РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 20.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 483/2016

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Д.П.П.

Р.Г.П.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 20.7.2016г.
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ без разглеждане искова молба от Д.П.П. с ЕГН ********* *** срещу Р.Г.П. с ЕГН ********** с постоянен адрес : с.Крумово Градище, с която моли съдът да постанови решение, с което да наложи следните мерки за защита на извършителя на домашното насилие по чл. 5, ал.1, т. 1,2 , т.3 и т.5 Закона за защита от домашното насилие , а именно : 1 Да се задължи извършителят на домашното насилие да се въздържа от извършване на домашно насилие –за най-дълъг срок ; 2.Да бъде отстранен извършителят на домашното насилие от съвместно обитаваното жилище, находящо се в с.Крумово Градище- за най-дълъг срок ; 3.Да се забрани на извършителя на домашното насилие да приближава жилището на Д.П.П., местата за отдих и социални контакти при условия и срок за най-дълъг срок. Моли да бъде определен максималният срок за изпълнение на мерките за защита , съгласно чл.5, ал.2 от ЗЗДН, а именно : 1 най-дълъг срок.Претендира на разноски по делото. Представя декларация по реда на чл. 9, ал.3 от Закона за защита от домашното насилие, по повод на която образувано гр.дело № 483 / 2016г. на Карнобатски районен съд , поради оттеглянето на молбата , на основание чл. 232 ГПК . ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 483 /2016г. по описа на Карнобатски районен съд , на основание чл. 232 от ГПК, поради оттегляне на исковата молба. Определението не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 20.7.2016г.

2

ЧГД No 501/2016

Приемане и отказ от наследство

В.И.И.

И.К.И.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 20.7.2016г.
В законна сила от 20.7.2016г.

3

ЧГД No 502/2016

Приемане и отказ от наследство

Т.И.И.

И.К.И.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 20.7.2016г.
В законна сила от 20.7.2016г.

4

НЧХД No 8/2016

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

С.П.К.

Н.А.В.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Присъда от 20.7.2016г.
На ОСНОВАНИЕ чл. 304 от НПК, го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по чл.148, ал.2, вр. с ал.1, т.2 – предложение „второ“ и т.3-предложение „първо“, вр. чл. 147, ал.1 от НК. ОТХВЪРЛЯ предявеният граждански иск от С.П.К., ЕГН-**********, роден на *** година, гражданин на Руска Федерация срещу подсъдимия Н.А.В., ЕГН:********** с постоянен адрес ***, и настоящ адрес:*** за причинени неимуществени вреди в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, вследствие на извършено престъпление - клевета, като неоснователен и недоказан.
Н.А.В.
Мотиви от 4.8.2016г.

5

НОХД No 243/2016

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

Т.И.Г.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Присъда от 20.7.2016г.
НА ОСНОВАНИЕ чл.196, ал.1, т.1, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.29, ал.1, буква „а“ и „б“ от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК го О С Ъ Ж Д А: НА ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 58а, ал.1 от НК намалява така определеното наказание с 1/3 и постановява да изтърпи наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС определя първоначален строг режим на изтърпяване на наложеното наказание на подс. Т.И.Г., което на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС да се изтърпи в затвор.
Т.И.Г.
Мотиви от 26.7.2016г.
мотиви
В законна сила от 5.8.2016г.

6

НОХД No 243/2016

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

Т.И.Г.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 20.7.2016г.
Потвърждава МНО -Подписка
Т.И.Г.
В законна сила от 5.8.2016г.

7

НОХД No 255/2016

Престъпления против горското стопанство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Ж.А.Х.,
С.Т.М.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 20.7.2016г.
НА ОСНОВАНИЕ чл.53, ал.1, б.“а“ от НК отнема, в полза на ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото- 1 бр. моторен трион марка “Vili”, 1бр. ППС, а именно - конска каруца намиращи се на съхранение в РУ на МВР – гр.Сунгурларе ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес. След влизане на определението в сила препис от същото да се изпрати на РУ МВР-Сунгурларе с оглед предоставяне на съда на гореописаните веществени доказателства.
Ж.А.Х.
С.Т.М.
В законна сила от 28.7.2016г.

8

НОХД No 255/2016

Престъпления против горското стопанство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Ж.А.Х.,
С.Т.М.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 20.7.2016г.
1. 1. Обвиняемият Ж.А.Х. се признава за виновен в извършването на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 235, ал. 3, т. 1, т. 4, вр. чл. 235, ал.1, вр. чл.28, вр. чл. 20, ал.2 от НК, а именно за това, че на 08. 01. 2016 г. в землището на с. Славянци, общ. Сунгурларе, Бургаска област, при условията на повторност, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител със С.Т.М. ***, от Общински горски фонд Сунгурларе, отдел 270’’ж’’, без редовно писмено позволително, чрез използване на моторен трион , марка ‘’Vili’ отрязал и извозил с ППС– конска каруца, дърва от дървесен вид’’цер’’с обем от 0,5 кубични метра, на стойност 20,00 лева, собственост на Община Сунгурларе. 1. 2. Обвиняемата С.Т.М. се признава за виновна в извършването на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 235, ал. 3, т. 1, вр. чл. 235, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК за това, че на 08. 01. 2016 г. в землището на с. Славянци, община Сунгурларе, Бургаска област, след предварително сговаряне в съучастие като подбудител и помагач с Ж.А.Х., умишлено склонила Ж.А.Х. да извърши престъпление по смисъла на чл. 235, ал. 1 от НК, а именно без редовно писмено позволително да отсече, вземе и извози от общински горски фонд Сунгурларе, отдел 270 „ж“, 0,5 кубични метра дърва за огрев, собственост на Община Сунгурларе, като на същата дата и място умишлено улеснила извършването на престъплението- предоставила на Ж.А.Х. моторен трион, марка „Vili“ , с който Х. без писмено позволително отрязал и извозил с ППС – конска каруца, незаконно добити дърва от общински горски фонд Сунгурларе, отдел 270 „ж“, от дървесен вид’’цер’’с обем от 0,5 кубични метра, на стойност 20,00лева по пазарна стойност към този момент, собственост на Община Сунгурларе. 2. Престъплението е извършено от Ж.А.Х. и С.Т.М. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК . 3. 1. За посоченото в точка 1. 1. престъпление на обвиняемия Ж.А.Х. при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, на основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС определя първоначален режим на изтърпяване на наказанието строг. На основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС наказанието следва да се изтърпи в затвор. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага предвиденото по леко наказание глоба. 3. 2. За посоченото в точка 1. 2. престъпление на обвиняемата С.Т.М. се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага предвиденото по леко наказание глоба. 4. Веществени доказателства – 1 бр. моторен трион марка “Vili”, 1бр. ППС-конска каруца намиращи се на съхранение в РУ- Сунгурларе на осн. чл. 53, ал.1, „а“ от НК следва да бъдат отнети в полза на държавата. 5. Разноски по делото-61, 18 лева се възлагат на обвиняемите Ж.А.Х. и С.Т.М. и ще бъдат заплатени след подписване на настоящото споразумение 6. Причинени с престъплението имуществени вреди са възстановени.
Ж.А.Х.
С.Т.М.
В законна сила от 20.7.2016г.

9

НОХД No 256/2016

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

А.Ш.А.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 20.7.2016г.
А.Ш.А.
На основание чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, букви „а“ и „б“, чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия А.Ш.А. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн.чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС се определя СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, като на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
В законна сила от 20.7.2016г.