РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 13.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1018/2015

Облигационни искове

СТАВЕН АД -СЛИВЕН

АГРАР СЕЛО ЛОЗАРЕВО ЕООД

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Решение от 13.5.2016г.
ОСЪЖДА „АГРАР СЕЛО ЛОЗАРЕВО” ЕООД, с ЕИК 147131616, със седалище и адрес на управление: село Лозарево, Община Сунгурларе, Област Бургаска, улица “Първи май“ №2, представлявано от управителя си Е.А.Р., ДА ЗАПЛАТИ на „СТАВЕН" АД, със седалище и адрес на управление: град Сливен, улица “Добри Чинтулов” № 16, с ЕИК 200780812, представлявано от С.И.С., ЕГН **********, в качеството му на Изпълнителен директор сумата от 2053.18 лв. /две хиляди петдесет и три лева и осемнадесет стотинки/, представляваща неизплатени суми за наем и аренда за предоставена за ползване земеделска земя, собственост на „СТАВЕН“ АД, по фактури: №0000080002/04.05.2015г., № 0000004362/01.12.2014г., № 0000004370/01.12.2014г., № 0000004371/01.12.2014г., № 0000080059/06.11.2015г., договори за наем и аренда, споразумение към договори за наем / аренда на земеделски земи, ведно със сумата от 100.00 лева неустойка, както и законната лихва върху главницата от 2053.18 лева, считано от 3.12.2015 година до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА „АГРАР СЕЛО ЛОЗАРЕВО” ЕООД, с ЕИК 147131616, със седалище и адрес на управление: село Лозарево, Община Сунгурларе, Област Бургаска, улица “Първи май“ №2, представлявано от управителя си Е.А.Р. ДА ЗАПЛАТИ на „СТАВЕН" АД, със седалище и адрес на управление: град Сливен, улица “Добри Чинтулов” № 16, с ЕИК 200780812, представлявано от С.И.С., ЕГН **********, в качеството му на Изпълнителен директор сумата от 794.50 лв. /седемстотин деветдесет и четири лева и петдесет стотинки/, представляваща направените от ищеца „СТАВЕН" АД, разноски по делото.
В законна сила от 13.5.2016г.

2

ЧГД No 242/2016

Други ЧГД

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ КРС,
Г.А.Т.,
Р.Г.Г.

С.И.Д.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 13.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА особеното представителство на адв. Я.С. ***, с адрес на кантора гр.Карнобат, ул. Георги Димитров № 6, назначена за особен представител на длъжника С.И.Д., ЕГН-**********,***, с настоящ адрес във Франция по изп.д. № 30/2016 г. по описа на ДСИ при РС-Карнобат. Препис от определението да се изпрати на ДСИ-Карнобат и връчи на адв. С. за сведение. Прекратява производството по ч.гр.д. № 242/2016 г. по описа на РС-Карнобат. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред БОС, в едноседмичен срок от съобщаването. След влизане на определението в сила, внесеният депозит за особен представител в размер на 150лв да се върне на взискателя Г.А.Т..