РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 6.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 141/2016

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

ДЖИ ЧИ ЕФФЕ ДЖЕНЕРАЛЕ КОСТРУЦИОНИ ФЕРОВИАРИЕ С. П. А - КЛОН БЪЛГАРИЯ

ТД НАП БУРГАС

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 6.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2018/17.12.2015 г. на Директора на ТД на НАП-Бургас, с което на „Джи Чи Еффе Дженерале Конструциони Феровиарие С.п.А.-клон България“ КЧТ, със седалище и адрес на управление: гр.София 1618, район „Витоша“, бул. „България“ № 88, вх.1, ап.1, ЕИК: 201513716, представлявано от управителя Е.Р., е наложено административно наказание- ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500.00 /петстотин/ лева на основание чл. 185, ал.2, изречение последно от ЗДДС, за нарушение на 59в, ал.1 от Наредба № Н-18/2006 на МФ, чл.118, ал.8, във вр. с &3 от ЗР към НД на Наредба Н-18/06 на МФ.

2

НОХД No 224/2016

Унищожаване и повреждане

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

И.Д.Д.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 6.7.2016г.
НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 224/2016г. по описа на КРС споразумение за решаване на делото в досъдебната фаза между Районна прокуратура Карнобат, И.Д.Д. и адв.В.Р.. Връща делото на Районна прокуратура Карнобат
И.Д.Д.
НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 224/2016г. по описа на КРС споразумение за решаване на делото в досъдебната фаза между Районна прокуратура Карнобат, И.Д.Д. и адв.В.Р.. Връща делото на Районна прокуратура Карнобат
В законна сила от 6.7.2016г.

3

НОХД No 227/2016

Противозаконно отнемане на МПС

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

В.П.П.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 6.7.2016г.
СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И: № ОТМЕНЯ наложената на В.П.П., ЕГН **********, постоянен адрес: *** за неотклонение “ПОДПИСКА” по досъдебно производство № 483/2015 г. по описа на РУ на МВР-гр.Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ: СЪДЪТ, като взе предвид обстоятелството, че подсъдимия В.П.П., ЕГН ********** е извършил деянието си, предмет на настоящото производство по НОХД № 227/2016 г. в условията на реална съвкупност, с деянието му извършено по НОХД № 463/2015 година по описа на РС-Карнобат намира, че на същия е необходимо да бъде наложено най-тежкото наказание измежду определеното му по посоченото по-горе наказателно общ характер дело, а именно - № 463/2015 г. и настоящото НОХД № 227/2016 година – двете по описа на РС-Карнобат. Мотивиран от гореизложеното, съдът О П Р Е Д Е Л И: НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.4, вр. с ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК налага на обв. В.П.П., ЕГН ********** най-тежкото наказание, измежду определените му по НОХД № 463/2015 година, и по настоящото НОХД № 227/2016 година – двете по описа на РС-Карнобат, а именно- ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. НА ОСНОВАНИЕ чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на наложеното на обв. В.П.П., ЕГН ********** най-тежко наказание измежду определените му по НОХД № 463/2015 година, и по настоящото НОХД № 227/2016 година – двете по описа на РС-Карнобат, а именно- ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ. НА ОСНОВАНИЕ чл.23, ал.2 от НК присъединява изцяло към определеното най-тежко наказание на обв. В.П.П., ЕГН ********** и наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА наложено му на основание чл.346, ал.4, вр. с ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, наложено му по НОХД № 463/2015 г. По описа на РС-Карнобат. Настоящото определение може да се обжалва или протестира с частна жалба или частен протест в 15- дневен срок, считано от днес пред Бургаски окръжен съд. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ:
В.П.П.
В законна сила от 14.7.2016г.

4

НОХД No 227/2016

Противозаконно отнемане на МПС

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

В.П.П.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Споразумение от 6.7.2016г.
1. Обвиняемият В.П.П. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 346, ал. 2, т. 1, предл. ІІ-о, вр. чл. 346, ал.1 от НК, а именно за това, че: на 13. 09. 2015 година в гр. Българово, обл. Бургас от площадка на ул. „Първи май” пред сграда на ЗК „Съединение 02” противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство лек автомобил марка „ Фолксваген”, модел „ Голф” с **** на обща стойност 2 100 лв. (две хиляди и сто лева) от владението на С.П. Д. от гр.Айтос без негово съгласие с намерение да го ползва, като след отнемането превозното средство е изоставено без надзор в аварийното платно на 324 км от АМ „Тракия” по посока от гр.Бургас към гр.София, в землището на гр. Карнобат. 2. Престъплението е извършено от обвиняемия В.П.П. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. 3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия В.П.П. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия В.П.П. наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.346, ал.4, вр.ал.1 от НК на обвиняемия В.П.П. се определя и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. 4. Веществени доказателства – няма. 5. Разноските по делото в размер на 43,70 лева се възлагат на обвиняемия В.П.П. в 14-дневен срок от подписване на настоящото споразумение. 6. Имуществени вреди- 2100,00 лева- възстановени.
В.П.П.
В законна сила от 6.7.2016г.