РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 15.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 351/2015

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

И.Н.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 15.7.2016г.

2

Гражданско дело No 333/2016

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Д.Д.К.

Д.К.А.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 15.7.2016г.
В законна сила от 27.7.2016г.

3

АНД No 189/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

В.К.Т.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 15.7.2016г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА обвиняемият В.К.Т.,ЕГН- **********,***,ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 13.06.2016г. около 11.30 часа в град Сунгурларе,Област Бургас,по улица „Христо Ботев”,управлявал моторно превозно средство –лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег.№ „А 4173 КХ”,след употреба на наркотични вещества- канабис, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Друг Чек 3000“,с фабричен номер № 8325554- престъпление по чл. 343 б, ал.3 от НК,във връзка с чл.3,ал.2 и Приложение № 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прокурсорите,като на ОСНОВАНИЕ чл. 378,ал.4,т.1 от НПК, във връзка с чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 1000,00 лева. ОСЪЖДА В.К.Т.,ЕГН- **********,***,да заплати сумата 5,00 лева, представляваща държавна такса,в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на РС-град Карнобат. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване и/или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок,считано от днес за обвиняемия и от съобщаването му на районния прокурор. След влизането в законна сила на настоящото решение вещественото доказателство по делото,а именно : техническото средство “Drager Drug Check 3000”,с фабричен № 8325554,като негодно за повторна употреба да бъде унищожено. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
В.К.Т.
Мотиви от 15.7.2016г.

4

НОХД No 252/2016

Квалифицирани състави на хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

В.А.В.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 15.7.2016г.
1.Обвиняемият В.А.В. се признава за виновен в умишленото извършване на престъпление по чл.325,ал.2, вр. ал.1 от НК , а именно: за това, че на 08.07.2016 год. в град Карнобат, обл.Бургаска, на кръстовището образувано от ул.“Тракия“ с ул.“Драва“, извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – след извършване на проверка от служители на МВР и съставяне на съответните документи във връзка с възникнало ПТП – АУАН бл. № 575755 от 08.07.2016г. и Протокол за ПТП № 1336845/08.07.2016г., в присъствието на насъбрали се граждани, демонстративно захвърлил документите си, блъскайки ги в предно панорамно стъкло на патрулен полицейски автомобил, в който са се намирали служителите на МВР-Л.Р.М. – мл.автоконтрольор, А.В.В. – мл.автоконтрольор и А.В.Г. – полицай, псувайки, викайки им и отправяйки ругатни към тях, наричайки ги „Боклуци“, като по своето съдържание деянието се отличава с изключителен цинизъм и дързост. 2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. 3.За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал. 1 т.2 Буква “б“от НК на обвиняемия В.А.В. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА изразяващи се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него лице два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА; - сто и петдесет часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година. 4.Веществени доказателства – няма. 5.Разноски делото – няма.
В.А.В.
В законна сила от 15.7.2016г.