РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 27.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 887/2015

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

С.З.

М.Р.К.

Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ

Решение от 27.5.2016г.
ОСЪЖДА М.Р.К. с да заплати на С. З. сумата в размер на 1700 евро , представляваща даден задатък по изпълнението на договор за изработка и монтаж на стъклени витрини сключен между С. З. и М.К. на 30.03.2015 г. поради неизпълнението на същия договор по вина на ответника М.К. , както и М.Р.К. да заплати на С. З. сумата от 49 евро мораторна лихва дължима се за периода от 20.07.2015 г. до 29.10.2015 г. , ведно със законната лихва върху същата главница от 1700 евро , начиная от датата на завеждането на иска в Районен съд Карнобат – 29.10.2015 г. до окончателното й изплащане , както и сумата от 697, 99 лв. представляваща направените от С. З. съдебни разноски по настоящото дело.
В законна сила от 27.5.2016г.

2

НОХД No 157/2016

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

М.И.И.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Споразумение от 27.5.2016г.
М.И.И.
На осн.чл. 343б, ал.1,чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия М.И.И. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и наказание ГЛОБА в размер на СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА. На осн. чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия наказание в размер на три месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК М.И.И. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.
В законна сила от 27.5.2016г.