П Р О Т О К О Л

 

8.6.2016 година                                                  град  КАРНОБАТ

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,                                  І    състав

На осми юни две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                              

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА СТАНЧЕВА

 

   Съдебни заседатели: 1.................................

                            2.................................

 

Секретар …………………В.Х.….…..........................................

Прокурор..........................................................……….....................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията......СТАНЧЕВА....………….

Гражданско дело номер….826….по описа за 2015 година ……

На именното повикване в ..................14.00……….................часа се явиха:

 

Ищецът Т.Х.Ч., редовно призован лично и с адв. Я.С.-***, редовно упълномощена.

Ответницата М.Н.К.,  редовно призована лично и с адв.В.-***, редовно упълномощен.

         АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

         Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото, поради което и

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Съдът след като установи, че ответницата М.Н.К. е упълномощила адвокат счита, че следва да отмени определение № 1568/18.11.2015 г., с което е назначил адв. М.А.К. за особен представител, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

Отменя определение № 1568/18.11.2015 г. по гр.д. № 826/2015 г. по описа на КРС, с което на основание чл. 47, ал.6 ГПК е назначил адв. М.А.К. за особен представител на ответницата М.Н.К..

         Адв. С.: Запознати сме с доклада по делото. Нямаме възражения. С писмено становище от 9.5.2016 г. сме направили уточнение до кога претендираме издръжка, а именно до завършване на висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ гр. София, но не по-късно от навършването на 25 година възраст или до възникване на други законни основания за прекратяване плащането на издръжка.

Адв. В.: Г-жо председател, запознати сме с доклада, нямаме възражения. След разговори с ищеца постигнахме спогодба за размера на издръжката. Ответницата се явява лично и желае да сключи спогодба с ищеца в размер на 120 лева.

На основание чл. 145, ал. 3 от ГПК съдът прикани страните към  постигане на спогодба, като разясни последиците от същата, както и че при постигане на такава се дължи държавна такса в половин размер.

Страните заявиха следното:

ИЩЕЦЪТ Т.Х.Ч.:  Заявявам, че съм съгласен да се спогодя с ответницата при условия, че същата ми заплаща по 120.00 /сто и двадесет/ лева месечна издръжка, начиная от  01.05.2016 година до завършване на висшето образование в ВТУ „Тодор Каблешков“ гр. София, но не-повече от навършването на 25 година възраст или до възникване на други законни основания за прекратяване плащането на издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска.

Издръжката се плаща по банкова сметка ***-во до 16-то число на месеца за текущия месец.

ОТВЕТНИЦАТА М.Н.К.: Заявявам,  че съм съгласна да се спогодя с ищеца Т.Х.Ч., ЕГН ********** *** при условията, посочени по-горе в настоящият протокол, а именно: да му заплащам  месечна издръжка в размер на 120.00 /сто и двадесет/  лева,  начиная от  01.05.2016 година до завършване на висшето образование в ВТУ „Тодор Каблешков“ гр. София, но не-повече от навършването на 25 година възраст или до възникване на други законни основания за прекратяване плащането на издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска.

Издръжката се плаща по банкова сметка ***-во до 16-то число на месеца за текущия месец.

 

 

              С  П  О  Г  О  Д  И  Л  И    С  Е:

 

 

   Ищец:…………………………..

 

                                            /Т.Х.Ч./

 

 

 

Ответница:…………………………

 

/М.Н.К.

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, поради което същата на основание чл. 234 от  ГПК следва да бъде  одобрена.

                                                                                  

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 234 от  ГПК съдът

 

 

          О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И: 

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща  на закона  и  добрите нрави при следните условия:

Ответницата М.Н.К., с постоянен адрес:***, ЕГН **********, настоящ адрес: Република Австрия Wohnsizqualitat: Haptwohnsing, Strase: Otto Gluckel - str.9/1/4, адрес за връзка: гр. Долни Чифлик , ул. Синчец 9, СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на детето си Т.Х.Ч., ЕГН ********** ***, месечна издръжка в размер на 120.00 лева,  начиная от  01.05.2016 година до завършване на висшето му образование във ВТУ „Тодор Каблешков“ гр. София, но не-повече от навършването на 25 година възраст или до възникване на други законни основания за прекратяване плащането на издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска.

Издръжката се плаща по банкова сметка ***-во до 16-то число на месеца за текущия месец.

 

ОСЪЖДА М.Н.К., с постоянен адрес:***, ЕГН **********, настоящ адрес: Република Австрия Wohnsizqualitat: Haptwohnsing, Strase: Otto Gluckel - str.9/1/4, адрес за връзка: гр. Долни Чифлик , ул. Синчец 9, съдебен адрес:***, адв.В.В. да заплати по сметката на Районен съд гр. Карнобат държавна такса в размер на  86.40 лева, както и сумата 5.00 лева, представляваща също държавна такса за издаване  изпълнителен  лист, които суми да се  приведат по сметката на Районен съд Карнобат.

Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на ответницата М.Н.К., ЕГН **********, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящата спогодба и влизането й в сила - 08.06.2016 г., да заплати доброволно дължимата държавна такса в размер на 86.40/осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ лева в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Карнобат, както и сумата от 5.00 лева за издаване на изпълнителен лист за размера на издръжката.

В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното и събиране, като ответницата дължи 5.00 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

 

Съдът

 

                                           О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 826/2015 г. и внася същото  в  архива.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи  в 14.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            СЪДИЯ: