П Р О Т О К О Л

 

21.7.2016  година                                                                          град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  V състав

На двадесет и първи юли две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

       Съдебни заседатели: 1...................................

                               2...................................

 

Секретар …………………В.Х....…............................................

Прокурор............................П.И..................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ......КОСТАДИНОВ.......

Наказателно общ характер дело номер  259 по описа за 2016 година………..

На именното повикване в ......................14.15.......….....................часа се явиха:

Обвиняемият Р.Х.Д., редовно призован, се явява лично и с адв. Т..

         Прокурорът И.:  Да се даде ход на делото.

         Адв. Т.:  Да се даде ход на делото.

Обв. Р.Х.Д.: Да се даде ход на делото.

Съдът                                                                  

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         СНЕМА самоличност на обвиняемия, както следва:

Р.Х.Д., ЕГН: **********,***.

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл.274 от НПК

          Не се направиха отводи на съда и секретаря.

          Прокурорът И.: Г-н председател, постигнахме споразумение с обвиняемият и неговият защитник за решаване на делото в досъдебна фаза, същото не противоречи на закона и морала, представяме го в писмен вид пред Вас и моля същото да го одобрите.

          Адв. Т.: Ваша чест, с районния прокурор и обвиняемият постигнахме споразумение за решаване на делото в досъдебното производство, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

         Обвиняемият  Р.Х.Д.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

          Спазвайки изискванията на чл. 381 от НПК страните обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1.Обвиняемият Р.Х.Д. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, а именно:

за това, че на 15. 07. 2016 година, около 12. 25  часа в град Карнобат,  на кръстовището, образувано от улица „ Тракия “ и улица „ Йордан Йовков “ по посока от улица „ Гоце Делчев “ към улица „ Драва“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „ Ауди ”, модел „ 80“, с рег. *****, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление № 15 – 0454 – 000359 от 28.12.2015 година от И.Д.И. – началник сектор  към ОДМВР Бургас, влязло в законна сила на 25.02.2016 година.

2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т. 1 престъпление на обвиняемия Р.Х.Д. се определя на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три  години и ГЛОБА в размер на 250.00 / двеста и петдесет / лева.

4. Разноските по делото – няма.

5. Веществени доказателства – няма.

6. Имуществени вреди – няма.

 

                      С  П О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И     С Е :

 

 

          1. ПРОКУРОР П.И.:……...........................................

 

 

          2. Защитник АДВ. Л.Т.: ........................................        

 

 

          3. ОБВИНЯЕМ  Р.Х.Д.:………...........…

    Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено.

           Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

 

                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И: 

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 381 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение като непротиворечащо на закона и морала, по силата на което:    

1.Обвиняемият Р.Х.Д. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, а именно:

за това, че на 15. 07. 2016 година, около 12. 25  часа в град Карнобат,  на кръстовището, образувано от улица „ Тракия “ и улица „ Йордан Йовков “ по посока от улица „ Гоце Делчев “ към улица „ Драва“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „ Ауди ”, модел „ 80“, с рег. *****, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление № 15 – 0454 – 000359 от 28.12.2015 година от И.Д.И. – началник сектор  към ОДМВР Бургас, влязло в законна сила на 25.02.2016 година.

2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т. 1 престъпление на обвиняемия Р.Х.Д. се определя на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три  години и ГЛОБА в размер на 250.00 / двеста и петдесет / лева.

4. Разноските по делото – няма.

5. Веществени доказателства – няма.

6. Имуществени вреди – няма.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на

влязла в законна сила присъда.                     

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 24, ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на обвиняемия Р.Х.Д., ЕГН: **********, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящото споразумение и влизането му в сила - 29.07.2016 г., да заплати доброволно наложената глоба в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Карнобат.

В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда ще последва предприемане действия за принудителното й събиране, като освен това обвиняемият ще следва да заплати и допълнително направените разноски във връзка с осъществяване действията на съответния съдебен-изпълнител по принудителното изпълнение във връзка с изпълнение на дължимата сума, както и сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.25 часа.

 

                              

 СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

                                О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И: 

ОТМЕНЯ наложената на Р.Х.Д., ЕГН: ********** мярка за неотклонение  “ПОДПИСКА” по бързо полицейско производство  № 291/2016 година по описа на РУ на МВР-гр.Карнобат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                  

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: