РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 16.6.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 159/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

И.А.Р.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 16.6.2016г.
на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, която сума да се приведе по сметка на КРС.
И.А.Р.
ОСВОБОЖДАВА обвиняемия И.А.Р. , от наказателна отговорност по чл. 343в, ал.2 от Наказателния кодекс ***, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, която сума да се приведе по сметка на КРС.
В законна сила от 12.7.2016г.

2

АНД No 160/2016

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

Д.Х.Д.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 16.6.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Х.Д. с ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен за ВИНОВЕН в това, че от 30.04.2015г. в гр.Карнобат, като пълнолетен, без да е сключил граждански брак, живял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 год., а именно Стефка Донкова Атанасова -на 15 год. от гр.Карнобат, като на 14.06.2016г. е последвал брак между мъжа и жената, поради което и на основание чл. 191, ал.4 вр. ал. 1 НК НЕ МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ. Решението може да бъде обжалвано и/или протестирано в 15-дневен срок от съобщаването му пред Бургаския окръжен съд.
Д.Х.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Х.Д. с ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, основно образование, безработен за ВИНОВЕН в това, че от 30.04.2015г. в гр.Карнобат, като пълнолетен, без да е сключил граждански брак, живял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 год., а именно Стефка Донкова Атанасова -на 15 год. от гр.Карнобат, като на 14.06.2016г. е последвал брак между мъжа и жената, поради което и на основание чл. 191, ал.4 вр. ал. 1 НК НЕ МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ.
Мотиви от 16.6.2016г.
В законна сила от 2.7.2016г.

3

НОХД No 182/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

К.Ж.Т.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Споразумение от 16.6.2016г.
На основание чл.343б, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия К.Ж.Т. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и наказание ГЛОБА в размер на СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия К.Ж.Т. наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият К.Ж.Т. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.На основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият К.Ж.Т. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 14.06.2016г.
К.Ж.Т.
В законна сила от 16.6.2016г.

4

НОХД No 182/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ

К.Ж.Т.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 16.6.2016г.
К.Ж.Т.
В законна сила от 24.6.2016г.

5

АНД No 188/2016

Производство по УБДХ

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - СУНГУРЛАРЕ

Р.Ф.М.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 16.6.2016г.
НП-потвърденоНА ОСНОВАНИЕ чл.1, ал.1, т. 2 от УБДХ НАЛАГА на Р.Ф.М., ЕГН **********,***, административното наказание „ГЛОБА в размер на 400.00 /четиристотин/ лева” .
Р.Ф.М.
В законна сила от 20.6.2016г.