********,с постоянен и настоящ адрес ***,да заплати сумата 5,00(пет) лева, представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на РС-град Карнобат. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване и/или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от днес за обвиняемия и от съобщаването му на районния прокурор. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
И.А.А.
Мотиви от 22.7.2016г.

3

АНД No 228/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

К.В.Г.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 22.7.2016г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА обвиняемия К.В.Г., ЕГН- **********,с постоянен и настоящ адрес ***,за ВИНОВЕН в това, че на 15.06.2016 година, около обяд,в центъра на село Везенково,Община Сунгурларе,при управление на МПС-лек автомобил,марка „Опел Корса“ с рег. № „А 50 44 КК” нарушил правилата за движение по пътищата,като допуснал ПТП и по непредпазливост причинил на Драгана Дончева Петкова,ЕГН-**********,***,средна телесна повреда по смисъла на НК,изразяваща се в разкъсно контузна рана на лява подбедрица,която е довела до разстройство на здравето,неопасно за живота-средна телесна повреда,което му деяние представлява престъпление по чл. 343а, ал.1, буква“а“,във връзка с чл.343,ал.1, буква“б“,във връзка с чл.342,ал.1 от НК,във връзка с чл.40,ал.1 и ал.2 от ЗДвП,като на ОСНОВАНИЕ чл. 378, ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 и чл.2, ал.2 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000.00(хиляда)лева. ОСЪЖДА К.В.Г., ЕГН- **********,с постоянен и настоящ адрес ***,да заплати направените по делото разноски в размер на 498.00(четиристотин деветдесет и осем)лева,която сума да се преведе по сметката на ОД на МВР-град Бургас,както и държавна такса в размер на 10.00 лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума следва да се преведе по сметката на РС-град Карнобат. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване и/или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от съобщаването му на обвиняемия и на районния прокурор. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
К.В.Г.
Мотиви от 22.7.2016г.
В законна сила от 12.8.2016г.

4

НОХД No 230/2016

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

К.Б.Х.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Присъда от 22.7.2016г.
К.Б.Х.
На осн.чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. “а” и „б“ от НК осъжда К.Б.Х. с ЕГН **********, НА ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 58а, ал.1 от НК намалява така наложеното наказание с 1/3 и постановява да изтърпи наказание от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС определя първоначален строг режим на изтърпяване на наложеното наказание на подс. което на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС да се изтърпи в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК времето, през което подс. К.Б.Х. е бил задържан под стража, считано от 07.04.2016 година до влизане в законна сила на присъдата в изпълнение.
Мотиви от 4.8.2016г.

5

НОХД No 263/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.

Н.Р.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 22.7.2016г.
Подсъдимият Н.Р.К. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 343б, ал.1 от НК, за това че на 13.07.2016г. около 20.48 часа в с.Есен общ.Сунгурларе по главната улица в посока от с.Велислав общ.Сунгурларе към центъра на селото, е управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Фолксваген Поло“ с рег.№*****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,41 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза №638/14.07.2016г. на НТЛ при ОД на МВР-Бургас 2. Престъплението е извършено от подс.Н.Р.К. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. 3. За посоченото в т.1 престъпление на основание на основание чл. 55, ал.1, т.1 и чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия Н.Р.К. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за изпитателен срок от три години и наказание ГЛОБА в размер на СТО лева. На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Н.Р.К. се налага наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 59, ал.4 от НК се приспада времето, през което Н.Р.К. е бил лишен по административен ред от правото да управлява МПС, считано от 13.07.2016 година. 4.Веществени доказателства – няма. 5.Разноските по делото в размер на 40.84 лева ще бъдат платени от обвиняемия Н.Р.К.. 6.Причинени с престъплението имуществени вреди – няма.
Н.Р.К.
В законна сила от 22.7.2016г.

6

НОХД No 264/2016

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

К.Ж.П.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 22.7.2016г.
ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.“а“, вр. чл.354а, ал.6 от НК, в полза на ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото- 2 броя пориетиленови пликчета тип „клипс” - обект № 1 - с нетно тегло 0.302 грама, със съдържание на основно вещество метамфетамин 46,70 % и обект № 2 – с нетно тегло 1.458 грама със съдържание основно вещество метамфетамин 12,8 %, установено с протокол за извършена физикохимична експертиза на БНТЛ при ОД на МВР- гр.Бургас № 479 от 15.07.2016г. с изключение на количеството използвано за анализ, намиращи се на съхранение в Централно митническо управление отдел „МРР- НОП” – София, като наркотичните вещества следва да се унищожят по надлежния ред. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес. След влизане на определението в сила препис от протокола, ведно с препис от физикохимична експертиза на БНТЛ при ОД на МВР- гр.Бургас № 479 от 15.07.2016г. да се изпрати на Агенция „Митници” и РУ МВР-Карнобат. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ: Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено, служебно се произнесе по мярката за неотклонение и на основание чл. 309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: № ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия К.Ж. П. с ЕГН **********,*** мярка за неотклонение „Подписка" по бързо полицейско производство № 282 ЗМ 290/2016г. РУ МВР- КАРНОБАТ, Прокурорска преписка 717/2016 г. Районна Прокуратура - гр. Карнобат. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес. Протоколът изготвен в съдебно заседание. Заседанието приключи в 11.28 ч. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ:
К.Ж.П.
В законна сила от 30.7.2016г.

7

НОХД No 264/2016

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

К.Ж.П.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 22.7.2016г.
Обвиняемият К.Ж.П. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл.354а, ал.5, вр. ал. 3, предл.ІІ-ро т.1, предл.І-во НК, вр. чл.73, ал.1 и ал.2, вр. чл.30 и чл.31, вр. чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение 1 към чл.3, ал.2 от ЗКНВП, вр. чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични за това, че на 14.07.2016г. около 23:30 ч. до кръстовището на ул. „Екзарх Антим І” с ул. „Димитър Благоев” в град Карнобат държал без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1 и ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) високорискови наркотични вещества съгласно списък 1 по смисъла на Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, а именно: метамфетамин, съдържащ се в 2 бл. Пориетиленови пликчета тип „клипс” - обект № 1 - с нетно тегло 0.302 грама, със съдържание на основно вещество метамфетамин 46,70 % и обект № 2 – с нетно тегло 1.458 грама със съдържание основно вещество метамфетамин 12,8 %, установено с протокол за извършена физикохимична експертиза на БНТЛ при ОД на МВР- гр.Бургас № 479 от 15.07.2016г., на обща стойност 44,00 лв. /четиридесет и четири лева/ по цени на наркотичните вещества за съдопроизводството, съгласно Постановление на МС № 23/29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен. Престъплението е извършено от обвиняемия К.Ж.П. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. НАЛАГА на обвиняемия К.Ж.П. за извършеното престъпление, на основание чл.354а, ал.5, вр. ал. 3, предл.ІІ-ро т.1, предл.І-во НК, вр. чл.73, ал.1 и ал.2, вр. чл.30 и чл.31, вр. чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. Приложение 1 към чл.3, ал.2 от ЗКНВП, вр. чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, във вр. чл. 54, ал.1 от НК наказание ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.
К.Ж.П.
В законна сила от 22.7.2016г.