Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

                                                   № 101/ 8.7.2016г.

 

                                      град Карнобат,08.07.2016 година

      

                                        В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Карнобатският районен съд,………….колегия,в публичното си заседание на осми юли през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

 

                                                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                                                   2.

 

при секретаря В.Х. и в присъствието на прокурора………,като разгледа докладваното от районния съдия Златко КОСТАДИНОВ гражданско дело № 282 по описа за 2016 година,за да се произнесе взе предвид:

 

    Производството по делото е образувано по повод предявен иск с правно основание чл.49,ал.3,във връзка с ал.1 от СК във връзка с чл.318 и сл.от ГПК,описан в исковата молба.

        Ищцата Ц.Н.П.,ЕГН-**********,***,адрес за получаване на призовки и съобщения: град Карнобат, ул. „Георги Димитров" № 6, адвокат Д.Д.В.,твърди с молбата си вх.№ 286/21.01.2016 година по гражданско дело № 27/2016 година по описа на Карнобатския районен съд,подадена против В.П.П.,ЕГН - **********,***,че с ответника сключили граждански брак в град Карнобат с акт № 19 от 04.04.1998 година,който бил  първи по поредност и за двамата.От брака си имали три деца — Петя Веселинова П.,ЕГН- **********,Мария Веселинова П.,ЕГН-********** и Михаил Веселинов П.,ЕГН-**********,които са непълнолетни.Като семейство живяли в Карнобат,Община Карнобат,ул. „Екзарх Антим I" 65, в жилище,собственост на родителите на ищцата.В началото семейния им живот протичал сравнително нормално.Впоследствие отношенията им се влошили,което се породило след раждането на второто им дете — Мария, която се родила със заболяване. Под влиянието на родителите на ответника,от които той не получил нужната подкрепа,не проявил достатъчна заинтересованост и грижа към детето им,докато то било настанено за шест месеца в „Майчин дом" град Бургас.От този момент ищцата сама започнала да се справя с тежката здравословна ситуация и направила всичко възможно и успяла да си взема детето у дома,въпреки несъгласието на съпруга си,на нейните и на неговите родители. Това, че не срещнала разбиране и подкрепа било началото на влошаване на отношенията им. Впоследствие родителите им започнали по-малко да й помагат за детето, за да може  да работи, но у нея останало огорчението от отношението на съпруга й към детето.То е с вродено заболяване,което не й позволява да се движи,да говори,да се обслужва само.Изисквали се специални грижи за нея,целодневни и постоянни,направили и няколко операции, за което изтеглили кредит. За болното дете ищцата полагала всички усилия за подобряване на нейното състояние – няколко животоспасяващи операции.Грижата на бащата се изразявала само в информиране за състоянието на Мария и до транспортирането им до болницата. Липсата на отношение на бащата към детето му я отчуждила от съпруга й,разбрала, че няма да има подкрепа от него и не може да разчита на помощ от негова страна.Това, че сама се справяла с възникналите проблеми във връзка със заболяването на Мария ,че не получила подкрепата,която очаквала от съпруга си и неговите и нейни родители  я отчуждило от ответника,довело до охладняване на отношенията им и поради това, след като обмислила задълбочено ситуацията преценила, че не може да живее повече по този начин и че брачната им връзка няма нужното съдържание.

    От края на месец декември 2015 година живеели разделени.Ищцата и трите им деца останали да живеят в семейното им жилище в Карнобат, Община Карнобат,ул. „Екзарх Антим I" 65 ,а ответникът отишъл да живее при своите родители.

      Брачната им връзка била максимално изчерпана от своето съдържание.Нямало възможност брака им да съществува.Отчуждила се от съпруга си, вече не намирала никакъв смисъл в брака им,поради непоправимата отчужденост настьпила между тях.

    Моли съдът да постанови решение,с което да прекрати брака й с ответника на основание чл.49,ал.3 от СК,като предостави упражняването на родителските права спрямо непълнолетното дете Петя Веселинова П.,ЕГН-********** и малолетните деца Мария Веселинова П. ,ЕГН-***** 10490 и Михаил Веселинов П. ,ЕГН-* 149026309,на майката,при което да бъде определен режим на лични отношения между тях и бащата,както следва : всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 до 17.00 часа, без преспиване в дома на бащата,както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.Заявява,че претендира ответникът В.П.П. да заплаща месечна издръжка в размер на 200 лева за непълнолетното дете Петя Веселинова П.,ЕГН -**********, по 200 лева месечна издръжка за малолетното дете Мария Веселинова П.,ЕГН-********** и по 200 лева месечна издръжка за малолетното дете Михаил Веселинов П.,ЕГН -**********, начиная от датата на завеждане на настоящия иск в Районен съд Карнобат до настьпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска,която издръжка да се получава от майката на трите деца,да й бъде предоставено ползването на семейното им жилище, находящо се в град

Карнобат,Община Карнобат,ул. „Екзарх Антим I" 65, собственост на нейните родители,не желае да си възстанови предбрачното си фамилно име,а желае да си запази фамилното име – П.,както и съдът да допусне предварително изпълнение на решението в частта относно присъдената издръжка.

