РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 27.6.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1022/2015

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

ПК НАРКООП ГР.КАРНОБАТ

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 27.6.2016г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между ПК Наркооп с ЕИК 000034287 със седалище и адрес на управление гр. Карнобат, обл. Бургаска ул. Кооперативна № 6 представлявана от Председателя С.Т.К. , същата със съдебен адрес - чрез адв. С.Х. Гонкова – Трайкова с адрес на кантора на АД Трайков и Гонкова в гр. Карнобат , обл. Бургаска ул. Сашо Кофарджиев № 2 от една страна и от друга страна Община Карнобат с ЕИК 000057026 с адрес гр. Карнобат, обл. Бургаска бул. България № 12 представлявана от Георги Иванов Димитров – Кмет на Общината на съсобствения помежду им недвижим имот находящ се в село Огнен, Община Карнобат, обл. Бургаска представляващ терен с площ от 1050 кв.м. , образуващ УПИ III в кв. 26 с отреждане за селкооп по действащия застроителен и регулационен / подробен устройствен / план на селото , при следните граници : изток и юг- улици , запад – УПИ IV – 130 , север – УПИ II – за кметство , заедно с построената в същия описан поземлен имот масивна търговска сграда със застроена площ от 463 кв.м. , състояща се от два етажа : първи етаж съдържащ самостоятелен обект - смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки стопанисван от ПК Наркооп и втори етаж - съдържащ самостоятелен обект – магазин стопанисван от Община Карнобат при следните идеални части от правото на собственост върху горепосочения недвижим имот за всяка една от страните както следва: За Община Карнобат - 420 / 1050 ид. части от правото на собственост върху горепосоченото дворно място и 40 / 100 ид. части от правото на собственост върху построената в него горепосочена масивна двуетажна търговска сграда и за ПК Наркооп – останалите 630 / 1050 ид. части от правото на собственост спрямо същото дворно място и 60 / 100 ид. части от същата двуетажна търговска сграда .

2

Гражданско дело No 280/2016

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Х.Р.К.,
Д.И.Р.,
Г.И.К.,
И.Б.Б.,
А.Р.Т.,
И.Р.Ч.,
В.Т.В.,
В.Т.Ч.,
Д.Т.Ч.,
К.Д.К.,
М.А.Т.,
П.Л.Н.,
С.Н.Я.,
К.Н.Н.,
Р.А.Г.

 

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 27.6.2016г.
ОБЯВЯВА, смъртта на Т.Г.К. /Т.Г.К./, б.ж. на с.Черково, община Карнобат, за настъпила на 30.11.1916 г. в гр.Куманово /Македония/ на основание чл. 15 вр. чл. 14 ЗЛС. ПРЕПИС от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на община Карнобат за съставяне на акт за смърт на Т.Г.К., на основание чл. 551 ГПК. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

3

ЧГД No 417/2016

Назначаване особен представител

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ КРС,
С.И.Д.

И.Р.П.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 27.6.2016г.
НАЗНАЧАВА, на основание чл.47,ал.6 ГПК, адв. Я.С. ***, с адрес на кантора гр.Карнобат, ул. Георги Д. № 6, за особен представител на длъжника И.Р. Димитрова, ЕГН: **********,*** и настоящ адрес *** по изп.д. № 7/2016 г. по описа на ДСИ при РС-Карнобат–. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на особения представител в размер на 150.00 лв., което да бъде заплатено от бюджета на съда, след приключване на изпълнителното производство. Препис от определението да се изпрати на ДСИ-Карнобат и връчи на адв. С. за сведение. Определението не подлежи на обжалване.

4

ЧНД No 163/2016

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

Г.Н.Г.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 27.6.2016г.
Г.Н.Г.
На осн. чл. 25, ал.1, ар. с чл. 23, ал.1 от НК *** едно общо най-тежко наказание от ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 403/2015 г. по описа на РС Карнобат и по НОХД № 153/2016 г. по описа на РС Карнобат. НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т.2 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС определя на осъдения Г.Н.Г. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо наказание от три месеца лишаване от свобода, което същият да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. НА ОСНОВАНИЕ чл. 25 ал.2 от НК приспада изтърпяното наказание от Г.Н.Г. по НОХД № 403/2015 г. по описа на РС Карнобат и по НОХД № 153/2016 г. по описа на РС Карнобат. НА ОСНОВАНИЕ чл.59 ал. 1 от НК приспада от така определеното общо най-тежко наказание, времето през което осъденият Г.Н.Г. е бил задържан по Закона за МВР, считано от 30.10.2015 г. до 31.10.2015 г.
В законна сила от 12.7.2016г.