РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 7.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1153/2012

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

С.Д.Г.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ,
Д.Т.А.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 7.7.2016г.
Р Е Ш И : ИЗНАСЯ на публична продан недвижим имот, находящ се в с.Дъбовица, община Сунгурларе, представляващ УПИ № VІІ в квартал 12 по отменения план на с.Дъбовица, с площ от 4310 кв.м. и УПИ № ІV – 91 за кметство и читалище в квартал 12 по действащия план на с.Дъбовица, отразен на скицата на вещото лице от кадастралния и регулационен план на с.Дъбовица, като неразделна част от решение №ІІ-211 от 01.11-2001г. по адм. Дело № 337/2001г. на БОС/арх.60-568/02г./, останал по реституция, при първоначална пазарна стойност от 64 435 ,00 лв./шестдесет и четири хиляди четиристотин тридесет и пет лева/, без ДДС, от която сума съделителите да получат сумата съобразно дела на всеки : ищцата С.Д.Г. с ЕГН ********** *** – 2/3 идеални части или сумата от 32 890,00 лв./тридесет и две хиляди осемстотин и деветдесет лева /, без ДДС, ответникът Д.Т.А. с ЕГН ********** ***- 1/3 идеална част или сумата от 16 445 лв. /шестнадесет хиляди четиристотин четиридесет и пет лева /, без ДДС и Община Сунгурларе ,ЕИК : 000057250 ,с адрес : гр.Сунгурларе,ул.“Г.Димитров „№ 12, представлявана от инж.Васил Г. Панделиев-Кмет да получи 1010кв.м./4310 кв.м. или сумата от 15 100 лв./петнадесет хиляди и сто лева/, без ДДС , с правно основание чл. 348 от ГПК. ОСЪЖДА С.Д.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на Карнобатски районен съд държавна такса в размер на 1315,60 лв. /хиляда триста и петнадесет лева и шестдесет стотинки/ върху стойността на нейния дял от недвижим имот, находящ се в с.Дъбовица , от дял на стойност 32 890,00 лв. /тридесет и две хиляди осемстотин и деветдесет лева/ или от 2/3 идеални части, както и държавна такса за издаване на всеки изпълнителен лист в размер на 5,00 лв./пет лева/. ОСЪЖДА Д.Т.А. с ЕГН ********** *** да заплати на Карнобатски районен съд държавна такса в размер на 657,00 лв. /шестстотин петдесет и седем лева/ върху стойността от 16 445 лв./шестнадесет хиляди четиристотин четиридесет и пет лева/ на неговият дял от 1/3 идеална част от недвижим имот, находящ се в с.Дъбовица , както и държавна такса за издаване на всеки изпълнителен лист в размер на 5,00 лв./пет лева/ . ОСЪЖДА Община Сунгурларе,ЕИК : 000057250 : с адрес : гр.Сунгурларе,ул.“Г.Димитров „№ 12, представлявана от инж.Васил Г. Панделиев държавна такса в размер на 604 ,00 лв. /шестстотин и четири лева/ върху стойността на дела 15 100,00 лв./петнадесет хиляди и сто лева/ на нейният дял , от недвижим имот, находящ се в с.Дъбовица,както и държавна такса за издаване на всеки изпълнителен лист в размер на 5,00 лв. /пет лева/. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в 14 дневен срок от получаване на съобщението . 3 РАЙОНЕН СЪДИЯ :

2

АНД No 178/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

Д.М.С.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 7.7.2016г.
ПРИЗНАВА Д.М.С., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, за ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2016 г. около 12 часа по път 7306 с посока на движение от с. Черница към гр. Сунгурларе на около 30 метра от разклона за с. Бероново, област Бургас в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 15-0454-000350 от 28.12.2015 г. на Началник сектор към ОДМВР Бургас сектор Пътна полиция Бургас, влязло в сила на 07.03.2016 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, управлявал моторно превозно средство лек автомобил “БМВ 316 I” с рег. № СН 93 66 КК, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство - престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
Д.М.С.