    Моли да й бъдат присъдени и направените от нея разноски по делото.

    От своя страна ответникът не е подал отговор в законния едномесечен срок съобразно разпоредбата на чл.131, ал.1 от ГПК.

    Съдът е приел посочените и представени писмени доказателства.Събрал

е и гласни такива.След цялостната преценка на всички които,приема за

установено от фактическа и правна страна следното :  

   От събраните по делото доказателства се установява по безспорен начин,че били законни съпрузи с ответника,като сключили граждански брак в град Карнобат с акт № 19 от 04.04.1998 година,който бил  първи по поредност и за двамата.От брака си имали три деца — Петя Веселинова П.,ЕГН- **********,Мария Веселинова П.,ЕГН-********** и Михаил Веселинов П.,ЕГН-**********,които са непълнолетни.Като семейство живяли в Карнобат,Община Карнобат,ул. „Екзарх Антим I" 65, в жилище,собственост на родителите на ищцата.В началото семейния им живот протичал сравнително нормално.Впоследствие отношенията им се влошили,което се породило след раждането на второто им дете — Мария, която се родила със заболяване. Под влиянието на родителите на ответника,от които той не получил нужната подкрепа,не проявил достатъчна заинтересованост и грижа към детето им,докато то било настанено за шест месеца в „Майчин дом" град Бургас.От този момент ищцата сама започнала да се справя с тежката здравословна ситуация и направила всичко възможно и успяла да си взема детето у дома,въпреки несъгласието на съпруга си,на нейните и на неговите родители. Това, че не срещнала разбиране и подкрепа било началото на влошаване на отношенията им. Впоследствие родителите им започнали по-малко да й помагат за детето, за да може  да работи, но у нея останало огорчението от отношението на съпруга й към детето.То е с вродено заболяване,което не й позволява да се движи,да говори,да се обслужва само.Изисквали се специални грижи за нея,целодневни и постоянни,направили и няколко операции, за което изтеглили кредит. За болното дете ищцата полагала всички усилия за подобряване на нейното състояние – няколко животоспасяващи операции.Грижата на бащата се изразявала само в информиране за състоянието на Мария и до транспортирането им до болницата. Липсата на отношение на бащата към детето му я отчуждила от съпруга й,разбрала, че няма да има подкрепа от него и не може да разчита на помощ от негова страна.Това, че сама се справяла с възникналите проблеми във връзка със заболяването на Мария ,че не получила подкрепата,която очаквала от съпруга си и неговите и нейни родители  я отчуждило от ответника,довело до охладняване на отношенията им и поради това, след като обмислила задълбочено ситуацията преценила, че не може да живее повече по този начин и че брачната им връзка няма нужното съдържание.

    От края на месец декември 2015 година живеели разделени.Ищцата и трите им деца останали да живеят в семейното им жилище в Карнобат, Община Карнобат,ул. „Екзарх Антим I" 65 ,а ответникът отишъл да живее при своите родители.

      Брачната им връзка била максимално изчерпана от своето съдържание.Нямало възможност брака им да съществува.Отчуждила се от съпруга си, вече не намирала никакъв смисъл в брака им,поради непоправимата отчужденост настьпила между тях.

    На практика се оказало,че брачната връзка на двамата е само формална и всъщност семейният им живот не протичал съобразно нормите на чл.14 и чл.17 от СК,съответно-тя била напълно изпразнена от необходимото съгласно нормите на семейния кодекс съдържание.Не съществувала и никаква възможност за задравяването на техния брак.

    Посочените по-горе обстоятелства се установяват най-вече от показанията на разпитаната по делото свидетелка Людмила Георгиева.

    Преценявайки така установените факти, съдът приема, че се касае  до едно състояние, при което формално съществуващата брачна връзка е окончателно изпразнена от нейното дължимо съгласно семейния кодекс необходимо вътрешно съдържание.

