РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 11.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 284/2016

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Т.Г.Б.

 

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 11.7.2016г.
В законна сила от 27.7.2016г.

2

НОХД No 219/2016

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

К.А.М.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 11.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наложената на К.А.М. с ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 282 ЗМ-418/2015г. по описа на РУ-гр.Карнобат при ОД на МВР-гр.Бургас- пр. вх. № 1071/2015г. по описа на Районна прокуратура-гр.Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок, считано от днес.
К.А.М.
В законна сила от 19.7.2016г.

3

НОХД No 219/2016

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

К.А.М.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 11.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 219/2016 г. по описа на Районен съд – Карнобат между РП –Карнобат, представлявана от прокурора Щ.П. и обвиняемия К.А.М. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, от българска народност, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, понастоящем изтърпяващ наказание «лишаване от свобода» в Затвора-гр.Бургас, представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно което: Обвиняемият К.А.М. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „а” и б. „б” от НК, а именно: за това, че на неустановена дата през периода 25.08.2015г.-26.08.2015г. в гр. Карнобат, област Бургаска от двора на имот, находящ се на ул. *** при условията на опасен рецидив отнел чужди движими вещи – 1 бр. употребявано, калайдисано менче/бакър/, с височина 12см, диаметър в основата 20 см и диаметър на отвора 16 см на стойност 20,00 лева и 1 бр. употребявано, калайдисано менче/бакър/, с височина 12см, диаметър в основата 24 см и диаметър на отвора 21 см на стойност 26,00 лева- всички вещи на обща стойност 46,00 лв. /четиридесет и шест лева/ от владението на собственика и.в.и. от гр.Карнобат без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. Престъплението е извършено от обвиняемия К.А.М. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. НАЛАГА на обвиняемия К.А.М. за извършеното престъпление, на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „а” и б. „б” от НК, във вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.41, ал.6 от Наказателния кодекс, чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС на обвиняемия К.А.М. първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието шест месеца лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор. Веществени доказателства – няма. Разноските по делото в размер на 52.44 лева за извършена съдебна оценителна експертиза ще бъдат платени от обвиняемия К.А.М.. Имуществени вреди- 46.00 лева- възстановени. НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 219/2016 година по описа на КРС.
К.А.М.
В законна сила от 11.7.2016г.

4

НОХД No 236/2016

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

К.А.М.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 11.7.2016г.
К.А.М.
На осн. чл.196, ал.1, т.2, предл.І-во, вр. чл.195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „а” и б. „б” от НК, чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обв.К.А.М. се определя наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн.е чл.41, ал.6 от НК, чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС на обв. М. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието, което да се изтърпи в затвор.
В законна сила от 11.7.2016г.

5

НОХД No 237/2016

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

А.М.Ш.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 11.7.2016г.
А.М.Ш.
На основание чл.196, .1,т.2, предл.I-во,вр. чл.195, ал.1, т.3, предл.I-во, вр.чл.194, ал.1, вр.чл. 26, ал.1, вр.чл.29, ал.1, б. „б“ от НК, на осн.чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия А.М.Ш. се определя наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.41, ал.6 от НК, чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС на обв.А.М.Ш. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието, което да се изтърпи в затвор.
В законна сила от 11.7.2016г.