РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 29.6.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 298/2009

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Н.И.Д.

З.И.И.,
Г.И.Д.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 29.6.2016г.
ОБЯВЯВА за окончателен проекта за разделителен протокол на допуснатите до съдебна делба недвижими имоти, представляващи земеделски земи, находящи се в землището на село В., Община С., обл. Б.

2

АНД No 80/2016

КАТ

А.А.А.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 29.6.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 15-0282-000223/17.07.2015 г. на Началника на РУП гр.Карнобат към ОДМВР – Бургас, с което на А.А.А., ЕГН: ********** *** е наложена глоба в размер на 100.00 /сто/ лева на основание чл.179, ал.2, предл. „второ“ от Закона за движение по пътищата(ЗДвП), за нарушение на чл.23, т.1 от същия закон и наказание глоба в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП, а на основание Наредба №Із-2539 на МВР са отнети 12 контролни точки, като законосъобразно.