Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

                                                    № 103 / 8.7.2016 г.

 

                                    град Карнобат,08.07.2016 година

 

 

                                 В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

   Карнобатският районен съд,колегия…………..,в публичното си заседание на осми юли през две хиляди и шестнадесета  година в състав :

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

 

                                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.

                                                                                                 2.

 

при секретаря В.Х. и в присъствието на прокурора….. като разгледа докладваното от районния съдия Златко КОСТАДИНОВ гражданско дело № 851 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид:

 

   Производството по делото е образувано по повод предявен положителен установителен иск с правно основание чл.124,ал.1 от ГПК

    Ищците твърдят в молбата си,че били съсобственици по смисъла на нотариален акт за собственост № 73,том І,дело № 196/1993 година на Районен съд-град Карнобат,както и трите деца на починалия им брат М.,И. и П.,представлявани от майка им като законна представителка,на следния недвижим имот,находящ се в село Смолник, Община Карнобат,Област Бургас,а именно : дворно място от 3800 квадратни метра,образуващо имот планоснимачен номер 170 по плана на селото,изключен от регулация,при граници : изток,запад и север-улици и юг-блок на земеделска кооперация,заедно с построените в него жилищна сграда от три стаи и салон,навес и останалите подобрения и насаждения в него,като първите две ищци притежавали по 1/3 идеална част от него,а М.,И. и П.-общо притежавали останалата 1/3 идеална част.

    Видно от скица с № 496/02.04.1993 година,издадена на брат им Костадин Иванов на имот с планоснимачен номер 170 земята била 3800 квадратни метра.

    Старото име на село Смолник било Тас тепе и ищците имали оригинал на строително разрешение № 1,с което се позволявало на техния баща Иван Костадинов Иванов да построи в собствения си парцел № 1 върху 67 квадратни метра на собственото си място,дадено от баща му Костадин Иванов,сграда при описаните съседи.

    От издадената на 08.02.2002 година от кметския наместник на село Смолник служебна бележка на П.С. било видно,че наследническият имот-земя с къща в село Смолник била необитаема и полуразрушена.Издадено било и удостоверение от 19.03.2007 година от кметството на село Смолник,Област Бургас,на М.И.К. в уверение на това,че този наследнически имот-къща в селото е необитаема и разрушена,което да послужело пред данъчните власти.С изходящ № 85/29.03.1993 година от кметството на село Смолник е било издадено удостоверение,от което било видно,че по разписен лист бил урегулиран парцела на името на брат им Костадин Иванов Костадинов-земя,образуваща имот № 170 по плана на село Смолник,при граници : изток,запад и север-улици.Видно от писмо от Община-град Карнобат,със заповед № РД-486/02.07.2014 година на заместник-кмета на Община Карнобат,бил спрян обявен със заповед № РД-420/10.06.2014 година на кмета на Община Карнобат,незаконосъобразен търг за продажба на „друг жилищен терен” с площ от 6668 декара,трета категория,образуващ имот №

000084 по КНС на землището на село Смолник,Община Карнобат,в местността „Свинарника”,актуван с акт за частна общинска собственост№

5176/29.05.2009 година с начална тръжна цена,до изясняване правото на собственост,който търг ищците оспорили с входящо възражение и акт за собственост,представен в законосъобразния срок.

    Ищците представят и съобщение,издадено от Община Карнобат с № 0205,че земя и сграда в село Смолник,Община Карнобат по смисъла на декларация № 1392/04.03.1998 година на Мария И.К.,живуща ***,до 2013 година и 2014 година включително,всички съсобственици имали и си заплащали задълженията за недвижимия имот-за данък земя и сграда,както и за 2014 година в определения размер за всеки-по 53.25 лева(по 1/3 за всеки съсобственик).

    На 01.07.2014 година,видно от внесеното възражение до кмета на Община Карнобат за насрочения незаконосъобразен търг на 03.07.2014 година,същият бил спрян до изясняване собствеността на земята,където ищците се явявали съсобственици.Ищците представят и оригинал на удостоверение за данъчна оценка по чл.264,ал.1 от ДОПК в уверение на това,че имот,находящ се в село Смолник,Община Карнобат,Област Бургас,бил № 170 от кадастралния план,одобрен 1944 година и представляващ право на собственост върху земя 3800 квадратни метра,както и съсобствениците му, описани подробно с квоти.

    Молят съдът да постанови решение,с което да приеме и уважи предявените активно субективно съединени искове с правно основание чл.124,ал.1 от ГПК и приеме за установено по отношение на ответника,че ищците са собственици на следния недвижим имот :земя и сграда,находящи се в село Смолник,Област Бургас,а именно : дворно място от 3800 квадратни метра,образуващо имот планоснимачен номер 170 по плана на селото,изключен от регулация,при граници : изток,запад и север – улици,и юг – блок на земеделска кооперация,заедно с построените в него жилищна сграда от три стаи и салон,навес и останалите подобрения и насаждения в него,както и да им бъдат присъдени направените по делото съдебни разноски

   Конкретните обстоятелства,от които произтича претендираното от ищците право,респективно-тези,имащи правно и доказателствено значение за предявените от тях искове са доказателствата,приложени към исковата им молба.

    От своя страна ответникът,е подал отговор в законния едномесечен срок съобразно разпоредбата на чл.131, ал.1 от ГПК.

    Подаденият отговор съответства на изискванията за неговата редовност, респективно-на разпоредбите на чл.131 и чл.132 от ГПК. Същият отговор е и напълно съотносим с предмета на делото и не страда от липса на фактическа обоснованост.

    Относно допустимостта и основателността на исковата молба, към настоящият момент ответникът не ангажира становище,предвид липсата на твърдение на ищците относно владението на имота.

    По силата на чл. 19 от ЗСПЗЗ Общината придобила и станала собственик на земеделската земя,останала след възстановяването на правата на собствениците.След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници земите станали общинска собственост,като с протоколи ОСЗ предал същите на Община Карнобат.

  По отношение на основателността на иска ответната страна не можела да изрази категорично становище,с оглед на това че от представените с исковата молба доказателства не се установявало, че имота за който ищците претендирали право на собственост е идентичен с имот № 000084 по КВС на землището на село Смолник — собственост на община Карнобат.

    От представените към исковата молба доказателства,се установявало че ищците се снабдили с нотариален акт за собственост на основание давностно владение за имот планоснимачен № 170,изключен от регулацията на село Смолник през 1993 година.

  От направената справка се установило,че ЗРП (ПУП на село Смолник) е бил приет през 1944 година и единствен план на село Смолник. Имот планоснимачен № 170 никога не бил в регулационните граници на селото, поради което и ищците не можели да придобият същият по давност,с оглед забраната за придобиване по давност на земеделски имоти — държавна и общинска собственост.Съгласно чл. 2 от ЗС в редакцията от 1951 година — държавната собственост била част от социалистическата собственост и според чл. 86 от ЗС давност върху нея не е текла.С промяната на редакцията на ЗС от 1990 година се разделила собствеността на държавна и общинска,като давност не  текла и за двата вида собственост до 1996 година. Чл. 24,ал. 7 от ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 88 от 1998 г.) въвеждал забрана за придобиване по давност на земите от държавния поземлен фонд. Следователно давността могла да тече от 01.06.1996 година само върху имоти частна държавна или общинска собственост, но с § 1 от ЗД на 3С (ДВ, бр. 46 и бр. 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г.) давността е била спряна, считано от 31.05.2006 година. След като процесната земеделска земя била от тази категория и давност върху нея не могла да тече,ищците не били придобили правото на собственост.

    Ищците твърдели, че в имота,чието право на собственост претендират била построена жилищна сграда,като във връзка с това представили строително разрешение.Видно от последното,същото давало право на праводателя на ищците да построи една къща в парцел I в кв. 1 по плана на село Тас Тепе (сега село Смолник), т.е. на терен, който бил в регулацията и който след справка по плана се установило,че е в срещуположния край на селото спрямо имота, посочен в нотариалния акт.

    Без да е идентифициран имота посочен в нотариалният акт,с такъв по КВС на землището на село Смолник,ответната страна била в невъзможност да ангажира становище. Във твърденията на ищците,че това е имот № 000084, заявява,че последният е собственост на Община Карнобат, придобила го по силата на закона.

