Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 67/8.6.2016г.                                                              

             гр.Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

КАРНОБАТСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                      НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести май                                             две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                   Председател : Мариела Иванова

 

при секретаря Г.М. като разгледа докладваното от съдия Иванова н.а.х.дело № 117 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод постъпила жалба от П.М.Й.- А. с ЕГН ********** *** против наказателно постановление № 561/2015г. от 11.12.2015г. на Началник Митница Бургас. С атакувания акт на жалбоподателя на основание чл. 123, ал.1 ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв., като на основание чл. 124,ал.1 ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението. По съображения подробно изложени в жалбата се иска неговата отмяна.

 В съдебно заседание жалбоподателката не се явява и не изпраща представител.

Ответната страна по жалбата, Митница Бургас, счита жалбата за неоснователна, а НП за законосъобразно и моли за неговото потвърждаване.

            Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

Карнобатският районен съд, след като анализира събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 26.06.2015г. е извършена полицейска проверка на жалбоодателката пред входа на завод, собственост на „Се Борнедце-България“ ЕООД в гр.Карнобат от полицейски служител Кр.Апостолов. В хода на проверката жалбоподателката заявява, че има в себе си цигари без бандерол и с протокол за доброволно предаване  предоставя 36броя кутии цигари марка ММclassic slims  без акцизен бандерол. В протокола за доброволно предаване жалбоподателката посочва, че е закупила цигарите от непознато момче и продава същите на свои колеги за цена от 3.50лв. за брой.

С постановление от 07.07.2015г. прокурор от КРП е отказал да се образува наказателно производство, тъй като деянието не съставлява престъпление, но е изпратил преписката на РУП Карнобат за реализиране на административно-наказателната отговорност на дееца.

От правна страна съдът приема следното : 

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на последното. Актът за установяване на административното нарушение е съставен в присъствието на жалбоподателя, съобразно изискванията на закона, предявен е на същия, за да се запознае със съдържанието му, което той е удостоверил с подписа си.

Съдът намира за правилно  започването на АНП със съставянето на АУАН. Това е така, тъй като според чл. 36 ЗАНН административнонаказателно производство се образува със съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение.Изключение от този принцип е хипотезата, когато производството е прекратено от съда или прокурора и е препратено на наказващия орган. Това е хипотезата, при която в прекратеното от съд или прокуратура производство срещу нарушителя е съставен акт, с който му се повдига обвинение, т.е. последният е наясно за какво нарушение му се търси отговорност. И именно поради това при прекратяването на това производство и изпращане на материалите АНП може да започне без съставянето на АУАН, тъй като неговата роля (по повдигане на обвинение) е била осъществена от друг акт. Настоящият случай обаче не е бил такъв, тай като извършената от РУП Карнобат проверка е завършила с отказ на прокурор от РП Карнобат да образува наказателно производство. Преценката на прокурора се базира на събрани не по реда на НПК материали и изчерпва единствено въпроса съставлява ли деянието престъпление. И именно поради това, че до този момент не е било повдигнато обвинение срещу жалбоподателя е съставен и АУАН.   

Съдът служебно се занима и с въпроса за спазването на преклузивните срокове за съставяне на АУАН съгласно разпоредбата на чл. 34,ал.2 ЗАНН. Според цитираната разпоредба не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения, както и по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, част втора, част втора "а" и част трета от Кодекса за социално осигуряване, Кодекса за застраховането и на нормативните актове по прилагането им и по Закона за регистър БУЛСТАТ - две години. Съществен се явява въпросът откога започва да тече относимия в случая тримесечен срок-от 26.06.2015г., когато е установено нарушението от полицейските служители или от 07.07.2015г., когато КРП е отказала да образувана наказателно производство. С Тълкувателно решение № 48 от 28.XII.1981 г. по н. д. № 48/81 г., ОСНК този въпрос е бил разяснен в смисъл, че срокът започва от деня, в който органът, който е овластен да състави акта, е узнал кой е нарушителят. Тъй като в процесния случай този орган е запознат на по-ранен етап кой е нарушителя, срокът започва да тече от произнасянето на КРП срокът е започнал да тече на 07.07.2015г. и към 27.07.2015г., когато е съставен АУАН, не е бил изтекъл.

Нарушението и обстоятелствата, при което е извършено, са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление, като фактическите констатации се подкрепят от събраните по делото доказателства.

Безспорно от събраните в хода на производството доказателства се установи, че на 26.06.2015г. е държала 36броя кутии цигари марка ММclassic slims  без акцизен бандерол, което от своя страна съставлява нарушение на чл. 99,ал.2,т.2 ЗАДС . Поради което правилно е била ангажирана административно наказателната отговорност на жалбоподателя за извършено от него нарушение по чл. 123,ал.1 ЗАДС.

Доводите в жалбата за неправилно приложение на материалния закон и по-конкретно на нормата на чл. 28 ЗАНН не се споделят от настоящия състав. Целта на ЗАДС е свързана с облагането на високооборотни и скъпи стоки, които не служат за задоволяване на основни потребности на населението (алкохол, тютюневи изделия, енергийни продукти и автомобили). Предвиденият контрол е засилен, както и отговорността при нарушения по ЗАДС, които чувствително увреждат фискалните интереси на държавата. Със самия специален закон (ЗАДС) е определена по-висока степен на обществена опасност при нарушаване на неговите норми, в сравнение с обичайните случаи на административни нарушения на общото данъчно и митническо законодателство. Още повече ,че чл.126б,ал.2 ЗАДС изрично посочва кои са маловажните по смисъла на закона случаи и процесният- не е един от тях.

Неприложима в случая се явява и разпоредбата на чл. 4в ППЗАДС, тъй като тя регламентира съвсем различни обществени отношения, свързани с внасяне или въвеждане от територията на друга държава членка на акцизни стоки от физически лица за лични нужди.

Извършеното от жалбоподателя нарушение е съставомерно, т.е. съставлява фактическия състав на визираната в наказателното постановление законова норма. Посоченото нарушение е първо за нарушителя, а при определяне на административното наказание, наказващият орган не е излязъл от рамките на констатираното с акта, като е наложил санкция в пределите, предвидени в закона -  двойният размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв.Т.е. административнонаказващият орган е съобразил в достатъчна степен наложеното наказание с изискванията на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН.Лице, което продава или съхранява в търговско помещение, различно от търговските обекти за безмитна търговия, алкохолни напитки и тютюневи изделия, облепени с бандерол DUTY FREE, съответно с надпис, който задължително съдържа думите DUTY FREE, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв.

По изложените съображения жалбата се явява неоснователна, а наказателното постановление като законосъобразно следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Карнобатски районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 561/2015г. от 11.12.2015г. на Началник Митница Бургас, с което на П.М.Й.- А. с ЕГН ********** *** на основание чл. 123, ал.1 ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв.

Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

                                     

  

      Районен съдия :