О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                     

                                                            № 239 / 13.6.2016 г.

                               

                                      град Карнобат,13.06.2016 година

 

        Карнобатският районен съд,пети състав, в днешното си закрито разпоредително заседание,в състав :

районен съдия Златко КОСТАДИНОВ,като разгледа ч.гр.д. № 388/2016 година по описа на съда,за да се произнесе взе предвид следното :

 

      Производството по делото е образувано по реда на чл. 52,във връзка с чл. 49, ал.1 от ЗН по молба на Й.П.В.,ЕГН-**********,***,с която същата е направила писмено заявление за отказ от наследството на своята майка Е.С.Ч.,***, Община Карнобатска,Област Бургаска,починала на 25.03.2013 година,акт за смърт № 0062/25.03.2013 година, съставен от Община Карнобат,като моли същият да бъде вписан в особената книга по чл.49,ал.1 от Закона за наследството за вписване приемането и отказа от наследство на Районен съд-град                   Карнобат.
         Съдът, след като се запозна с молбата и приложените към нея писмени доказателства,приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представената декларация за отказ от наследство,заверена нотариално,молителят като син на починалата  на 25.03.2013 година в град  Карнобат  се явява наследник по закон на същата.

    Майката на молителя е починала,както бе посочено по-горе, в град Карнобат, като същата е имала за постоянен адрес ***, от което следва, че това населено място е и последното му местожителство съгласно разпоредбата на чл.1 от ЗН, следователно то е и мястото на откриване на наследството. От тук пък може да се направи заключението, че компетентен да се произнесе по настоящата молба е именно Карнобатският районен съд.
Във връзка с горепосоченото е нужно да се отбележи, че отказът от наследство е едностранно изявление от лице, за което се е породило право на наследяване, насочено към прекратяването на това право на наследяване и пораждащо права за другите наследници, съобразно нормата на чл. 53 от ЗН, за действителността на което е достатъчна писмена форма и чието действие се поражда след вписването в специалната книга към районния съд по разпореждане на районния съдия. Местно компетентният районен съд да извърши вписването е този по местооткриването на наследството. В конкретния случай, молителят е представил заявлението си за отказ от наследство в писмена форма с нотариална заверка на подписа.
Нужно е освен това да се спомене, че със смъртта на бащата на молителя и откриване на наследството за него възниква правото на наследяване имуществото на починалото лице в съответна,определена от Закон за наследството част, съобразно разпоредбите на  чл. 5 – чл.10 от ЗН. Отказът от наследство не е ограничен със срок, поради което към настоящия момент той е валидно направен.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че са налице предпоставките за извършване вписване на едностранното изявление на молителя за отказа му от наследството на Е.С.Ч.,***, Община Карнобатска,Област Бургаска,починала на 25.03.2013 година,акт за смърт № 0062/25.03.2013 година, съставен от Община Карнобат.

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.52, във връзка с чл. 49, ал. 1 от ЗН, съдът                                           О  П  Р  Е  Д   Е   Л   И   :


         Да се впише в особената книга по чл. 49, ал. 1 от Закона за наследството за вписване приемането и отказа от наследство на Районен съд-град Карнобат отказът на Й.П.В.,ЕГН-**********,***,от наследството на своята майка Е.С.Ч.,***, Община Карнобатска,Област Бургаска,починала на 25.03.2013 година,акт за смърт № 0062/25.03.2013 година, съставен от Община Карнобат.

Да се издаде на молителя Й.П.В.,ЕГН-**********,***,удостоверение за извършения от негова страна отказ от наследствени права.

Настоящото определение не подлежи на обжалване.

 

                                                                     

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ :