РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 25.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 195/2016

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ и др.

Р.С.М.

Л.Е.М.

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 25.5.2016г.

2

ЧГД No 274/2016

ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА

Х.М.Х.

 

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 25.5.2016г.
На основание чл. 130, ал. 3 от СК РАЗРЕШАВА на А.М.Х. с ЕГН ********** *** и М.Х.Х. с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, двамата в качеството им на родители и законни представители на малолетно дете Х.М.Х. , роден на 20.04-2009г., с ЕГН ********** да изтеглят от притежаваният от детето Х. по спестовен влог при „Банка ДСК „АД клон гр.Карнобат по сметка № 04/18476777 сметка № IBAN: ***, разполагаема сума в размер на 1800,00 лв./хиляда и осемстотин лева/ от 14.05-2010г., поради очевидна полза за детето.
В законна сила от 25.5.2016г.

3

ЧНД No 151/2016

Производство по чл. 243 НПК

Т.А.Ч.

 

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Определение от 25.5.2016г.
ОТМЕНЯ постановление от 28.04.2016г. на Районна прокуратура Карнобат за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 283/2015г. по описа на РУП Сунгурларе, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 133 НК. ВРЪЩА делото на РП-Карнобат за продължаване на действията по разследването. Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок от съобщаването му пред Бургаски окръжен съд.