РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 21.6.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 73/2002

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

З.С.П.,
Ж.С.Д.

Н.А.Н.,
Д.А.Д.,
Д.А.П.,
И.П.К.,
М.П.М.,
И.П.К.,
Н.П.М.,
В.С.Н.,
М.Д.Й.,
Б.П.Д.,
М.С.Й.,
Н.Ж.Г.,
М.Ж.А.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 21.6.2016г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидните фактически грешки допуснати в съдебно решение № 81 от 24.06.2009 г. постановено по гр. д. № 73 / 2002 г. по описа на КРС по отношение на грешно посочените в него и лично респективно собствено и фамилно име на М. Ж.А. ***5 Бургаска като в диспозитива на същото съдебно решение М.Ж.Г. следва да се чете , че е с с лично респективно собствено и фамилно имена М. А. .

2

Гражданско дело No 792/2015

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

В.Г.Г.

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 21.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 792/2015 година по описа на Районен съд – Карнобат, образувано по молба на В.Г.Г., ЕГН **********,*** против Община гр.Сунгурларе с правно основание чл. 344, ал.1, т.1 от КТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред БОС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се връчи на страните.
В законна сила от 2.7.2016г.

3

Гражданско дело No 1024/2015

Искове по СК - издръжка, изменение

Д.Н.Л.,
Я.Н.Л.,
Н.З.Л.

В.В.Б.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 21.6.2016г.
Р Е Ш И : ИЗВЪРШВА поправка на очевидна фактическа грешка в решението си, № 65/ 31.95.2016 година,постановено по гражданско дело № 1024/2015 година по описа на Районен съд-град Карнобат, като допълва същото в следния смисъл : НА ОСНОВАНИЕ чл. 83, ал.3 от ГПК ПРИСЪЖДА НА адвокат С.Р.С. ***,с адрес на бюро : град Карнобат,ул.”Георги Димитров” № 6,ет.2,назначена за особен представител на, пасивно легитимираната(ответната) по делото страна по чл. 47, ал. 6 от ГПК,възнаграждение в размера на 300 (триста) лева което да се изплати от бюджета на съда, по реда на чл. 83, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2 от ГПК. ОСЪЖДА В.В.Б.,ЕГН-**********,***, да заплати разноските по делото в размер на 300(триста) лева,както и сумата 5(пет)лева,представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,които суми да се приведат по сметката на Районен съд-град Карнобат. Настоящото следва да се счита неразделна част от решение № 65/ 31.05.2016 година по гражданско дело № 1024/2015 година по описа на Районен съд-град Карнобат. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
В законна сила от 9.7.2016г.