РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 31.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1024/2015

Искове по СК - издръжка, изменение

Д.Н.Л.,
Я.Н.Л.,
Н.З.Л.

В.В.Б.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 31.5.2016г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ размера на присъдената в полза на малолетните деца Д.Н.Л. с ЕГН - ********** и Я.Н.Л. с ЕГН – **********,представлявани от Н.З.Л.,ЕГН-**********,действащ в качеството си на баща и законен представител на същите,тримата с постоянен адрес ***,представлявани от адвокат Д.Д.В.,с адрес ***,с решение № 51 от 11.03.2013 година по гражданско дело № 1205/2011 година по описа на Районен съд –град Карнобат,издръжка,която В.В.Б., ЕГН- **********,***,е била осъдена да заплаща на децата си,увеличавайки нейния размер от по 80(осемдесет) лева по на 105.00(сто и пет)лева за всяко едно от двете деца. ОСЪЖДА В.В.Б., ЕГН- **********,***,да заплаща на малолетните деца Д.Н.Л. с ЕГН - ********** и Я.Н.Л. с ЕГН – **********,представлявани от Н.З.Л.,ЕГН-**********,действащ в качеството си на баща и законен представител на същите,тримата с постоянен адрес ***,месечна издръжка в размер по на 105.00(сто и пет)лева за всяко едно от двете деца Д.Н.Л. с ЕГН – **********, и Я.Н.Л. с ЕГН – **********,считано от 08.12.2015 година до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване. НА ОСНОВАНИЕ чл.242,ал.1 от ГПК ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението в тази му част. ОСЪЖДА В.В.Б., ЕГН- **********,***,да заплати сумата 5.00(пет)лева, представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд. ОСЪЖДА В.В.Б., ЕГН- **********,***,да заплати на държавата държавна такса в размер на 72.00(седемдесет и два)лева,както и сумата 5(пет)лева, представляваща държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист,които суми да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд. ОТХВЪРЛЯ предявеният иск в останалата му част до размер на 150.00 лева, като неоснователен и недоказан. Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчване преписи от същото на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

2

Гражданско дело No 27/2016

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

С.В.К.

К.К.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 31.5.2016г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА БРАКА,сключен на 31.05.2011 година,издаден въз основа на акт за граждански брак № 0018/31.05.2011 година на Община Карнобат,между С.В.К.,ЕГН-**********,***,действаща чрез пълномощника си адв. Д.Д.В., БАК, с адрес ***,и К.К.К.,ЕГН- **********,***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо малолетните деца Р. К.,ЕГН- **********,родено на *** година и С. К.,ЕГН- **********,родено на *** година на майката. ДАВА възможност на бащата на децата К.К.К.,ЕГН- **********,да ги взема от и връща същите в дома на майката всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 до 17.00 часа,без преспиване в дома на бащата,както и един месец през лятото,когато майката не е в платен годишен отпуск. ОСЪЖДА К.К.К.,ЕГН- **********,***,да заплаща месечна издръжка на малолетните деца Р. К.,ЕГН- **********,родено на *** година и С. К.,ЕГН- **********,родено на *** година в размер по на 105.00(сто и пет)лева до настъпването на законна причина за изменението или прекратяването на присъдените издръжки,както и издръжка за минало време за периода от 07.01.2015 година до 07.01.2016 година,т.е. за една година по на 105.00(сто и пет) лева месечно,считано от датата на предявяване настоящият иск,заедно със законните лихви върху посочените по-горе суми при просрочие на всяка закъсняла месечна вноска,които суми да се получават от С.В.К.,ЕГН-**********,***,в качеството й на родител и законен представител на детето. ОТХВЪРЛЯ предявените искове за издръжка в останалата им част до размер на 150.00 лева, като неоснователни и недоказан. ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО В ТА- ЗИ МУ ЧАСТ. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата да носи своето предбрачно фамилно име „Яръмова”. ОСЪЖДА К.К.К.,ЕГН- **********,***,да заплати на държавата държавна такса във връзка с присъдените размери издръжка за минало и бъдеще време в размер общо на 369.60(триста шестдесет и девет лева и шестдесет ст.)лева,както и сумата 15.00(петнадесет)лева, представляваща също държавна такса за издаване на изпълнителни листи, които суми да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в 14-дневен срок,считано от съобщаването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

3

Гражданско дело No 170/2016

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА

С.Г.Н.

Г.А.Н.,
Т.С.К.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 31.5.2016г.

4

АНД No 103/2016

РДГ

А.Д.Б.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 31.5.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1229/29.2.2016 година на Директора на РДГ-Бургас, с което на А.Д.Б., ЕГН-**********,***, на основание чл.275, ал.1, т.2 от ЗГ, чл.257, ал.1, т.1 от ЗГ и чл. 53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000.00 лв. за нарушение на чл.257, ал.1, т.1, във връзка с чл.213,ал.1,т.1 от ЗГ, като незаконосъобразно.

5

АНД No 111/2016

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

Ж.Ч.С.

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ " ПОЛИЦИЯ" ГР.КАРНОБАТ

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 31.5.2016г.
ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО наказателно постановление № 15- 0282 – 000536 от 23.11.2015 година на Началник група към ОДМВР Бургас , РУ Карнобат , което е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 109445 от 16.11.2015 година срещу Ж.Ч.С. с ЕГН ********** *** с което на същият жалбоподател Ж. Ч.С. за извършено от нея на дата 16.11.2015 година административно нарушение по чл. 315 ал.1 от КЗ / отм. / на основание чл. 315 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането й е наложено адм. наказание – глоба в размер на 400 лв. , като напълно незаконосъобразно .НП-отменено