РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 8.6.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 373/2015

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Д.Г.П.

Т.Д.Т.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Определение от 8.6.2016г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 373/2015 г. по описа на Карнобатски районен съд.
В законна сила от 24.6.2016г.

2

Гражданско дело No 826/2015

Искове по СК - издръжка, изменение

Т.Х.Ч.

М.Н.К.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 8.6.2016г.
Ответницата М.Н.К., с постоянен адрес:***, ЕГН **********, настоящ адрес: Република Австрия Wohnsizqualitat: Haptwohnsing, Strase: Otto Gluckel - str.9/1/4, адрес за връзка: гр. Долни Чифлик , ул. „Синчец“ № 9, СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на детето си Т.Х.Ч., ЕГН ********** ***, месечна издръжка в размер на 120.00 лева, начиная от 01.05.2016 година до завършване на висшето му образование във ВТУ „Тодор Каблешков“ гр. София, но не-повече от навършването на 25 година възраст или до възникване на други законни основания за прекратяване плащането на издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска. Издръжката се плаща по банкова сметка ***-во до 16-то число на месеца за текущия месец.

3

АНД No 117/2016

НАП

П.М.Й.А.

АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - МИТНИЦА БУРГАС

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 8.6.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 561/2015г. от 11.12.2015г. на Началник Митница Бургас, с което на П.М.Й.- А. с ЕГН ********** *** на основание чл. 123, ал.1 ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.