П Р О Т О К О Л

 

21.7.2016  година                                                                          град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  V състав

На двадесет и първи юли две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

       Съдебни заседатели: 1...................................

                               2...................................

 

Секретар …………………В.Х....…............................................

Прокурор............................П.И..................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ......КОСТАДИНОВ.......

Наказателно общ характер дело номер  260 по описа за 2016 година………..

На именното повикване в ......................14.30.......….....................часа се явиха:

Обвиняемият А.С.К., редовно призован, се явява лично и с адв. Р..

         Прокурорът И.:  Да се даде ход на делото.

         Адв. Р.:  Да се даде ход на делото.

Обв. А.С.К.: Да се даде ход на делото.

Съдът                                                                  

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         СНЕМА самоличност на обвиняемия, както следва:

А.С.К., ЕГН-**********, роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, осъждан, образование-неграмотен, безработен, постоянен  адрес ***,настоящ адрес ***.

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл.274 от НПК

          Не се направиха отводи на съда и секретаря.

          Прокурорът И.: Г-н председател, постигнахме споразумение с обвиняемият и неговият защитник за решаване на делото в досъдебна фаза, същото не противоречи на закона и морала, представяме го в писмен вид пред Вас и моля същото да го одобрите.

          Адв. Р.: Ваша чест, с районния прокурор и обвиняемият постигнахме споразумение за решаване на делото в досъдебното производство, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

         Обвиняемият  А.С.К.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

          Спазвайки изискванията на чл. 381 от НПК страните обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1.Обвиняемият А.С.К. се признава за виновен  в извършване на умишлено престъпление по чл.343 в, ал.2, вр.  ал.1 от НК, за това, че в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 16-0454-000007/2016 г от 29.01.2016 г на Началника на РУ гр. Сунгурларе при ОД МВР Бургас, влязло в законна сила на 10.02.2016 г  и с наказателно постановление № 16 – 0454 – 000022/2016 година на началника на РУ град Сунгурларе при ОД на МВР – град Бургас, влязло в законна сила на 26.04. 2016 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, на 09.05.2016 г около 20,30 часа в с. Лозарево, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, управлявал моторно превозно средство-лек автомобил „Форд Транзит“ с рег. № ****, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство.

         Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл.

2.За посоченото в точка първа престъпление на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия А.С.К. се определя наказание шест месеца  лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години, както и глоба в размер на 200. 00 лева.

          3. Веществени доказателства – няма.

          4. Разноски по делото – няма.

          5.Причинени с престъплението имуществени вреди-няма.

 

                      С  П О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И     С Е :

 

 

          1. ПРОКУРОР П.И.:……...........................................

 

 

          2. Защитник АДВ. В.Р.: ........................................        

 

 

          3. ОБВИНЯЕМ  А.С.К.:………...........…

    Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено.

           Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

 

                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И: 

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 381 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение като непротиворечащо на закона и морала, по силата на което:    

1.Обвиняемият А.С.К. се признава за виновен  в извършване на умишлено престъпление по чл.343 в, ал.2, вр.  ал.1 от НК , за това, че в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 16-0454-000007/2016 г от 29.01.2016 г на Началника на РУ гр. Сунгурларе при ОД МВР Бургас, влязло в законна сила на 10.02.2016 г  и с наказателно постановление № 16 – 0454 – 000022/2016 година на началника на РУ град Сунгурларе при ОД на МВР – град Бургас, влязло в законна сила на 26.04. 2016 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, на 09.05.2016 г около 20,30 часа в с. Лозарево, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, управлявал моторно превозно средство-лек автомобил „Форд Транзит“ с рег. № ****, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство.

         Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл.

2.За посоченото в точка първа престъпление на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия А.С.К. се определя наказание шест месеца  лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години, както и глоба в размер на 200. 00 лева.

          3. Веществени доказателства – няма.

          4. Разноски по делото – няма.

          5.Причинени с престъплението имуществени вреди-няма

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на

влязла в законна сила присъда.                     

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 24, ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на обвиняемия А.С.К., ЕГН-**********, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящото споразумение и влизането му в сила - 29.07.2016 г., да заплати доброволно наложената глоба в размер на 200.00 /двеста/ лева в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Карнобат.

В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда ще последва предприемане действия за принудителното й събиране, като освен това обвиняемият ще следва да заплати и допълнително направените разноски във връзка с осъществяване действията на съответния съдебен-изпълнител по принудителното изпълнение във връзка с изпълнение на дължимата сума, както и сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

                              

 СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

                                О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И: 

ОТМЕНЯ наложената на А.С.К., ЕГН-********** мярка за неотклонение  “ПОДПИСКА” по досъдебно производство  № 121/2016 година по описа на РУ на МВР-гр.Сунгурларе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                  

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: