РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 4.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1038/2015

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

С.Д.Б.

И.Б.И.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 4.7.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл. 240,ал.1 ЗЗД И.Б.И. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ НА С.Д.Б. с ЕГН ********** *** сумата от 5 880лв., представляваща предоставен на 03.06.2015г. паричен заем, ведно със законната лихва върху сумата от 10.12.2015г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА И.Б.И. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ НА С.Д.Б. с ЕГН ********** *** сумата от 1759.20лв. съдебно деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.