РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2016г. до 1.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 211/2012

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Н.К.Р.,
М.Н.С.,
Д.Н.Р.,
К.Д.Д.

В.М.В.,
Н.М.В.,
Ц.Г.Г.,
И.Ц.Д.,
Е.Ц.Г.,
З.Й.К.,
Н.И.К.,
М.А.П.,
Р.А.К.,
С.С.М.,
Р.И.Р.,
С.И.Р.,
С.Г.П.,
В.Г.В.,
И.Й.М.,
Р.В.Р.,
Л.С.Т.,
Р.С.Р.,
М.С.М.,
М.Д.Т.,
К.Н.Н.,
И.Н.М.,
В.С.П.,
Б.В.Б.,
С.Д.Б.,
В.Д.Б.,
Н.С.М.,
В.Н.С.,
Д.Н.П.,
Б.Й.М.,
К.И.М.,
Й.М.М.,
В.М.М.,
П.М.С.,
С.Н.М.,
В.М.П.,
С.С.М.,
Е.Й.М.,
Н.Й.М.,
Д.К.Я.,
И.К.Я.,
А.И.А.,
Р.В.В.,
А.В.В.,
Д.Р.К.,
С.М.К.,
В.Ж.Й.,
Р.Й.Р.,
П.Й.А.,
Л.Р.И.,
С.Р.Г.,
М.Й.Н.,
И.С.Н.,
С.С.Н.,
Е.И.М.,
К.Н.П.,
М.Н.П.,
П.М.К.,
В.Т.П.,
П.Д.А.,
И.Д.З.,
Е.Ж.М.,
П.Г.К.,
Т.Т.К.,
В.С.М.,
М.Н.Б.,
Г.Н.К.,
И.Н.М.,
С.И.М.,
Н.И.М.,
С.С.Р.,
И.Ж.Р.,
И.С.Р.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 1.7.2016г.
Р Е Ш И : І.ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка както в мотиви, така и в диспозитива на решение№204 от 28.10-2014г. по настоящото гр.дело №211 по описа на Карнобатски районен съд за 2012г. на единен граждански номер на съделителката В.Н.С. с ЕГН ********** *** , както следва : І.1.на страница 8/осма/, абзац 1/първи, т.V/пета/, ред 2/ втори/ отгоре надолу; 2.на страница 10/десета/, , точка 5/пета/, ред 10/десети/ отдолу нагоре; 3.на страница 12/дванадесета/, по т.5/пета/, ред 2/втори/ отдолу нагоре; 4.на страница 14/четиринадесета/, абзац 1/първи/, точка 5/пета/, ред 11/единадесети/ отдолу нагоре; 5.на страница 24/двадесет и четвърта/, абзац 2/втори/, т.V/пета/, ред 10/десети/отдолу нагоре; 6. на страница 26/двадесет и шеста/, , абзац 1/първи/, ред 3/трети/ отгоре надолу; 7.на страница 36/тридесет и шеста/, абзац 2/втори/, т.5/пета, ред 19/деветнадесети/ отдолу нагоре; 8.на страница 40/четиридесета/, абзац 1/първи, т.5/пета/, ред 8/осми/ отгоре надолу след имена В.Н.С. с „ ЕГН ********** „ ДА СЕ ЧЕТЕ „В.Н.С. с „ЕГН **********“,на основание чл. 247, ал.3 от ГПК. ІІ. ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка както в мотиви, така и в диспозитива на решение№ 204 от 28.10-2014г. по настоящото гр.дело №211 по описа на Карнобатски районен съд за 2012г. на единен граждански номер на съделителката Д.Н.П. ***, КАКТО СЛЕДВА : 1.на страница 8/осма/, абзац 1/първи, т.V/пета/, ред 3/ трети/ отгоре надолу; 2.на страница 10/десета/, точка 5/пета/, ред 9/девети/ отдолу нагоре; 3.на страница 12/дванадесета/, по т.5/пета/, ред 1/първи/ отдолу нагоре; 4.на страница 14/четиринадесета/, абзац 1/първи/, точка 5/пета/, ред 10/десети/ отдолу нагоре; 5.на страница 24/двадесет и четвърта/, абзац 2/втори/, т.V/пета/, ред 8/осми/отдолу нагоре; 6. на страница 26/двадесет и шеста/, абзац 1/първи/, ред 6/шести/ отгоре надолу; 7.на страница 36/тридесет и шеста/, абзац 2/втори/, т.5/пета, ред 17 /седемнадесети/ отдолу нагоре; 8.на страница 40/четиридесета/, абзац 1/първи, т.5/пета/, ред 10/десети/ отгоре надолу ,СЛЕД имена Д.Н.П. с ЕГН ********** ДА СЕ ЧЕТЕ „ Д.Н.П. с ЕГН **********“,на основание чл. 247, ал.3 от ГПК. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в 14 дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

2

Гражданско дело No 218/2014

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

С.Д.Г.

Д.С.Л.,
Ж.С.С.,
А.Д.Т.,
Е.П.Д.,
М.И.С.,
К.И.П.,
С.А.В.,
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ,
С.Х.С.,
Й.Ж.Т.,
Х.И.В.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 1.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от С.Д.Г. *** против Д.С.Л. с ЕГН ********** ***, Ж.С.С. с ЕГН ********** ***, С.Х.С. с ЕГН ********** ***, А.Д.Т. ***, Е.П.Д. ***, Й.Ж.Т. с ЕГН ********** ***, М.И.С. с ЕГН **********о***, К.И. *** с ЕГН **********,***, С.А.В. с ЕГН ********** ***, Х.И.В. с ЕГН ********** *** с ЕИК000057250, представлявана от кмета В.Панделиев искове с правно основание чл. 53,ал.2 ЗКИР (в редакцията му преди изм. от 2014г.), да се приеме за установено по отношение на страните, че към момента на одобряване на кадастралния план и кадастралната карта на с.Дъбовица със Заповед РД-02-14-2275 от 29.12.2000г. ищцата се явява собственик на 2/3идеални части от поземлен имот с идентификатор 83137.501.32 ( УПИ V-32 в квартал 2 по действащия регулационен план на с.Дъбовица от 2007г., при граници: от изток-улица, запад УПИ IX-28 и УПИ Х-27, север-УПИ III-33 и юг-УПИ VI-31), който имот е неправилно заснет с площ 2082кв.м., КАТО 35.502кв.м. са неправилно заснети в УПИ VI-31-собственост на Д.Л., Ж.С., С.С. ***, А.Д.Т. и Е.П.Д. *** неправилно заснети в УПИ Х-27- собственост на Й.Ж.Т. ***, М.И.С. ***, и К.И. *** неправилно заснети в УПИ III-33, собственост на С.В. ***. са неправилно заснети като общински за улична регулация. ОСЪЖДА С.Д.Г. *** да заплати на Ж.С.С. с ЕГН ********** *** сумата от 300лв. съдебно деловодни разноски. ОСЪЖДА С.Д.Г. *** да заплати на община Сунгурларе с ЕИК000057250, представлявана от кмета В.Панделиев сумата от 470лв. съдебно деловодни разноски. ОСЪЖДА С.Д.Г. *** да заплати на С.А.В. с ЕГН ********** *** и Х.И.В. с ЕГН ********** *** сумата от 1200лв. съдебно деловодни разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на С.Д.Г. *** за присъждане на съдебно деловодните разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Й.Ж.Т. с ЕГН ********** ***, М.И.С. с ЕГН **********о***, К.И. *** с ЕГН **********,*** за присъждане на съдебно деловодните разноски.

3

Гражданско дело No 804/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Ж.С.Ж.

Д.Й.М.,
М.П.М.,
Л.П.М.,
Т.М.М.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 1.7.2016г.
ДОПУСКА извършването на съдебна делба
*

4

Гражданско дело No 953/2015

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

В.С.Х.

М.Т.Х.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 1.7.2016г.
ОСЪЖДА М.Т.Х. да заплати на В.С.Х. общата сума от 3 500 лв. представляваща обезщетение за неоснователното й обогатяване свързано с неплащането от нейна страна на издръжките за детето им М. В. Х. за периода от месец ноември 2011 година до месец октомври 2014 г. вкл. , които В.С.Х. е заплащал на същото дете вместо М.Т.Х. и с която сума тя се е обогатила за негова сметка , а той е обеднял , ведно със законната лихва върху същата горепосочената главница , считано от деня на подаването на исковата молба в КРС – 24.11.2014 г. до окончателното й изплащане

5

Гражданско дело No 106/2016

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Д.И.В.

Я.Ч.В.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 1.7.2016г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка като в Решение № 82/23.6.2016г., по гр.д. № 106/16 г. по описа на РС-Карнобат, 1-ви състав в изписаното цяло изречение: " … постигнатото между Д.И.В., ЕГН: **********, адрес: *** и Д.И.В., ЕГН: **********, адрес: *** споразумение …“., ДА СЕ ЧЕТЕ:"… постигнатото между Д.И.В., ЕГН: **********, адрес: *** и Я.Ч.В., ЕГН: **********, адрес: *** споразумение …“.

6

ЧГД No 465/2016

Приемане и отказ от наследство

Н.К.П.

К.И.И.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 1.7.2016г.
Р Е Ш И : ДА СЕ ВПИШЕ отказ от наследство заявен от Н.К.П. с ЕГН ********** *** оставено от наследодатея й К.И.И. , б.ж. на с.Глумче, починал на 09.11-2014г. в гр.Карнобат , акт за смърт №0005/10.11-2014г., в особена книга за отказ от наследство по чл. 49 ал.1 от ЗН, водена в Районен съд – Карнобат. ПРЕПИС от настоящото решение да се изпрати на молителителката , за сведение. Решението не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 1.7.2016г.

7

ЧГД No 466/2016

Приемане и отказ от наследство

И.К.И.

К.И.И.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 1.7.2016г.
Р Е Ш И : ДА СЕ ВПИШЕ отказ от наследство заявен от И.К.И. с ЕГН ********** *** ,оставено от неговият наследодател К.И.И. , б.ж. на с.Глумче, починал на 09.11-2014г. в гр.Карнобат , акт за смърт №0005/10.11-2014г., в особена книга за отказ от наследство по чл. 49 ал.1 от ЗН, водена в Районен съд – Карнобат. ПРЕПИС от настоящото решение да се изпрати на молителителя, за сведение. Решението не подлежи на обжалване. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 1.7.2016г.