РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 20.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 73/2016

По ЗГ и ЗЛОД

Ж.Ж.Г.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Докладчик:
АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА

Решение от 20.5.2016г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление №990/24.02-2016г.на инж.Венелин Николов Радков – Директор на РДГ-Бургас , упълномощен със Заповед № РД 49- 199 от 16.05-2011г. на Министъра на земеделието и храните ,с което на жалбоподателя Ж.Ж.Г. с ЕГН ********** *** за нарушение по чл. 213, ал.1 от Закона за горите , на основание чл. 275, ал.1,т.2 от ЗГ, чл. 266, ал.1 ,т.1 от ЗГ му е наложена глоба в размер на 700,00 лв. / седемстотин лева /.НП-отменено