    Упражняването на родителските права спрямо непълнолетните деца Петя Веселинова П.,ЕГН- ********** и Мария Веселинова П., ЕГН-********** и Михаил Веселинов П.,ЕГН-**********,съобразно събраните по делото доказателства съдът счете,че следва да бъдат предоставени на тяхната майка,която има достатъчно битови и материални условия,както и необходимия морален облик и възпитателски качества и това ще бъде в изключителен интерес на децата.

    На ищеца следва да бъде предоставен режим на лични отношения с тях

всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 до 17.00 часа, без преспиване в дома на бащата,както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

   Съобразно възрастта на децата,тяхната нужда от средства за издръжката им,както и с оглед възможностите на родителите им съдът счете, че общия размер на средствата,нужни за тяхната издръжка следва да бъде определен, в размер по на 250.00 лева за непълнолетното дете Петя П. и  за малолетното дете Мария П., и в размер на 230 лева за малолетното дете Михаил П..Делът на ищеца спрямо посочените по-горе размери съдът счете,че трябва да бъде по на 150.00 лева за непълнолетното дете Петя П.  и за малолетното дете Мария П.,а по отношение малолетното дете Михаил П.-130.00 лева,като при това изходи както от материалните възможности на бащата,така и от тези на майката,ведно със законната лихва върху посочените по-горе суми /главници/,считано от предявяването на иска(исковете) до окончателното им изплащане.

   Остатъкът от посочения по-горе общи размери е необходимо да бъде вменен в дълг на майката, която освен това полага грижи за отглеждането и възпитанието на малолетните деца Петя Веселинова П.,ЕГН- ********** и Мария Веселинова П., ЕГН-********** и Михаил Веселинов П.,ЕГН-**********.

   Съдът счете,че на    ищцата следва да й бъде предоставено ползването на семейното им жилище, находящо се в град Карнобат,Община Карнобат,ул. „Екзарх Антим I" 65, собственост на нейните родители,а също така да запази фамилното си име – П..

    Освен това ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцата направените от нея разноски по делото,а на съда-съответните съдебни разноски и дължимите държавни такси. 

    Мотивиран от изложените по-горе съображения,съдът

 

                                        

                                                 Р    Е    Ш    И    :

 

 

         ПРЕКРАТЯВА  БРАКА,сключен на 304.04.1998 година,издаден въз основа на акт за граждански брак № 0019/04.04.1998 година на Община Карнобат,между Ц.Н.П.,ЕГН-**********,***,адрес за получаване на призовки и съобщения: град Карнобат, ул. „Георги Димитров" № 6, адвокат Д.Д.В.,и В.П.П.,ЕГН - **********,***.

       ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо малолетните деца Петя Веселинова П.,ЕГН- ********** и Мария Веселинова П., ЕГН-********** и Михаил Веселинов П.,ЕГН-********** на майката.

     ДАВА възможност на бащата на децата В.П.П.,ЕГН – **********,да ги взема   от и връща същите в дома на майката всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 до 17.00 часа, без преспиване в дома на бащата,както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

    ОСЪЖДА В.П.П.,ЕГН - **********,***,да заплаща месечна издръжка на непълнолетното дете Петя Веселинова П.,ЕГН- ********** и малолетното дете Мария Веселинова П., ЕГН-********** по 150(сто и петдесет)лева за всяко едно от тях,а на малолетното си дете Михаил Веселинов П.,ЕГН-**********,в размер  на 130.00(сто и тридесет)лева до настъпването на законна причина за изменението или прекратяването на присъдените издръжки,заедно със законните лихви върху посочените по-горе суми при просрочие на всяка закъсняла месечна вноска,които суми да се получават от Ц.Н.П.,ЕГН-**********,***,в качеството й на родител и законен представител на децата.

       ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО В ТАЗИ МУ ЧАСТ.

ОТХВЪРЛЯ ПРЕТЕНЦИИТЕ ЗА ИЗДРЪЖКА В ОСТАНАЛИТЕ ИМ ЧАСТИ ДО РАЗМЕР на 200 лева по отношение на трите деца,като неоснователни и недоказани.

    ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата да запази своето брачно фамилно име „П.”.

    ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в  град

Карнобат,Община Карнобат,ул. „Екзарх Антим I" 65,на Ц.Н.П..

    ОСЪЖДА В.П.П.,ЕГН - **********,***, да заплати на държавата държавна такса във връзка с присъдените размери издръжка в размер общо на 619.20(шестотин и деветнадесет лева и двадесет ст.)лева,както и сумата 10.00(десет)лева, представляваща също държавна такса за издаване на изпълнителни листи, които суми да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд.

   РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните.

 

                                                           

                                                                   РАЙОНЕН  СЪДИЯ  :