Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 69 / 13.6.2016г.  град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД           І наказателен състав

На осемнадесети май,                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                

                                          Председател :   ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                              Съдебни заседатели :1.

                                                          2.

Секретар: В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Станчева

НАХ дело № 108 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Съдебното производство е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания, образувано по жалба на Д.К.К., ЕГН **********,***, против наказателно постановление № 15-0282-000531 от 23.11.2015 г. на началника на РУМВР-Карнобат, с което за нарушения на чл.20, ал.2 от ЗДВП, на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП и му е наложено аминистративно наказание глоба в размер на 100лв. и за нарушение на чл.123, ал.1 т.2 от ЗДВП, на основание чл.175, ал.1 т.5 от ЗДВП му е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3/три/ месеца.

С депозираната пред съда жалба се иска от съда отмяна изцяло на наказателното постановление с твърденията, че жалбоподателят не е управлявал автомобила.

В съдебно заседание, жалбоподателят се явява лично. Поддържа жалбата и пледира за отмяна на обжалваното наказателно постановление. Ангажира гласни доказателства.

Административно наказващият орган, редовно уведомен не изпраща представител в съдебно заседание, не изразява становище по жалбата и не прави доказателствени искания.

По делото се събраха писмени доказателства, разпитани бяха свидетели.

Въз основа на събраните доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

На 30.10.2015 г. св.М. –мл.автоконтрольор при РУП-Карнобат бил на работа и изпълнявал автопатрулна дейност. Св.З. – мл.пол.инспектор при РУП- Карнобат бил дежурен по управление. В РУП-Карнобат бил получен сигнал за възникнало ПТП в с.Детелина пред дома на английския гражданин К.. Във връзка със сигнала, свидетелите М. и З. посетили с.Детелина и разговаряли с К., който обяснил на полицаите, на развален български език, че лек автомобил е блъснал каруцата му, намираща се на тротоара. Заявил, че в каруцата не е имало човек, тъй като каруцата се ползвала като декорация. Собственикът  К. записал номера на автомобила предизвикал ПТП-то и го дал на полицаите. Полицаите извършили обход и в с. Крушево, в центъра, пред питейно заведение, установили посочения от К. автомобил. При гледа на автомобила полицейските служители установили побитости и щети по автомобила, отпред вдясно. Установили собственика на автомобила-К., който бил с компания в заведението. Собственикът на автомобила отрекъл да е управлявал автомобила и заявил, както и не му е известно някой да е управлявал автомобила му. Не дал обяснение и за щетите по автомобила.

На собственика била връчена призовка да се яви в РУП-Карнобат  за изясняване на случая. На 11.11.2016г. жалбоподателят се явил в РУП-Карнобат и попълнил декларация по чл.188, ал.1 от ЗДвП, в която заявил, че на 30.10.2016г. автомобилът му е управляван от неизвестен за него водач. След като собственикът не посочил лице, което е управлявало автомобила, св.М. съставил срещу него АУАН № 109460 от 11.11.2015г., за това че на 30.11.2015г. в с.Детелина пред дома на Норман К. в посока към с.Крушево, като водач на лек автомобил –АУДИ с рег.№ А4114 ВТ, не е съобразил скоростта на движението си спрямо атмосферните условия и състоянието на пътя, вследствие на което загубил контрол над управляваното от него МПС, излязъл от пътното платно и се блъснал в каруца, намираща се на тротоара пред дома на Норман К. и е допуснал ПТП с материални щети – нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП. АУАН-ът е съставен и за това, че К.,  като участник в ПТП, не е останал на мястото на ПТП да пристигане на представители на МВР-нарушение на 123, ал.1 т.2б от ЗДВП. 

Въз основа на съставения акт, началникът на РУМВР – Карнобат издал атакуваното наказателно постановление № 15-0282-000531от 23.11.2015  г., с което санкционирал жалбоподателя, като за нарушението на 20, ал.2 от ЗДВП, на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП му наложил наказание глоба в размер на 100 /сто/ лева и за нарушение на чл.123, ал.1 т.2 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1 т.5 от ЗДВП –глоба в размер на 100/сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3/три/ месеца.

Наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 04.04.2016г., а жалбата е депозирана пред началника на РУМВР-Карнобат на същата дата, следователно жалбата е допустима. Разгледана по същество същата е основателна.

С оглед служебното начало в административнонаказателното производство, съдът не е ангажиран единствено с доводите на жалбоподателя, а следва да извърши сам цялостна проверка досежно процесуалната и материалната законосъобразност, както и досежно правилността на обжалваното наказателно постановление.

Съдът констатира, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. На първо място в АУАН и в НП не е посочено, че отговорността на жалбоподателя е ангажирана на основание чл.188, ал.1 изр.2 от ЗДВП, съгласно което собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство.

Следващото съществено нарушение на процесуалните правила е във връзка с чл. 42, т. 3 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. В АУАН-а и в НП са посочени различни дати за осъществяване на нарушението. В АУАН е посочено, че нарушенията са осъществени на 30.10.2015 г., а в наказателното постановление е посочено, че нарушенията са извършени  на 11.11.2015г., което е довело до нарушаване правото на защита на жалбоподателя, по отношение на задължителните реквизити на АУАН и НП.

Само на това основание съдът намира, че следва да отмени изцяло обжалваното наказателно постановление.

Мотивиран от горните съображения и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0282-000531 от 23.11.2015 г. на началника на РУМВР-Карнобат, с което на Д.К.К., ЕГН- **********,***, за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДВП, на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП му е наложено аминистративно наказание глоба в размер на 100лв. и за нарушение на чл.123, ал.1 т.2, на основание чл.175, ал.1 т.5 от ЗДВП му е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3/три/ месеца, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски административен съд.

 

 

СЪДИЯ: