РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 19.6.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 193/2016

Производство по УБДХ

 

С.Х.Х.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 19.6.2016г.
НА ОСНОВАНИЕ чл.1, ал.1, т. 2 от УБДХ НАЛАГА на С.Х.Х., ЕГН-**********, постоянен и настоящ адрес: *** административното наказание „ГЛОБА в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева” . ОСЪЖДА С.Х.Х., ЕГН-**********, постоянен и настоящ адрес: *** да заплати сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
С.Х.Х.
Мотиви от 19.6.2016г.
В законна сила от 21.6.2016г.