РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 20.6.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 183/2016

Искове по СК - издръжка, изменение

А.М.В.

М.Д.В.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 20.6.2016г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ размера на издръжката определена със съдебно решение № 33 от 24.3.2009 г. по гр.д. № 120/2009 год. по описа на Районен съд гр. Карнобат и ОСЪЖДА М.Д.В. да заплаща на детето си А. М.В. , същите с адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа - адвокатска кантора в гр. Карнобат, - адв. Л.Т. БАК по 200 лв. ежемесечна издръжка, начиная от 31.03.2016 год. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска . ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО В ТАЗИ МУ ОСЪДИТЕЛНА ЧАСТ НА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА
В законна сила от 12.7.2016г.

2

АНД No 158/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

Н.И.И.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 20.6.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.И.И. с ЕГН **********, роден на 11.10-1995г., в гр.Ямбол , български гражданин, неосъждан, с постоянен адрес:*** , образование- средно за виновен в това, че на 22.05-2016г., около 21,35 часа в гр.Сунгурларе, област Бургаска по улица «Славянска « , в посока към центъра на гр.Сунгурларе управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Пежо 1064 с рег.№ У 8871 АВ след употреба на наркотични вещества- амфетамин и метамфетамин , представляващи упойващи и психотропни вещества, включени в списъка по чл.3, ал.2, т.1 и Приложение №1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, установено по надлежния ред с техническо средство „ Дрегер Друг Тест 5000“ с фабричен номер № ARAM 0005-престъпление по чл. 343 б , ал.3 от НК , вр. с параграф 1, т.11 и Приложение №1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и на основание чл. 78а , ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на Карнобатски районен съд .
Н.И.И.
На осн. чл. 343 б , ал.3 от НК , вр. с параграф 1, т.11 и Приложение №1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и на основание чл. 78а , ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на Карнобатски районен съд .
Мотиви от 20.6.2016г.
В законна сила от 8.7.2016г.