РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 22.6.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 257/2016

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

А.А.К.

ОРС ИНФРАСТРУКТУРА ООД

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Определение от 22.6.2016г.
О П Р Е Д Е Л И : На основание чл. 119, ал.3 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 257 / 2016г. по описа на Карнобатски районен съд . ИЗПРАЩА гр.дело № 257 /2016 г. на КРС - на Софийски районен съд , по подсъдност. Да се уведоми за горното ищцовата страна- А.А.К. с ЕГН********** *** чрез адвокат Г.М. ***, със съдебен адрес:*** Определението може да се обжалва с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 5.7.2016г.