П Р О Т О К О Л

 

08.07.2016 година                                                       град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІ    състав

На осми юли две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

 

 

Секретар Г.М.

Прокурор П.И.

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  Коева

Наказателно общ характер дело номер 231   по описа за 2016 година

На именното повикване в 12.55  часа се явиха:

         За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът П.И..

          Обвиняемият   Д.Й.К., редовно призован се явява лично и с адв.Б. –  назначен служебен защитник.

         Прокурорът  И.: Да се даде ход на делото.

         Адв.Б.: Да се даде ход на делото.

Обв. К.:  Да се даде ход на делото. Съгласен съм да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв.Б..

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на обвиняемия

         Д.Й.К., ЕГН **********,***,   

          Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Адв. Б.: Няма да правим отводи на съда, прокурора и секретаря.

Обвиняемият К.: Няма да правим отводи на съда, прокурора и секретаря.

Прокурорът И.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

Адв. Б.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

Обв.К.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

 

         ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ – П.И. ***.

ОБВИНЯЕМ  – Д.Й.К., ЕГН **********,***,  

СЛУЖЕБЕН  ЗАЩИТНИК – адвокат Т.Б. ***, с адрес ***,

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

         Страните, спазвайки изискванията на  чл.381 и сл. от НПК, обсъдиха и  постигнаха съгласие по следните въпроси:  

1.Обвиняемият  Д.Й.К. се признава за виновен в умишленото извършване на престъпление по чл. 343 б, ал.1 от НК, а именно:  за това, че на 06.07.2016г  около 21.40 часа  в град Карнобат, на паркинг пред магазин“ГИГИ“, находящ се на улица „Ропотамо“ в посока булевард „Москва“ управлявал моторно превозно средство лек автомобил „Фолксваген“ модел „Голф“ с рег. № ****  с  концентрация  на  алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.75 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7510“  с  фабричен  номер ARВА 0159.

2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

         3. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия  Д.Й.К. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,  като на основание чл. 66 НК се отлага изпълнението на наказанието за срок от  ТРИ ГОДИНИ,както и ГЛОБА в размер на 100 лв.

          На основание чл. 343 г вр. чл. 343 б, от НК на обвиняемия  Д.Й.К. се определя наказание лишаване от правото да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ  МЕСЕЦА. На основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето през което обвиняемия Д.Й.К. е лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 06.07.2016 година до влизането в законна сила на настоящото споразумение.

4. Разноски делото – няма.

5. Имуществени вреди – няма.

 

                            С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1. ПРОКУРОР П.И.:       ____________________

 

 

2.      СЛ. ЗАЩИТНИК на обвиняемия

адв. Б.: __________________

 

 

3.ОБВ.  Д.Й.К.:    ___________________                                                                                 

 

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И : №  

 

ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

1.Обвиняемият  Д.Й.К. се признава за виновен в умишленото извършване на престъпление по чл. 343 б, ал.1 от НК, а именно:  за това, че на 06.07.2016г  около 21.40 часа  в град Карнобат, на паркинг пред магазин“ГИГИ“, находящ се на улица „Ропотамо“ в посока булевард „Москва“ управлявал моторно превозно средство лек автомобил „Фолксваген“ модел „Голф“ с рег. № **** с  концентрация  на  алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.75 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7510“  с  фабричен  номер ARВА 0159.

2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

         3. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия  Д.Й.К. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,  като на основание чл. 66 НК се отлага изпълнението на наказанието за срок от  ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 100 лв.

          На основание чл. 343 г вр. чл. 343 б, от НК на обвиняемия  Д.Й.К. се определя наказание лишаване от правото да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ  МЕСЕЦА. На основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето през което обвиняемия Д.Й.К. е лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 06.07.2016 година до влизането в законна сила на настоящото споразумение.

4. Разноски делото – няма.

5. Имуществени вреди – няма.

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ  има последиците на  влязла в законна сила присъда.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 

Прекратява производството по НОХД № 231/2016 година по описа на КРС.

Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на обвиняемия    Д.Й.К., ЕГН **********,  че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящото споразумение и влизането му в сила - 08.07.2016 г., да заплати доброволно наложената глоба в размер на 100 лева в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Карнобат.

В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното и събиране, като обвиняемият дължи 5 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

 

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в  13.05 часа.

 

                                     

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

              Секретар: