РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 8.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 478/2015

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

К.В.Й.

Н.Й.Я.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 8.7.2016г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОТМЕНЯ дарението извършено с договор за дарение обективиран с нотариален акт № 154 том III н.д. № 1607 от 02.09.1997 г. по регистъра на Районен съд Карнобат с който К.В.Й. с ЕГН ********** *** , същата със съдебен адрес - и пълномощник адв. С.Х. Гонкова – Трайкова с адрес на кантора в гр. Карнобат, обл. Бургаска ул. С. Кофарджиев № 2 е дарила на дъщеря си Н.Й.Я. с ЕГН ********** с адрес *** нейните 2 / 6 респ. 1 / 3 ид. части от правото на собственост върху недвижим имот находящ се в гр. Карнобат, обл. Бургаска административен адрес – ул. Патриарх Евтимий № 27 А бл. 14 представляващ жилище - апартамент № 3 на първи етаж , вход II в жилищната сграда сграда на блок № 14 , със застроена площ на жилището от 101, 59 кв.м. , състоящо се от две спални , дневня , кухня , баня , тоалетна и антре при граници : изток- външен зид , запад- външен зид , север- А.Москов, юг- К. Чанев , , ведно с принадлежащото му се избено помещение № 10 при граници : изток – М. Стефанов , запад- Д. Тодоров , север- външен зид и юг- коридор , заедно с 3, 47 % ид. части от общите части на жилищната сграда , както и 3, 37 % ид. части от правото на строеж върху терена на който е построена сградата поради отказ на дарената Н.Й.Я. да даде необходимата издръжка на дарителя К.В.Й. от която последната се нуждае . ОСЪЖДА Н.Й.Я. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на К.В.Й. с ЕГН ********** *** , същата със съдебен адрес - и пълномощник адв. С.Х. Гонкова – Трайкова с адрес на кантора в гр. Карнобат, обл. Бургаска ул. С. Кофарджиев № 2 сумата от 225, 12 лв. представляваща част от обезщетение в общ размер на 11 100 лв. за обогатяването на Н. Й.Я. с ЕГН ********** с адрес *** със стойността на 1 / 3 ид. част от същото отчуждено горепосочено жилище в резултат на горепосоченото отменено дарение , ведно със законната лихва върху същата претендирана сума , начиная от датата на предявяването на иск в КРС – 12.06.2015 г. до окончателното й изплащане , като за разликата до пълния му предявен размер от 1250 лв. отхвърля иска като погасен чрез прихващане с насрещното вземане на Н.Й.Я. с ЕГН ********** с адрес *** за стойността на направените подобрения в същия имот изразяващи се в : монтаж на външни ролетни щори на двете южни стени , основен ремонт на баня- подмяна на фаянс , циментова замазка върху съществуващата мозайка на пода и поставяне на теракотни плочи , основен ремонт в тоалетна – полагане на фаянс , изравнителна замазка върху мозайка, теракотни плочи , монтаж на моноблок, шпакловка по стени и тавани в дневната , боядисване с латекс по стени и тавани в дневната , кухня , коридор, южна спалня , фасадно боядисване с фасаген на стени и тавани на балкони пред дневна и спалня с южно изложение , боядисване с блажна боя по врати двустранно, боядисване с блажна боя по прозорци и вратопрозорци в дневна и спалня с южно изложение едностранно от вътрешна страна и блажно боядисване на балконска врата в кухня едностранно.

2

Гражданско дело No 851/2015

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

М.И.К.,
П.И.С.,
И.К.К.,
В.П.К.,
М.К.К.,
П.К.К.

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 8.7.2016г.

3

Гражданско дело No 282/2016

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Ц.Н.П.

В.П.П.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 8.7.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА БРАКА,сключен на 304.04.1998 година,издаден въз основа на акт за граждански брак № 0019/04.04.1998 година на Община Карнобат,между Ц.Н.П.,ЕГН-**********,***,адрес за получаване на призовки и съобщения: град Карнобат, ул. „Георги Димитров" № 6, адвокат Д.Д.В.,и В.П.П.,ЕГН - **********,***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо малолетните деца Петя Веселинова П.,ЕГН- ********** и Мария Веселинова П., ЕГН-********** и Михаил Веселинов П.,ЕГН-********** на майката. ДАВА възможност на бащата на децата В.П.П.,ЕГН – **********,да ги взема от и връща същите в дома на майката всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 до 17.00 часа, без преспиване в дома на бащата,както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. ОСЪЖДА В.П.П.,ЕГН - **********,***,да заплаща месечна издръжка на непълнолетното дете Петя Веселинова П.,ЕГН- ********** и малолетното дете Мария Веселинова П., ЕГН-********** по 150(сто и петдесет)лева за всяко едно от тях,а на малолетното си дете Михаил Веселинов П.,ЕГН-**********,в размер на 130.00(сто и тридесет)лева до настъпването на законна причина за изменението или прекратяването на присъдените издръжки,заедно със законните лихви върху посочените по-горе суми при просрочие на всяка закъсняла месечна вноска,които суми да се получават от Ц.Н.П.,ЕГН-**********,***,в качеството й на родител и законен представител на децата. ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО В ТАЗИ МУ ЧАСТ. ОТХВЪРЛЯ ПРЕТЕНЦИИТЕ ЗА ИЗДРЪЖКА В ОСТАНАЛИТЕ ИМ ЧАСТИ ДО РАЗМЕР на 200 лева по отношение на трите деца,като неоснователни и недоказани. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата да запази своето брачно фамилно име „П.”. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в град Карнобат,Община Карнобат,ул. „Екзарх Антим I" 65,на Ц.Н.П.. ОСЪЖДА В.П.П.,ЕГН - **********,***, да заплати на държавата държавна такса във връзка с присъдените размери издръжка в размер общо на 619.20(шестотин и деветнадесет лева и двадесет ст.)лева,както и сумата 10.00(десет)лева, представляваща също държавна такса за издаване на изпълнителни листи, които суми да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

4

НОХД No 231/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

Д.Й.К.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 8.7.2016г.
Д.Й.К.
На осн.чл. 343 б, ал.1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обв. Д.Й.К. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 НК се отлага изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 100 лв. На осн. чл. 343 г вр. чл. 343 б, от НК на обв. К. се определя наказание лишаване от правото да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.
В законна сила от 8.7.2016г.