Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 73 / 19.6.2016г.                 гр.Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      V    състав

На деветнадесети юни две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ……………………В.Х...............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….КОСТАДИНОВ….…………

АН дело номер.............193...............по описа за............2016................година

 

Делото е образувано по повод внесена за разглеждане в съда преписка на РУ на МВР – град Карнобат, във връзка с констатирана проява на дребно хулиганство от лицето С.Х.Х., ЕГН-**********, постоянен и настоящ адрес: ***.

Съдът, като изходи от съвкупната и поотделна преценка на всички събрани по делото доказателства, а именно – докладни записки, заповед за задържане на лице, справка за лице от АИС Български документи за самоличност, акт за констатиране на проява на дребно хулиганство, обясненията на нарушителя, както и от показанията на разпитаните по делото свидетели, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 19.06.2016 г. около 04.20 часа автопатрул на РУ на МВР-Карнобат в състав: мл.автоконтрольор Г.И.К., мл. автоконтрольор И.Х.Д. и мл.експерт Ж.Д.Д. ***, при което на паркинга на хотел „Мираж“ полицейските служители забелязали лек автомобил марка „Фолксваген джета“ с рег. № А2896 КА, който криволичел по посочения паркинг. По тази причина полицейските служители извършили проверка на посочения автомобил, при което установили, че същия бил управляван от лицето Ружди Мюмюн Кенан, като в автомобила се возел и нарушителя С.Х.Х., който впоследствие било установено, че е собственик на този автомобил. Полицейските служители забелязали, че и двете посочени по-горе лица били в нетрезво състояние. При това от последните било поискано да представят документите си за самоличност, но същите отказали да представят документите си. След това бил направен опит водача на автомобила да бъде изпробван за употреба на алкохол, но същият отказал да стори това. Поради посоченото по-горе полицейските служители задържали двамата за срок от 24-часа и ги отвели в полицейското управление.  Там нарушителят С.Х.Х. започнал да отправя закани за саморазправа и обиди спрямо полицейския служител Ж.Д.Д.. По-конкретно нарушителя се обърнал към полицейския служител Д. с думите: „Ще те еба“, „Ти ще се пенсионираш и ще видиш какво ще се случи“; „Аз те запомних много добре“, „Ще ти изпратя моя човек Мечо боксьора и ще те боли глава“, които думи той изрекъл многократно и на висок тон. В последствие на нарушителя С.Х.Х. бил съставен и акт за констатране извършената хулиганска проява по УБДХ.

От така изложената по-горе фактическа обстановка следва несъмнения извод, че поведението на С.Х.Х. предизвикало нарушаването на  обществения ред и спокойствие, както и  възмущението на полицейските служители на РУ на МВР гр. Карнобат. От това пък следва извода, че нарушителя е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 1 от УБДХ, поради което на същия е необходимо да бъде  наложена санкция именно на посоченото  основание.

При обсъждане вида и размера на наказанието на нарушителя съдът счете, че на същия е необходимо да бъде наложена санкция по втората  алтернатива на  УБДХ, а  именно: „ГЛОБА” в размер на 250.00 лева /двеста и петдесет/  лева.

При обсъждането на  въпроса за индивидуализацията на наказанието на нарушителя съдът се съобрази със следните  обстоятелства: от една страна счете, че за извършване на непристойната му проява е допринесла сравнително ниската степен на неговата правна и  обща култура, както и несъобразяването с установените правни и морални норми за поведение. Освен това съдът отчете като отегчаващо отговорността му обстоятелство и това, че деянието си той е извършил в състояние на алкохолно опиянение. От друга страна съдът  обаче се съобрази с материалното  положение на същия, с критичното му отношение към извършеното и разкаянието му в тази връзка, както и с обстоятелството, че по делото не се събраха данни същият да е имал преди това други подобни противообществени прояви. Изхождайки именно от горепосоченото, респ. от обстоятелствата, имащи значение за определяне вида и размера на административното наказание преценени в тяхната взаимна връзка и обусловеност, съобразно конкретната степен на обществена опасност на деянието и дееца, съдът счете, че за поправянето и превъзпитанието и на нарушителя е необходимо да му бъде наложена горепосочената санкция глоба по втората алтернатива на чл. 1 ал. 1 от УБДХ, респ. т. 2 на същия текст.

Мотивиран от изложените по-горе съображения, съдът

 

Р      Е     Ш     И :

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.1, ал.1, т. 2 от УБДХ  НАЛАГА на С.Х.Х., ЕГН-**********, постоянен и настоящ адрес: *** административното наказание „ГЛОБА в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева” .

ОСЪЖДА С.Х.Х., ЕГН-**********, постоянен и настоящ адрес: *** да заплати сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на  изпълнителен лист.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване в срок до 24 часа, считано от постановяването му пред Бургаския окръжен съд, като при евентуално обжалване делото ще бъде разгледано на 22.06.2016 година в 14.00 часа.

ЗА ПОСОЧЕНИТЕ  по-горе дата и час нарушителят е уведомен в днешното съдебно заседание.

ЗА СЪЩАТА дата и час да се уведоми и съответния прокурор.

         ПРЕПИС от решението да се изпрати на РУ на МВР гр. Карнобат, за сведение.

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: