РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 3.6.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 161/2016

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Б.Г.Б.

С.Г.Б.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 3.6.2016г.

В законна сила от 3.6.2016г.