РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 14.6.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1108/2015

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ВАРОВИК КОМЕРС ЕООД

МЕТАЛ ГРУП-БУРГАС ЕООД

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 14.6.2016г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА“Метал Груп-Бургас” ЕООД,ЕИК : 202279508,със седалище и адрес на управление : град Карнобат,Област Бургаска,ул.”Велчева завера” № 5,с управител и едноличен собственик на капитала И.Х.Д., да заплати на “Варовик Комерс”ЕООД,ЕИК : 128596728,със седалище и адрес на управление : село Каменец,ул.”Георги Сава Раковски” № 2,Община Стралджа,Област Ямбол,с управител и едноличен собственик на капитала Р.П.Х.,чрез Т.А. Стойчева,със съдебен адрес ***,адвокатска кантора Т. Стойчева,тел. : 0898600781,сумата 7251.84 лева(седем хиляди двеста петдесет и един лева и осемдесет и четири ст.),представляваща обща продажна цена с включено ДДС за стоката негасена вар по фактури № 1592/15.11.2013 година негасена вар с цена с ДДС в размер на 3623.04 лева и № 1724/19.06.2014 година негасена вар с цена с ДДС в размер на 3628.80 лева,заедно със законната лихва за забава,считано от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното й заплащане,на основание чл.367,предложение “трето” от ТЗ-сумата 288.00 (двеста осемдесет и осем)лева, представляваща цена с ДДС за извършена превозна услуга по фактура № 1591/15.11.2013 година, заедно със законната лихва за забава,считано от датата на подаване на исковата молба-18.12.2015 година до окончателното й заплащане и на основание чл.303а,ал.3 от ТЗ,във връзка с чл.86 от ЗЗД-сумата 1348.46 (хиляда триста четиридесет и осем лева и четиридесет и шест ст.)лева,представляваща обща мораторна лихва за забава върху вземанията на ищеца,обективирани по основание и размер в трите фактури с размер на мораторната лихва за всяко вземане,падеж на плащане,период на забава,лихва за периода на забава,както следва : вземане по фактура № 1591/15.11.2013 година от превозна услуга,цена с ДДС за 288.00 лева с падеж на плащане 29.11.2013 година,период на забава-от 30.11.2013 година до 16.12.2015 година включително,размер на мораторната лихва за периода на забава в размер на 59.88 лева ; вземане по фактура № 1592/15.11.2013 година от продажба на негасена вар,цена с ДДС за 3623.04 лева,с падеж на плащане 29.11.2013 година,период на забава – от 30.11.2013 година до 16.12.2015 година включително,размер на мораторната лихва за периода на забава в размер на 753.28 лева и вземане по фактура № 1724/19.06.2014 година по продажба на негасена вар,цена с ДДС за 3628.80 лева,с падеж на плащане 04.07.2014 година,период на забава – от 05.07.2014 година до 16.12.2015 година включително,размер на мораторна лихва за периода на забава в размер на 535.30 лева,или общо в размер на 1348.46 лева,заедно със законната лихва за забава,считано от датата на подаване на исковата молба-18.12.2015 година до окончателното й изплащане,както и направените от ищеца разноски по делото в размер на 1673.00(хиляда шестотин седемдесет и три) лева,както и държавна такса в случай на служебно издаване изпълнителни листи в размер на 10.00(десет) лева,която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :
В законна сила от 1.7.2016г.