П Р О Т О К О Л

 

21.07.2016 година                                                       град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІ    състав

На двадесет и първи юли две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

 

Секретар Г.М.

Прокурор Г.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  Коева

Наказателно общ характер дело номер 262 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14.25 часа се явиха:

         За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът Г.Д..

          Обвиняемите  С.Г.И. и М.М.М., редовно призовани се явяват лично и с адв.Л.Т. –   служебен защитник на двамата обвиняеми.

         Прокурорът  Д.: Да се даде ход на делото.

         Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

Обв. Г.:  Да се даде ход на делото. Съгласен съм да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв.Т..

Обв. М.:  Да се даде ход на делото.  Съгласен съм да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв.Т..

 

Съдът счита, че няма процесуална пречка за разглеждане на делото, затова и

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на обвиняемите:

         С.Г.И. с ЕГН **********,*** на *** година,   

         М.М.М. с ЕГН **********,*** на *** година,  

          Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Адв. Т.: Няма да правим отводи на съда, прокурора и секретаря.

Обвиняемият  Г.: Няма да правим отводи на съда, прокурора и секретаря.

Обвиняемият М.: Няма да правим отводи на съда, прокурора и секретаря.

Прокурорът Д.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

Адв.Т.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

Обв.Г.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

Обв.М.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

 

        ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ:

         Г.Д. – прокурор при Районна прокуратура гр. Карнобат;

ОБВИНЯЕМИ:

1. С.Г.И. с ЕГН **********,*** на *** година, с постоянен адрес ***  

2. М.М.М. с ЕГН **********,*** на *** година,  

СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК НА ОБВИНЯЕМИТЕ:

адв. Л.А.Т.,***, с адрес ***;

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

         Страните, спазвайки изискванията на чл. 381 от НПК и следващите, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1.1 Обвиняемият С.Г.И. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл.194, ал. 1, вр. чл. 20, ал.2, вр.чл.29, ал. 1, буква „а“ и буква „б“ от НК, затова че на неустановена дата в  периода от  19. 40 часа на 10. 10. 2015 г. -  до 08. 10 часа на 11. 10. 2015г. в гр. Карнобат, обл. Бургас от търговски обект – аптека „П.”, находяща се на ул.”****, при условията на опасен рецидив, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с М.М.М., ЕГН: ********** ***, отнел чужди движими вещи – парична сума в размер на 160 / сто и шестдесет / лева и монетник на стойност 4.90 / четири лв. и деветдесет ст. / лева – всички вещи на обща стойност 164,90 /сто шестдесет и четири лв. и деветдесет ст. / лева от владението на Г. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен.

Деянието е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

1.2 Обвиняемият М.М.М. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, буква „б” от Наказателен кодекс, затова че На неустановена дата в  периода от  19. 40 часа на 10. 10. 2015 г. -  до 08. 10 часа на 11. 10.  2015г. в гр. Карнобат, обл. Бургас от търговски обект – аптека „П.”, находяща се на ул.”****, при условията на опасен рецидив, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител със С.Г.И., ЕГН: ********** ***, отнел чужди движими вещи – парична сума в размер на 160 / сто и шестдесет / лева и монетник на стойност 4.90 / четири лв. и деветдесет ст. / лева – всички вещи на обща стойност 164,90 /сто шестдесет и четири лв. и деветдесет ст. / лева от владението на Г. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен.

Деянието е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

2.1. За посоченото в т. 1.1 престъпление на обвиняемия С.Г.И. се определя  наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно: ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

На основание чл. 41, ал. 6 от НК и чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия С.Г.И. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

2.2. За посоченото в т. 1.2 престъпление на обвиняемия М.М.М. се определя  наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно: ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

На основание чл. 41, ал. 6 от НК и чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия М.М.М. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

3. Веществени доказателства няма.

4. Разноски – няма

5.  Имуществените вреди от престъплението са възстановени.

 

                            С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1. ПРОКУРОР Г.Д.:       ____________________

 

 

 

2.     СЛ.ЗАЩИТНИК на обвиняемите

адв. Т.: __________________

 

 

 

4.ОБВ.С.Г.И.

                                                                      ___________________                

 

 

5.ОБВ.  М.М.М. ________________

 

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И : №  

 

ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

 

1.1 Обвиняемият С.Г.И. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл.194, ал. 1, вр. чл. 20, ал.2, вр.чл.29, ал. 1, буква „а“ и буква „б“ от НК, затова че на неустановена дата в  периода от  19. 40 часа на 10. 10. 2015 г. -  до 08. 10 часа на 11. 10. 2015г. в гр. Карнобат, обл. Бургас от търговски обект – аптека „П.”, находяща се на ул.”***, при условията на опасен рецидив, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с М.М.М., ЕГН: ********** ***, отнел чужди движими вещи – парична сума в размер на 160 / сто и шестдесет / лева и монетник на стойност 4.90 / четири лв. и деветдесет ст. / лева – всички вещи на обща стойност 164,90 /сто шестдесет и четири лв. и деветдесет ст. / лева от владението на Г. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен.

Деянието е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

1.2 Обвиняемият М.М.М. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, буква „б” от Наказателен кодекс, затова че На неустановена дата в  периода от  19. 40 часа на 10. 10. 2015 г. -  до 08. 10 часа на 11. 10.  2015г. в гр. Карнобат, обл. Бургас от търговски обект – аптека „П.”, находяща се на ул.”****, при условията на опасен рецидив, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител със С.Г.И., ЕГН: ********** ***, отнел чужди движими вещи – парична сума в размер на 160 / сто и шестдесет / лева и монетник на стойност 4.90 / четири лв. и деветдесет ст. / лева – всички вещи на обща стойност 164,90 /сто шестдесет и четири лв. и деветдесет ст. / лева от владението на Г. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен.

Деянието е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

2.1. За посоченото в т. 1.1 престъпление на обвиняемия С.Г.И. се определя  наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно: ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

На основание чл. 41, ал. 6 от НК и чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия С.Г.И. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

2.2. За посоченото в т. 1.2 престъпление на обвиняемия М.М.М. се определя  наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно: ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

На основание чл. 41, ал. 6 от НК и чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия М.М.М. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

3. Веществени доказателства няма.

4. Разноски – няма

5.  Имуществените вреди от престъплението са възстановени.

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ  има последиците на  влязла в законна сила присъда.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 Прекратява производството по НОХД №  262/2016 година по описа на КРС.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в  14.35 часа.

 

 

Секретар:                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемите мярка за неотклонение по досъдебно производство № 282 ЗМ-469 / 2015 г. по описа на РУ Карнобат и намира, че същата следва да бъде потвърдена, поради което

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наложената на обвиняемия С.Г.И. с ЕГН **********,  мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”  по досъдебно производство № 282 ЗМ-469 / 2015 г. по описа на РУ Карнобат.

 

ПОТВЪРЖДАВА наложената на обвиняемия М.М.М. с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА” по досъдебно производство № 282 ЗМ-469 / 2015 г. по описа на РУ Карнобат.

 

Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

                                                    

Секретар:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: