РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 23.6.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 106/2016

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Д.И.В.

Я.Ч.В.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 23.6.2016г.
ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.И.В., ЕГН: **********, адрес: *** и Я.Ч.В., ЕГН: **********, адрес: ***, за който е съставен акт граждански брак № 0025 от 05.06.2010 г. от Община –Карнобат, на основание чл. 50 от СК, поради взаимното им, сериозно и непоколебимо съгласие за това. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.И.В., ЕГН: **********, адрес: *** и Д.И.В., ЕГН: **********, адрес: *** споразумение по чл. 51 от СК, както следва: ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ДЪЛЖИМАТА ИЗДРЪЖКА НА РОДЕНИТЕ ОТ БРАКА ДЕЦА: От сключения между страните граждански брак са родени децата Ч.Я. В., ЕГН ********** и И.Я. В., ЕГН ********** . Местоживеенето на родените от брака деца ще бъде при майката Д.И.В., ЕГН: **********. Упражняването на родителските права по отношение на децата Ч.Я. В., ЕГН ********** и И.Я. В., ЕГН ********** се предоставят на майката Д.И.В., ЕГН: **********. Бащата Я.Ч.В. , ЕГН: ********** ще има режим на лични отношения с децата Ч.Я. В., ЕГН ********** и И.Я. В., ЕГН **********, който ще се осъществява по следния начин: - всяка първа и трета седмица от месеца от 8 ч. в събота до 18 ч. в неделя –с приспиване; - 30 дни през лятото, несъвпадащи с годишния отпуск на майката; - коледна ваканция през година начиная от 2016 година, пролетна ваканция през година начиная от 2016 г., с приспиване; - при лични празници на бащата; - всякога при постигнато съгласие между родителите; Бащата Я.Ч.В., ЕГН: ********** ще заплаща месечна издръжка на децата в размер на 160 (сто и шестдесет лева) на Ч.Я. В., ЕГН ********** и в размер на 140 (сто и четиридесет лева) на И.Я. В., ЕГН **********, считано от м.юни 2016 година. Издръжката ще се изплаща по банкова сметка *** Д.И.В., ЕГН: ********** в УниКредит Булбанк АД IBAN: ***-мо число на всеки месец, за който се отнася. Издръжката е дължима до възникване на причина за нейното прекратяване или изменение. ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ: Семейното жилище, находящо се град Карнобат, обл.Бургас, представляващо апартамент с административен адрес: град Карнобат, кв. „Възраждане” бл. 4 вх.2 ет.5 ап.№ 14 се предоставя за ползване на молителя Я.Ч.В., ЕГН: **********. ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ: Всички имуществени отношения ще уреждаме допълнително. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ: След прекратяването на брака страните няма да си дължат издръжка един на друг, тъй като и двамата са здрави и работоспособни. ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА: След прекратяването на брака съпругата Д.И.В., ЕГН: ********** ще възстанови предбрачното си фамилно име –И.. ОТНОСНО РАЗНОСКИТЕ ПО ДЕЛОТО: Разноските по делото се поемат от страните както са направени.
В законна сила от 23.6.2016г.