    По отношение на представените с исковата молба доказателства ответникът счита,че  представеният нотариален акт № 73/1993 г. на РС Карнобат не установявал право на собственост на ищците,а строително разрешение № 1 касаел имот в регулацията, различен от имота,предмет на установителната претенция на ищците и бил неотносим към делото.По отношение на проекто предложение за делба на имот № 000084 по КBC на село Смолник-не следвало да се приема,тъй-като не било уточнено във връзка с какво се представя ,както и че същото не било подписано и не бил ясен кой е негов издател,а с удостоверението от кметството на  село Смолник (без номер)с него не се установявали никакви обстоятелства, като същото било и невярно.

    Тъй-като в исковата молба не бил посочен опис на доказателствата, не можело да се проследи кои от тях са връчени, но следвало да се има предвид,че цитираните в исковата молба,както следва: скица № 496/02(04.1993 г., служебна бележка от кмета на село Смолник от 08.02.2002 година и 19.03.2007 година,както и № 85/29.03.1993 година не били връчени с исковата молба, поради което ответникът  не можел да ангажира становище по тях.

    Община Карнобат не можела да ангажира доказателства,предвид липсата на идентификация на процесния имот с такъв по КВС на землището на село Смолник, както и с оглед твърденията относно владението на същият от ищците,тъй-като не разполагала с част от доказателствата на ищците.

    Моли,след представянето на всички доказателства от ищците и идентифицирането на процесния имот по КВС да им се предостави възможност да вземат отношение по основателностга на претенцията, както и да ангажират доказателства.

    След съвкупната и поотделна преценка на всички събрани по делото доказателства,съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното :

    Установено по безсъмнен начин е,че наследодателят на ищците Иван Костадинов Иванов,бивш жител ***.09.1983 година,приживе придобил от своя баща Костадин Иванов процесния имот,в който построил и жилищна сграда от три стаи,салон и навес,т.е.този имот от дълги години бил непрекъснато във владение и притежание от наследодателите на ищците.При това,видно от събраните по делото доказателства имота никога не е бил включван в блок на ТКЗС,ДЗС или на други слескостопански организации.Освен това съгласно заключението на вещото лице не съществуват данни да е изплащано някакво обезщетение на собствениците му,т.е.-на ищците.

    От събраните по делото доказателства явства по несъмнен начин обстоятелството,че наследодателите на ищците са придобили  фактическата власт върху процесния имот,като владението им спрямо него било трайно,непрекъснато и продължавало и понастоящем от техните наследници,тоест от ищците.Тези обстоятелства се установяват освен от събраните по делото писмени доказателства и от показанията на разпитаните по делото свидетели Константин Георгиев Иванов и Неделчо Балев Делев.

    Обстоятелството,че имота на ищците е предвиден по плана за земеразделяне като общински,предвид гореизложеното,не може да наведе на изводи,противни на гореупоменатите,като  единственият начин да се обори презумпцията на чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ е установителният иск, какъвто е и предявеният от ищците по настоящото дело.

    Това,че Община-град Карнобат фигурира като собственик на имот 000084,цели с площ от  6.668 декара,в която площ се включват и собствените на ищците 3.800 декара,не може да доведе до различни от направените по-горе изводи.

    Установено по безспорен начин и това,че няма данни за предявени претенции към имота на ищците от други лица.
    Освен това от събраните по делото писмени доказателства,както и от заключението на вещото лице се установява,че понастоящем имота на ищците № 170 от 3.800 декара представлява част поземлен имот № 000084 по КВС на село Смолник,посочен като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, "стопанисван от общината" в землището на село Смолник,като целия е с площ от 6.668 декара,с граници : № 000061-полски път на Община Карнобат,№ 000081-друг жилищен терен на Янчо Христов Янчев,№ 000048 – жилищна територия на село Смолник и № 000063- пасище,мера на община Карнобат.

    Освен това съдът се съобрази и с обстоятелството,че
КВС за землището на село Смолник е била обнародвана на 02.12.1993 година,т.е. след снабдяването с нотариален акт за собственост на ищците,който акт е издаден на 02.03.1993 година.

