РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 7.6.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 152/2016

ИСКОВЕ ПО КТ

ПК НАРКООП ГР.КАРНОБАТ

Д.Т.Д.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 7.6.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл. 207,ал.1,т.2 КТ Димитрина Т.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на ПК „Наркооп“, ЕИК 000034287 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул.“Кооперативна“№6 сумата от 6757.00лв., представляваща стойността на установени липси от отчетническа дейност на ответника по Акт за резултати от проверка на стоково-материални ценности № 14/29.05.2015г. и Акт за резултати от проверка на стоково-материални ценности №3/12.02.2016г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от подаване на исковата молба в съда-16.03.2016г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Димитрина Т.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на ПК „Наркооп“, ЕИК 000034287 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул.“Кооперативна“№6 сумата от 1230.28лв., представляващи съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.
В законна сила от 28.6.2016г.

2

Гражданско дело No 285/2016

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.Г.М.,
Д.В.М.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КАРНОБАТ

 

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 7.6.2016г.
*В законна сила от 7.6.2016г.

3

АНД No 88/2016

КАТ

Д.Х.Г.

РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 7.6.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0282-000488/10.03.2016г. на началник група към ОДМВР Бургас, РУ Карнобат, с което на Д.Х.Г. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 20лв. на основание чл. 183,ал.2,т.11 ЗДвП и административно наказание глоба в размер на 100лв. и лишаване от право на правоуправление за срок от три месеца на основание чл. 175,ал.1,т.5 ЗДвП. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 24.6.2016г.

4

НЧХД No 125/2016

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

В.Ж.Д.

А.М.А.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 7.6.2016г.
В законна сила от 24.6.2016г.

5

НОХД No 137/2016

Измама

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

М.Е.М.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 7.6.2016г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде потвърдена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА наложената на подсъдимия М.Е.М., ЕГН-**********, мярка за неотклонение - “задържане под стража“. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС. РАЙОНЕН СЪДИЯ: СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1………………… 2………………….. Протоколът се изготви в съдебно заседание. Заседанието завърши в 12.05 часа. Районен съдия: Секретар:
М.Е.М.
В законна сила от 15.6.2016г.

6

НОХД No 137/2016

Измама

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

М.Е.М.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 7.6.2016г.
М.Е.М.
На осн.чл. 209 ал.1 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 ал.2 от НК,на подсъдимия М.Е.М., при приложение на разпоредбата на чл. 54, ал. 1, от НК, се определя наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ На основание чл. 61, т.2 от ЗИНЗС се определя първоначален „строг” режим на изтърпяване на така определеното наказание. На основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС наказанието следва да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.59 ал.3 от НК от така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА В РАЗМЕР НА ДВЕ ГОДИНИ се приспада времето през което М.Е. Мемищ е бил задържан в затвора Бургас считано от 24.10.2015 год. до влизане в сила на настоящото споразумение.
В законна сила от 7.6.2016г.

7

АНД No 140/2016

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

З.А.В.

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ МИТНИЦА -БУРГАС

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 7.6.2016г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 728/2015 г. от 13.04.2016 година на началника на Митница-град Бургас,с което на З.А.В.,ЕГН-**********,***,за нарушение разпоредбата на чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове също на основание чл.126 от ЗАДС е наложено наказанието „глоба” в размер на 3802.54 лева,като на основание чл.124,ал.1 от същия закон са отнети в полза на държавата стоките,предмет на нарушението,а именно : - Етилов алкохол — 10 броя ПВЦ бутилки х 300 мл — общо 3 литра, с действително алкохолно съдържание по обем 45,3 % vo1.; - Етилов алкохол — ПВЦ туба х 11 литра — 1 брой, общо 11 литра, с действително алкохолно съдържание по обем 33,7°/о vo1.; - Етилов алкохол - ПВЦ туба х 10 литра — 1 брой, общо 10 литра, с действително алкохолно съдържание по обем 30,5 % vo1.; - Етилов алкохол - ПВЦ туба х 10 литра — 1 брой, общо 10 литра, с действително алкохолно съдържание по обем 31 % vo1.; - Етилов алкохол — ПВЦ туба х 10 литра — 1 брой, общо 10 литра, с действително алкохолно съдържание по обем 35 % vo1.; - Етилов алкохол — ПВЦ туба х 10 литра— 1 брой, общо 10 литра, с действително алкохолно съдържание по обем 96,1 % vo1.; - Етилов алкохол - ПВЦ туба х 10 литра — 1 брой, общо 10 литра, с действително алкохолно съдържание по обем 96,1 % vo1, които на основание чл. 124, ал.6 от ЗАДС следва да бъдат унищожени от органите на МВР под контрола на Агенция "Митници". ОСЪЖДА З.А.В.,ЕГН-**********,***,да заплати сумата 5(пет) лева, представляваща държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист,която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд. Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред Бургаския административен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ : НП-потвърдено
В законна сила от 22.6.2016г.