П Р О Т О К О Л

 

21.07.2016 година                                                       град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІ    състав

На двадесет и първи юли две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

 

Секретар Г.М.

Прокурор Щ.П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  Коева

Наказателно общ характер дело номер 261по описа за 2016 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

         За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът Щ.П..

          Обвиняемият Н.Н.Н., редовно призован се явява лично и с адв.Д. –   упълномощен.

         Прокурорът  П.: Да се даде ход на делото.

         Адв.Д.: Да се даде ход на делото.

Обв. Н.:  Да се даде ход на делото.  

 

Съдът счита, че няма процесуална пречка за разглеждане на делото, затова и

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на обвиняемия

         Н.Н.Н. с ЕГН **********, роден на ***г***,  

          Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Адв. Д.: Няма да правим отводи на съда, прокурора и секретаря.

Обвиняемият Н.: Няма да правим отводи на съда, прокурора и секретаря.

Прокурорът П.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

Адв.Д.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

Обв.Н.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

 

         ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ  Щ.Г.П. –  прокурор в Районна прокуратура – гр. Карнобат

ОБВИНЯЕМ Н.Н.Н. с ЕГН **********, роден на ***г***,  

         ЗАЩИТНИК – АДВОКАТ Т.Д.Д., вписан в Адвокатска колегия – гр.Бургас, със служебен адрес ***

 

           Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

         Страните, спазвайки изискванията на чл.381 и сл. от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият Н.Н.Н. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 343б, ал.1 от НК, за това че: на 30.04.2016 г. около 14:47 часа на главен път II- 73 на км. 90 + 100м. в района на Община Карнобат, Бургаска област в посока към с. Сигмен, общ. Карнобат управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег. № А **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.42 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабричен номер ARBA 0159.

2.Престъплението е извършено от обвиняемия Н.Н.Н. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Н.Н.Н. се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  и наказание ГЛОБА в размер на СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА.    

         На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия Н.Н.Н. наказание в размер на четири месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият Н.Н.Н. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.   

         На основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият Н.Н.Н. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 30.04.2016г.

4.Веществените доказателства – няма.

5.Разноски по делото - няма.

6.Имуществени вреди – няма.

 

 

                            С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1. ПРОКУРОР Щ.П.:       ____________________

 

 

 

2.     ЗАЩИТНИК на обвиняемия

адв. Д.: __________________

 

 

 

3.ОБВ. Н.Н.Н.:    ___________________                                                                                

 

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И : №  

 

ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

1. Обвиняемият Н.Н.Н. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 343б, ал.1 от НК, за това че: на 30.04.2016 г. около 14:47 часа на главен път II- 73 на км. 90 + 100м. в района на Община Карнобат, Бургаска област в посока към с. Сигмен, общ. Карнобат управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег. № **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.42 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабричен номер ARBA 0159.

2.Престъплението е извършено от обвиняемия Н.Н.Н. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Н.Н.Н. се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  и наказание ГЛОБА в размер на СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА.    

         На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия Н.Н.Н. наказание в размер на четири месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият Н.Н.Н. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.   

         На основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият Н.Н.Н. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 30.04.2016г.

4.Веществените доказателства – няма.

5.Разноски по делото - няма.

6.Имуществени вреди – няма.

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ  има последиците на  влязла в законна сила присъда.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 Прекратява производството по НОХД №  261/2016 година по описа на КРС.

 

 

 

 

 

 

Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на обвиняемия Н.Н.Н. с ЕГН **********,  че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящото споразумение и влизането му в сила - 21.07.2016 г., да заплати доброволно наложената глоба в размер на 195 лева в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд - Карнобат.

 

В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното и събиране, като обвиняемият дължи 5 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в  13.10  часа.

 

 

Секретар:                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение по досъдебно производство № 282 ЗМ 176 /2016 г.  по описа на  РУ - гр.Карнобат и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия  Н.Н.Н. с ЕГН **********   мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”  по  досъдебно производство № 282 ЗМ 176/2016 г.  по описа на  РУ гр.Карнобат

 

Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

                                                    

Секретар:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: