РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 30.6.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 484/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

К.Х.С.

Г.Н.С.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 30.6.2016г.
допуска извършване на съдебна делба на движими вещи

2

Гражданско дело No 280/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Х.Р.К.,
Д.И.Р.,
Г.И.К.,
И.Б.Б.,
А.Р.Т.,
И.Р.Ч.,
В.Т.В.,
В.Т.Ч.,
Д.Т.Ч.,
К.Д.К.,
М.А.Т.,
П.Л.Н.,
С.Н.Я.,
К.Н.Н.,
Р.А.Г.

 

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 30.6.2016г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка като в Решение № 84/27.6.2016г., по гр.д. № 280/16 г. по описа на РС-Карнобат, 1-ви състав в изписаното цяло изречение: " …за настъпила на 30.11.1916 г., ДА СЕ ЧЕТЕ: „ … за настъпила на 30.11.1915 г.“ РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчването му на страните.