РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 30.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1019/2015

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА

ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД

М.А.Ш.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 30.5.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, по отношение на ответника М.А.Ш., ЕГН **********,***, че дължи на „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец", ул. „Хенрик Ибсен” № 15, представлявано от Александер Викторов Грилихес, сумата от 143,96 лв. (сто четиридесет и три лева и деветдесет и шест стотинки), представляваща главница по договор за кредит за покупка на стоки и услуги номер CREX-01702322, от 08.01.2008 г., лихва, представляваща печалба за дружеството за периода от 30.09.2009г. до 30.12.2009г. в размер на 26,69 (двадесет и шест лева и шестдесет и девет стотинки), лихва за забава за периода от 31.10.2009г. до 28.09.2015г. в размер на 208,78 лв.(двеста и осем лева и седемдесет и осем стотинки), като отхвърля иска за лихва за забава над уважения размер от 208,78 лв. до претендирания от 242,44 лв., като неоснователен, ведно със законната лихва върху главницата, от 12.10.2015г. до окончателното плащане, за което вземане ищецът се е снабдил срещу ответника със заповед № 554 от 13.10.2015г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 875/2015 г. по описа на КРС. ОСЪЖДА М.А.Ш., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец", ул. „Хенрик Ибсен” № 15, представлявано от Александер Викторов Грилихес сумата от 574,07 лв. (петстотин седемдесет и четири лева и седем стотинки), представляваща направените от ищеца „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД, ЕИК: 200644029 разноски в исковото производство. ОСЪЖДА М.А.Ш., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец", ул. „Хенрик Ибсен” № 15, представлявано от Александер Викторов Грилихес сумата от 298,52 лв. (двеста деветдесет и осем лева и петдесет и две стотинки), представляваща направените от ищеца „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД, ЕИК: 200644029 разноски в заповедното производство. ОСЪЖДА „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец", ул. „Хенрик Ибсен” № 15, представлявано от Александер Викторов Грилихес, ДА ЗАПЛАТИ на М.А.Ш., ЕГН **********,*** сумата от 8,15 лв. (осем лева и петнадесет стотинки), представляваща направените от ответника М.А.Ш., ЕГН ********** разноски в исковото производство. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

2

ЧГД No 89/2016

Приемане и отказ от наследство

К.А.К.

А.Н.К.

Докладчик:
ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ

Решение от 30.5.2016г.
Р Е Ш И : ДОПУСКА ВПИСВАНЕ в Книгата за приемане и отказ от наследство на Районен съд – град Карнобат заявеното от К.А.К., ЕГН-**********,***,чрез представителя си по пълномощие адвокат С.Г.-Т.,с адрес ***,приемане по опис на наследството на А.Н.К.,ЕГН-**********,***,роден на *** година и починал на 28.06.2014 година. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 537, ал. 1 ГПК. РАЙОНЕН СЪДИЯ :

3

НЧХД No 70/2016

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

В.В.Г.

К.П.К.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Присъда от 30.5.2016г.
К.П.К.
І. На осн. чл. 131, ал.1, т. 12, предложение І-во от НК, във връзка с чл. 130 ал.1 от НК и НА ОСНОВАНИЕ чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева. ІІ.На осн. по чл. 131, ал.1, т. 12, предложение І-во от НК, във връзка с чл. 130 ал.1 от НК и НА ОСНОВАНИЕ чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева.

4

НОХД No 161/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

К.В.К.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 30.5.2016г.
К.В.К.
На осн.чл. 343б, ал.1 от НК, чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обв. К.В.К. се определя наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и наказание ГЛОБА в размер на СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия наказание в размер на пет месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила от 30.5.2016г.

5

НОХД No 161/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

К.В.К.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 30.5.2016г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия К.В.К., мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 161/2016 година по описа на КРС и внася същото в архива. Протоколът се изготви в съдебно заседание. Заседанието завърши в 15.10 часа. РАЙОНЕН СЪДИЯ: Секретар:
К.В.К.