    От събраните по делото доказателства се установява по несъмнен начин,че ответника неправилно е актувал процесните имоти като общинска собственост,защото не е изтекъл регламентираният в чл. 19 от ЗСПЗЗ десетгодишен срок.
    Съгласно разпоредбата на чл. 79 от ЗС, правото на собственост по давност върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години.Видно от събраните по делото писмени и гласни доказателства,процесния имот се стопанисва от общината по силата на разпоредбата на чл. 19 от ЗСПЗЗ.
Ответникът Община Карнобат обаче не е оспорил правото на собственост на ищците по отношение частта от 3.800 декара от поземлен имот № 000084 по КВС на село Смолник,посочен като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, "стопанисван от общината" в землището на село Смолник,като целия е с площ от 6.668 декара,с граници : № 000061-полски път на Община Карнобат,№ 000081-друг жилищен терен на Янчо Христов Янчев,№ 000048 – жилищна територия на село Смолник и № 000063- пасище,мера на община Карнобат.При това ответникът не е изпратил свой представител в съдебно заседание и не е взел становище по делото при приключване разглеждането му.

    По делото не се събраха  доказателства имота,правото на собственост върху който се претендира от страна на ищците да е идентичен с някои други съседни имоти,въз основа на което да последва извода относно неоснователността на претенцията им.

Не се установи по делото също така ищците да са изгубили по какъвто и да е било начин правото на собственост върху имота след придобиването му по давност в рамките на десет и повече от десет години.

    Предвид изложеното, съдът намира за установено,че по силата на давностно владение,продължило повече от 10 години,ищците са станали собственици на процесния недвижим имот.Ето защо предявеният установителен иск по чл.124,ал.1 от ГПК се явява напълно основателен и доказан и като такъв той е необходимо да бъде уважен изцяло.

Ищците са претендирали заплащането на направените от тях разноски по делото в размер на 277.20(двеста седемдесет и седем лева и двадесет ст.)лева,поради което съдът намира,че ответната страна следва да бъде осъдена да им заплати същите.

     Мотивиран от изложените по-горе съображения,съдът

 

                                                          

                                                 Р    Е    Ш    И    :

 

 

        ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение  на Община-град  Карнобат, област Бургаска,бул.”България” № 12,представлявана от Георги Иванов Димитров, и по отношение на М.И.К.,ЕГН-**********,П.И.С.,ЕГН-**********,***,И.К.К.,ЕГН-**********,***,М.К.К.,ЕГН -**********,и П.К.К., ЕГН- **********,трите със съдебен адрес ***,че последните пет са СОБСТВЕНИЦИ(съсобственици) на основание давностно владение на следния недвижим имот,с планоснимачен № 170 по отменения кадастрален план,находящ се в землището на село Смолник,Община Карнобатска,а именно : 3800/6668 идеални части квадратни метра от поземлен имот № 000084 по КВС на село Смолник,заедно с построените в него жилищна сграда от три стаи и салон,навес и останалите подобрения и насаждения в него,целия с площ от 6.668 декара,при граници на целия имот : № 000061-полски път на Община Карнобат,№ 000081-друг жилищен терен на Янчо Христов Янчев,№ 000048 – жилищна територия на село Смолник и № 000063- пасище,мера на община Карнобат,като първите две ищци притежават по 1/3 идеална част от същия имот,а М.,И. и П.-общо притежават останалата 1/3 идеална част.

     ОСЪЖДА Община-град  Карнобат,област Бургаска, бул.”България” № 12, представлявана от Георги Иванов Димитров, да заплати на всеки един от ответниците М.И.К.,ЕГН-**********,П.И.С.,ЕГН-**********,***,И.К.К.,ЕГН-**********,***,М.К.К.,ЕГН -**********,и П.К.К., ЕГН- **********,трите със съдебен адрес ***,последните две представлявани от настойника си В.П.К.,ЕГН-**********,със същия постоянен адрес,направените от тях разноски по делото в размер по на 55.44(петдесет и пет лева и четиридесет и четири ст.) лева,или общо сумата 277.20(двеста седемдесет и седем лева и двадесет ст.)лева, а в случай на служебно издаване изпълнителни листи и сумата 25 (двадесет и пет)лева, представляваща държавна такса, която следва да бъде преведена по сметката на Карнобатския районен съд.

      РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчването му на страните.

 

                                                    

                                                                 РАЙОНЕН  СЪДИЯ :