РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 13.6.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 388/2016

Приемане и отказ от наследство

Й.П.В.

Е.С.Ч.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Определение от 13.6.2016г.
Да се впише в особената книга по чл. 49, ал. 1 от Закона за наследството за вписване приемането и отказа от наследство на Районен съд-град Карнобат отказът на Й.П.В.,ЕГН-**********,***,от наследството на своята майка Е.С.Ч.,***, Община Карнобатска,Област Бургаска,починала на 25.03.2013 година,акт за смърт № 0062/25.03.2013 година, съставен от Община Карнобат. Да се издаде на молителя Й.П.В.,ЕГН-**********,***,удостоверение за извършения от негова страна отказ от наследствени права. Настоящото определение не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.6.2016г.

2

АНД No 108/2016

КАТ

Д.К.К.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 13.6.2016г.
НП-отменено
В законна сила от 2.7.2016г.